• Fan Fryske grûn

  • Vrijheid doorgeven,
    niet weggeven

  • Duidelijk. Fries.

  • Normaal. Doen.

  • Aukje de Vries

Schriftelijk overleg over EU-steunprogramma’s voor durfkapitaal

Schriftelijk overleg over EU-steunprogramma’s  voor durfkapitaal

De Europese Rekenkamer is terecht kritisch richting de Europese Commissie ten aanzien van het steunprogramma voor investeringen in innovatie startende ondernemingen via durfkapitaalfondsen. VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries vindt het opmerkelijk dat de Europese Commissie ondanks twintig jaar ervaring met durfkapitaalondersteuning tot nog toe slechts beperkt bewijs van de behaalde impact heeft geleverd. De vraag aan de minister van Financiën is dan ook wat de minister concreet gaat doen met de uitkomsten van dit rapport en wat hij gaat doen met de aanbevelingen. Zeker ook nu er wordt gewerkt aan een nieuwe Meerjarig Financieel Kader voor de Europese Unie.

Lees meer...

Schriftelijk overleg functioneren EU-agentschappen

Schriftelijk overleg functioneren EU-agentschappen

De Europese Unie kent maar liefst 41 agentschappen, die zich bezig houden met specifieke onderwerp voor de uitvoering van het beleid. In het rapport van de Europese Rekenkamer komt naar voren dat de EU-agentschappen hun financieel beheer moeten verbeteren. De VVD is het daarmee eens. Het is het belangrijk dat agentschappen hun werk efficiënt en effectief uitvoeren. Daarom heeft VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries aan de minister van Financiën onder andere gevraagd wat hij gaat doen om dit te verbeteren. De VVD zoomt daarnaast ook in op de gevolgen van een Brexit voor de EU-agentschappen.

Lees meer...

Handhaving EU-begrotingsregels moet beter

Handhaving EU-begrotingsregels moet beter

De Raad van State heeft op verzoek van de Tweede Kamer een advies (voorlichting) uitgebracht de Europese Monetaire Unie. De Raad van State constateert onder meer dat de begrotingsregels niet altijd goed nageleefd worden. De VVD is ook van mening dat de EU-begrotingsregels een strikte handhaving vragen. De VVD is er daarnaast voorstander van dat de begrotingsregels eenvoudiger worden en minder ruimte geven voor flexibiliteit. De begrotingsregels zouden ook onafhankelijker beoordeeld moeten worden. VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries constateert dat dit in lijn is met het advies van de Raad van State.

Lees meer...

Schriftelijke vragen over gevolgen nieuwe ECB-beleid in relatie tot Italiaanse banken

Schriftelijke vragen over gevolgen nieuwe ECB-beleid in relatie tot Italiaanse banken

Sinds oktober 2019 kunnen banken een gedeelte van hun overtollig kasgeld tegen een nultarief stallen bij de centrale banken. Volgens gegevens van de ECB nam overtollige cash in de eerste week na invoering van het systeem met €50 miljard toe in Italië en is er geld weggevloeid bij banken uit noordelijke landen. Klaarblijkelijk worden door de opzet van het tieringstelsel arbitragemogelijkheden gecreëerd. De VVD wil weten wat de (macro-economische) gevolgen van deze ontwikkeling zijn en wat de risico’s zijn die daaraan verbonden zitten voor de eurozone als geheel, dan wel voor de noordelijke eurolanden en Nederland.

Lees meer...

VVD wil vereenvoudiging btw-regeling kleine ondernemers

VVD wil vereenvoudiging btw-regeling kleine ondernemers

Duitsland lijkt te bewegen op het voorstel voor een Europees depositogarantiestelsel in het kader van de bankenunie. De VVD wil dat er eerst een risicoweging van staatsobligaties en risicoreductie komt. De VVD heeft de minister gevraagd vast te houden aan deze lijn dat er eerst risicoreductie moet zijn. In de EU wordt verder gewerkt aan een nieuwe btw-regeling voor kleine ondernemers. Dit moet leiden tot een vereenvoudiging voor kleine ondernemers. Maar in de uitwerking lijkt dit nog niet het geval. De VVD wil dat dit alsnog gebeurt.

Lees meer...

VVD over MSC Zoe: Geduld raakt op

VVD over MSC Zoe: Geduld raakt op

Begin 2019 heeft het containerschip MSC Zoë 342 containers verloren. Nu, bijna 11 maanden later, zijn de directe opruimkosten nog maar slechts deels vergoed. Het geduld van de VVD raakt op. Eerder gaf de Minister aan in te zetten op snelheid, maar de afhandeling is nog steeds niet naar tevredenheid opgelost. Daarom hebben VVD Kamerleden Aukje de Vries en Remco Dijkstra vragen gesteld aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat of de afhandeling uiterlijk eind 2019 kan worden afgerond, en zo niet, welke mogelijkheden de Minister van Infrastructuur en Waterstaat dan heeft om juridische instrumenten in te zetten.

Lees meer...


groetnis-web