• Fan Fryske grûn

  • Vrijheid doorgeven,
    niet weggeven

  • Duidelijk. Fries.

  • Normaal. Doen.

  • Aukje de Vries

Fors noodpakket voor banen snel uitvoeren

Fors noodpakket voor banen snel uitvoeren

De Coronacrisis heeft veel impact. Iedereen is natuurlijk allereerst bezorgd over zijn of haar gezondheid en die van hun naasten. Dat is heel begrijpelijk. Maar veel mensen zijn ook bang of zij in de toekomst nog wel brood op de plank hebben. Ondernemers zijn in grote onzekerheid over de toekomst van hun bedrijf en werknemers. De VVD vindt dat we al het nodige moeten doen om de schadelijke gevolgen te beperken. Er is gelukkig financiële ruimte om te doen wat nodig is. Om er ook voor te zorgen dat de ondernemers deze Coronacrisis kunnen overleven. Het Kabinet moet snel en daadkrachtig handelen en de regelingen voor de ondernemers nu voortvarend in te voeren.

Lees meer...

Coronacrisis: Doen wat nodig is

Coronacrisis: Doen wat nodig is

Het regelmatig terugkerende Algemeen Overleg met de minister van Financiën ter voorbereiding op de Eurogroep en Ecofinraad stond natuurlijk in het teken van het Coronavirus. VVD Tweede Kamerlid: “We zijn allemaal aan dezelfde kant van het touw aan het trekken. We willen het coronaprobleem oplossen, voor de gezondheid, aar ook om de economische gevolgen daarvan tot  een minimum te beperken. De VVD vindt dat we moeten doen wat nodig is, op het juiste moment, niet te laat, maar ook niet te vroeg.” De VVD vraagt het Kabinet alert te blijven en voorbereid als het gaat om de financieel-economische gevolgen ook in relatie tot de eurozone.

Lees meer...

Immateriële schade in Groningen ruimhartig vergoeden

Immateriële schade in Groningen ruimhartig vergoeden

De aardbevingenen en de mijnbouwschade hebben grote impact op het leven van de Groningers. Er is niet alleen materiële schade, maar ook immateriële schade. De VVD vindt dat ook immateriële schade ruimhartig moet worden vergoed. De VVD vindt het belangrijk dat er ook maatwerk geleverd kan worden, maar vooral dat de mensen om wie het gaat worden gehoord, vertrouwd en geloofd en dat het niet weer een stroperige bureaucratische rompslomp wordt. Onder andere over de immateriële schade, versterkingsopgave, recente aardbevingen en gas- en zoutwinning Groningen zijn door VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries vragen gesteld in een Schriftelijk Overleg.

Lees meer...

EU-klimaatambities: proportionele, uitvoerbare en kosteneffectieve maatregelen

EU-klimaatambities: proportionele, uitvoerbare en kosteneffectieve maatregelen

De Europese Commissie heeft een Europees investeringsplan gepresenteerd voor de Green Deal.  De VVD maakt zich in algemene zin zorgen over het effectief en efficiënt besteden van de EU-gelden. De VVD wil dit waarborgen en verspilling voorkomen. De VVD vindt het cruciaal dat de klimaatambities worden omgezet in proportionele, uitvoerbare en kosteneffectieve wetgeving en beleidsmaatregelen. De VVD wil duidelijkheid over de financiële gevolgen. De VVD vindt ook dat Europese en Nederlandse bedrijven goed moeten kunnen blijven concurreren met bedrijven in andere werelddelen en landen buiten de EU. Over dit alles vraagt VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries naar duidelijkheid.

Lees meer...

VVD: gaswinning Groningen zo snel mogelijk naar nul brengen

VVD: gaswinning Groningen zo snel mogelijk naar nul brengen

De VVD vindt dat we het maximale moeten doen om de gaswinning in Groningen zo snel mogelijk naar nul te brengen, om daarna het Groningenveld te kunnen sluiten. Hiermee wordt recht gedaan aan het veiligheidsbelang van de Groningers. De veiligheid van de Groningers moet voorop staan. Dit wetsvoorstel is één van de stappen om dit waar te maken. De wet regelt dat de grootste negen afnemers per 1 oktober 2022 geen gebruik meer maken van laagcalorisch gas (uit Groningen) en dat de overige grootverbruikers een verbruiksplafond van 100 miljoen kuub laagcalorisch gas krijgen. De VVD heeft in het debat ook aandacht gevraagd voor de leveringszekerheid. Huishoudens mogen niet in de kou komen te zitten. Voor de bedrijven die geen gebruik meer mogen maken van laagcalorisch gas moet het natuurlijk wel ook gewoon goed geregeld worden.

Lees meer...

Bereikbaarheid Waddeneilanden van groot belang

Bereikbaarheid Waddeneilanden van groot belang

De VVD vindt de bereikbaarheid van de Waddeneilanden en Waddenhavens van maatschappelijk en economisch belang. De afgelopen jaren waren er veel vertragingen bij de veerverbinding naar Ameland. Een goede, betrouwbare en betaalbare veerverbinding met de vaste wal is van groot belang voor de bewoners, toeristen en ondernemers. De VVD zet zich daarom in voor oplossing en verbetering van de bereikbaarheid van Ameland, voor de korte en lange termijn. Voor de bereikbaarheid van Ameland zal dan ook een goede oplossing gevonden moeten worden en dat de vele vertragingen opgelost moeten worden. VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries heeft daar in het schriftelijk overleg weer aandacht voor gevraagd.

Lees meer...


groetnis-web