• Bannervk201701
  • Bannervk201702
  • Bannervk201703
  • Bannervk201704
  • Bannervk202105

Zeescheepvaart: problematiek rondom bemanningswisselingen

Zeescheepvaart: problematiek rondom bemanningswisselingen

De coronacrisis heeft ook een enorme impact op de zeescheepvaart. Bemanningsleden zitten soms lang ‘vast’ op hun schip of in de havens. Dit punt kwam aan de orde in een digitaal werkbezoek met Netherlands Maritime Technology en een digitaal gesprek met de KNVR (reders). De VVD vindt dat het kabinet naar mogelijkheden moet kijken om ervoor te zorgen dat bemanningswisselingen vlot doorgang kunnen (blijven) vinden. De eis van een negatieve corona-uitslag wanneer je vanuit het buitenland Nederland binnenkomt, in combinatie met het tekort aan (snel)testmogelijkheden in de buurt van buitenlandse (lucht-)havens, bemoeilijkt bemanningswisselingen. De VVD vraagt aandacht voor deze problematiek. De VVD vraagt onder meer hoe andere landen omgaan met dit vraagstuk en of er in internationaal verband naar oplossingen gezocht wordt voor deze problematiek rondom bemanningswisselingen en corona.

Lees meer...

VNO-NCW-opinieblad Forum: serie 'Langs de meetlat' over ondernemers

VNO-NCW-opinieblad Forum: serie 'Langs de meetlat' over ondernemers

Voor de serie 'Langs de meetlat' in het opinieblad Forum van VNO-NCW ging Tweede Kamerlid Aukje de Vries in gesprek over ondernemers, mijn band met het bedrijfsleven en mijn inzet voor ondernemers. Aukje de Vries hamert doorgaans op solide overheidsfinanciën. Maar de Coronacrisis vraagt nu om steungeld voor ondernemers: "Ik begrijp de wanhoop van de ondernemers."

>> Interview Langs de meetlat 

Lees meer...

Duidelijke doelen voor plannen herstelfonds

Duidelijke doelen voor plannen herstelfonds

De Wet Eigen Middelenbesluit is de ratificatie van de juridische basis voor de EU-begroting (het Meerjarig Financieel Kader) en het Europees herstelfonds. Het is voor de VVD cruciaal dat het fonds eenmalig en tijdelijk is, én een noodrem bevat. De VVD heeft op dit punt een motie gericht op duidelijke en stevige doelen en mijlpalen in de plannen voor het herstelfonds. Zodat indien nodig aan de noodrem getrokken kan worden. De minister heeft de VVD verder toegezegd dat Nederland de formele kennisgeving van de ratificatie pas in een laat stadium gaat doen, zodat andere landen ratificatie niet gebruiken om op andere punten terug te onderhandelen. Waar het gaat over de eigenmiddelen, had de VVD het liefst gezien dat de afdracht op basis van alleen het BNI (bruto nationaal inkomen) zou zijn, maar vindt dit een verdedigbaar compromis. Er zitten bestaande eigen middelen in en er is een plasticgrondslag aan toegevoegd, die gunstig is voor Nederland. Belangrijk is verder dat er geen Europese belastingen zijn of komen.

Lees meer...

Aanvullende vragen over geld voor bruine vloot ondernemers

Aanvullende vragen over geld voor bruine vloot ondernemers

Medio februari 2021 heeft de VVD al schriftelijke vragen gesteld over de regeling en het geld voor de bruine vloot ondernemers.  De VVD  vindt het de hoogste tijd dat er duidelijkheid komt. In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris aangegeven pas eind tweede kwartaal 2021 een regeling te kunnen presenteren. De VVD is daar zeer, zeer teleurgesteld over. Het geld (15 miljoen euro) ligt al sinds september 2020 op de plank en het water staat de ondernemers aan de lippen. Daarom heeft de VVD nog weer aanvullende vragen gesteld, want volgens de VVD is de ergste nood er niet af bij deze ondernemers. De VVD vraagt onder andere of er mogelijkheden zijn voor het openen van een noodloket of een voorschot op de regeling, voor die ondernemers die het niet meer redden de komende tijd.

Lees meer...

Versterking Groningen: vragen over MKB en agrariërs

Versterking Groningen: vragen over MKB en agrariërs

De versterking in Groningen loopt nog steeds veel te langzaam. De VVD wil onder meer dat er duidelijkheid komt over de invulling van regelingen en programma’s gericht op het MKB, de agrariërs en de problematiek rondom mestkelders. De VVD wil dat de vergunningprocedures worden versneld en beter afgestemd. Het kan niet zo zijn dat er bijvoorbeeld al ruim 1,5 jaar gewacht moet worden op een provinciale vergunning voor het herstellen van een mestkelder. Dit en nog veel meer onderwerpen over Groningen kwamen aan de orde in een Schriftelijk Overleg Mijnbouw/Groningen.

Lees meer...

Eindelijk overeenstemming over schadebetaling MSC Zoë

Eindelijk overeenstemming over schadebetaling MSC Zoë

Begin januari 2019 gingen 342 containers van het schip MSC Zoë overboord ten noorden van de Waddeneilanden. En dat had grote gevolgen voor de Waddeneilanden. De VVD vond het altijd belangrijk dat de kosten voor de veroorzaakte schade snel en volledig werden betaald door de rederij van MSC Zoë. Een jaar geleden hebben VVD en CU daarvoor ook nog een motie ingediend. Het is goed dat er nu eindelijk overeenstemming is de Mediterranean Shipping Company (MSC) over de betaling van de schade. Het heeft echter wel veel en veel te lang geduurd. De VVD had daarover nog wel een aantal vragen in het schriftelijk overleg over de schadeafhandeling MSC Zoë.

Lees meer...


groetnis-web