• Fan Fryske grûn

  • Samen aan de slag

  • Duidelijk. Fries.

  • Normaal. Doen.

  • Aukje de Vries

Vragen over gevolgen plannen Waddengebied

Vragen over gevolgen plannen Waddengebied

De VVD krijgt nogal wat signalen over onduidelijkheid en onzekerheid bij bewoners en ondernemers in en rondom het Waddengebied over allerlei plannen die de ronde doen. De VVD vindt dat ecologie en economie in balans moeten zijn. Dus naast bescherming van de natuur, moet er ook ruimte zijn voor mensen om er te wonen, te leven en te werken, zoals al honderden jaren het geval is. Ook voor de (agrarische) ondernemers in zijn algemeenheid en de pootaardappelsector in het bijzonder moet er ruimte blijven in de noordelijke kleischil. De VVD wil dat bewoners en ondernemers meer en beter worden betrokken bij de plannen. Daarover hebben de VVD Tweede Kamerleden Aukje de Vries, Arne Weverling en Helma Lodders schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Landbouw.

Lees meer...

Europees actieplan kapitaalmarktunie onder de loep

Europees actieplan kapitaalmarktunie onder de loep

De Europese Commissie heeft een nieuw actieplan voor de kapitaalmarktunie opgesteld. De VVD ondersteunt de basisgedachte van de Europese kapitaalmarktunie. De kapitaalmarktunie moet zorgen voor meer financieringsmogelijkheden voor het bedrijfsleven en vooral het MKB. De VVD is echter kritisch op een aantal actiepunten dat nu wordt voorgesteld. Want de vraag is of deze bijdragen aan betere financieringsmogelijkheden voor het MKB. Het gaat dan om acties op het gebied van financiële educatie, financieel advies en pensioenen in relatie tot de kapitaalmarktunie. Dit zijn natuurlijk belangrijke zaken, maar deze horen primair thuis op nationaal niveau. Eerder heeft de VVD aangegeven dat de kapitaalmarktunie niet een duizend-dingen-doekje moet worden, maar daar lijkt het nu wel op.

Lees meer...

Europees toezichtkader op banken aanpassen

Europees toezichtkader op banken aanpassen

De VVD wil dat falende banken niet meer worden gered met belastinggeld. Om dat te realiseren is er de Europese Bankenunie. De afgelopen jaren bleek dat veel landen mazen in de regelgeving vonden om toch met staatssteun, en dus belastinggeld, banken te redden. Het proefschrift geeft ook aan dat er een disbalans bestaat binnen het Europees toezichtkader op de banken: het staatssteunregime en afwikkelingskader zijn niet goed op elkaar afgestemd. Dit biedt landen de ruimte om creatief om te gaan met het redden van falende banken. VVD-Tweede Kamerlid Aukje de Vries stelt daarom schriftelijke vragen aan de minister van Financien. De mazen in deze Europese regelgeving moeten worden gedicht. De VVD wil weten hoe volgens de minister van Financien het Europees toezichtkader op banken moet worden herzien zodat dit probleem wordt aangepakt.

Lees meer...

‘Hoe kan ik het oplossen’ moet insteek zijn

‘Hoe kan ik het oplossen’ moet insteek zijn

De recent gesloten regiodeal met Groningen is een goede stap. Er komt zo’n 1,5 miljard euro extra voor de versterkingen in het aardbevingsgebied van Groningen. Met die regiodeal zijn we er natuurlijk nog lang niet. En deze deal is ook niet een einde aan de verantwoordelijkheid van het Rijk! Het is nu zaak om de versterking ook echt te versnellen. En te zorgen dat het geld van de regelingen zo snel mogelijk bij de Groningers terecht komt. Het kan en mag niet zo zijn dat de versterking nog 20 jaar gaat duren. De regiodeal zijn bestuurlijke afspraken, nu komt het aan op daden en moeten alle partijen samen aan de slag. Insteek van iedereen die naar de bewoners gaat moet zijn: hoe kan ik het voor u oplossen! Niet slechts kijken naar processen en procedures. Bewoners moeten niet hoeven opboksen tegen de instituties. De VVD heeft daarnaast nogmaals gevraagd om vaart te maken met de totaalplanning van de versterkingsopgave, het meerjarig versterkingsplan, en het versnellen van de vergunningsprocedures. De VVD heeft ook aandacht gevraagd voor de MKB’ers en boeren in het gebied, de stand van zaken van de afbouw van de gaswinning en de regeling waardedaling.

Lees meer...

Krachtdadige aanpak van witwassen en terrorismefinanciering nodig

Krachtdadige aanpak van witwassen en terrorismefinanciering nodig

De VVD wil een krachtdadige aanpak voor het aanpakken van de problemen van witwassen en terrorismefinanciering. Dan moet je wel weten waar de knelpunten op dit moment zitten. Daarom wil de VVD weten welke probleemanalyse er is gemaakt en hoe de EU-actiepunten daaraan bijdragen. De VVD wil ook dat er ruimte blijft om lokaal verschillende accenten en maatwerk te hebben. Zodat in Nederland meer gekeken wordt naar drugs, en in andere landen naar corruptie. Het moeten ook niet een soort afvinklijstjes worden, want dat brengt de oplossing niet dichterbij. In het debat stelde de VVD verder de digitale euro, kapitaalmarktunie, bankenunie, de ECB en het herstelfonds aan de orde.

Lees meer...

Schriftelijke vragen vertraging renovatie Afsluitdijk

Schriftelijke vragen vertraging renovatie Afsluitdijk

RTL Nieuws bericht dat de renovatie van de Afsluitdijk mogelijk drie jaar langer gaat duren dan gepland. De oplevering zou 2022 zijn, maar dit kan 2025 worden. De kosten lijken ook hoger te worden dan gepland. Dit komt door een ontwerpfout bij de nieuw te bouwen en te renoveren spui-sluizen. VVD-Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Remco Dijkstra stellen hier schriftelijke over aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De VVD wil dat de hinder door eventuele uitloop van de werkzaamheden zo beperkt mogelijk blijft voor het verkeer (onder meer auto, vrachtverkeer en fiets), en wil daarom weten hoe de hinder zoveel mogelijk beperkt gaat worden. Verder willen de Kamerleden meer weten over de oorzaak en ook hoeveel extra geld dit gaat kosten.

Lees meer...


groetnis-web