• Fan Fryske grûn

  • Vrijheid doorgeven,
    niet weggeven

  • Duidelijk. Fries.

  • Normaal. Doen.

  • Aukje de Vries

Concrete voorstellen versterkingsaanpak Groningen

Concrete voorstellen versterkingsaanpak Groningen

Het is goed nieuws dat er eindelijk een oplossing is gevonden voor de woningen in Opwierde. Maar daarmee heeft de versterkingsopgave nog steeds niet voldoende tempo. De VVD wil dat minister Ollongren met een planning van de versterkingsopgave komt, zodat Groningers meer duidelijkheid krijgen. Het is goed dat er een bouwakkoord is afgesloten. Maar de VVD mist daarin de oplossing voor praktische problemen waar bouwers en aannemers tegen aan lopen, zoals ontheffing van de flora- en faunawet en stroomlijning van vergunningsverlening. De VVD vindt dat daarover afspraken met de regio moeten worden gemaakt. De VVD wil daarnaast de Nationaal Coördinator Groningen een knelpuntenbudget krijgt om zo een aantal dingen gewoon praktisch te kunnen regelen. De VVD wil daarnaast van minister Ollongren en minister Wiebes weten hoe de gewenste krachtige en eenduidige sturing gerealiseerd kan worden, zonder weer te belanden in een nieuwe structuurwijziging, die weer nieuwe vertragingen tot gevolg heeft.

Lees meer...

Herstelfonds en meerjarig financieel kader EU

Herstelfonds en meerjarig financieel kader EU

Na lange en intensieve onderhandelingen ligt er een deal over het herstelfonds en het meerjarig financieel kader. Sinds het begin van de coronacrisis heeft de VVD aangegeven dat we solidair kúnnen zijn, maar vooral verstandig móéten zijn. Bijdragen doet de VVD niet zomaar; harde en stevige voorwaarden zijn belangrijk. Nederland is een exportland, en daarom is het ook in het Nederlands belang dat landen weer sneller economisch op kunnen krabbelen. De VVD wil geen leningen en subsidies uit medelijden, maar daar moeten harde voorwaarden aan worden verbonden. Zodat landen bij een volgende crisis zelf in staat zijn hun broek op te houden, net als Nederland. Het is belangrijk dat het fonds eenmalig en tijdelijk is, en een noodrem bevat. De VVD is blij met de hogere korting voor Nederland in het Meerjarig Financieel Kader en dat er een sterkere nadruk ligt op onderzoek, innovatie, het aanpakken van migratie, veiligheid en klimaat dan in het huidige Meerjarig Financieel Kader.

Lees meer...

Zorgen over positie akkerbouw in Waddenagenda 2050

Zorgen over positie akkerbouw in Waddenagenda 2050

Uit een artikel in het Friesch Dagblad blijkt dat er weerstand is vanuit de akkerbouwers over hun positie in de concept Waddenagenda 2050. De VVD vindt de kuststrook van de Wadden in Noord-Holland, Fryslân en Groningen van groot belang voor de voedselvoorziening, met name ook door de akkerbouw. Op het gebied van de pootaardappelen heeft het gebied een leiden positie. Voor de Wadden is het natuurlijk belangrijk dat ecologie en economie in balans met elkaar zijn. Maar dat betekent dat economische activiteiten, zoals landbouw en akkerbouw, ook zeker bij het Waddengebied horen. De VVD Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Helma Lodders willen onder meer weten hoe de vertegenwoordigers van landbouw en meer specifiek de akkerbouw zijn betrokken bij het opstellen van de Waddenagenda en ook wat de gevolgen van de ontwerp Waddenagenda zijn voor de landbouw en meer specifiek de akkerbouw.

 

Lees meer...

Algemeen overleg over euro en eurozone

Algemeen overleg over euro en eurozone

Voorafgaand aan elke eurogroep/ecofinraad debatteert de Tweede Kamer met de minister van Financiën Hoekstra en de staatssecretaris van Financiën Vijlbrief. VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries gaf aan dat begrotingstoezicht binnenkort weer bikkelhard nodig is in de eurozone. De VVD wil voordat er verdere stappen gezet worden in de bankenunie dat Italië de eerder gemaakte afspraken gewoon moet nakomen. Dit naast de algemene lijn dat er eerst nog meer risicoreductie moet plaats vinden. Verder wil de VVD dat de crisismaatregel SURE eenmalig is. De bilaterale garantie-overeenkomst was daarvoor het slot op de deur. De VVD wil van Minister Hoekstra weten of dit nog steeds het geval is.

 

Lees meer...

Schriftelijke vragen over oorzaken en gevolgen storingen veerdienst

Schriftelijke vragen over oorzaken en gevolgen storingen veerdienst

 

De laatste tijd vallen nogal wat veerdiensten uit door technische storingen. Mensen worden daarom omgeboekt. Dat zorgt voor overlast en ergernis en er zijn vragen. De veerboot is praktisch gezien de enige verbinding met de vaste wal, en er is dus een grote afhankelijkheid, zowel voor de bewoners als de economie. De VVD vindt daarom de continuïteit en betrouwbaarheid van de dienstregeling en goede communicatie en overleg met betrokkenen van cruciaal belang. Daarom stellen de VVD Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Erik Ziengs schriftelijke vragen aan  de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, die concessieverlener is. De Kamerleden vragen naar de oorzaken, gevolgen en communicatie voorde  eilanders en toeristen.  

Lees meer...

Schriftelijke vragen over steun aan Italiaanse bank

Schriftelijke vragen over steun aan Italiaanse bank

 Uit een artikel van La Repubblica kwam naar voren dat de ECB Italië heeft verzocht 700 miljoen euro te injecteren in de Italiaanse bank Monte dei Paschi di Siena (MPS). Dit lijkt in strijd met de gemaakte afspraken in het kader van de Europese bankenunie, die gelden voor alle Europese banken. De VVD vindt het belangrijk dat de belastingbetaler niet opdraait voor falende banken. Daarover zijn ook afspraken gemaakt in de Europese Unie. Landen als Italië zoeken daarbij vaak de randen van de regelgeving op. Zowel in 2018 als in 2019, heeft VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries hier al vragen over gesteld.

Lees meer...


groetnis-web