• Fan Fryske grûn

  • Vrijheid doorgeven,
    niet weggeven

  • Duidelijk. Fries.

  • Normaal. Doen.

  • Aukje de Vries

VVD wil flexibele regeling kredieten voor banken behouden

VVD wil flexibele regeling kredieten voor banken behouden

Banken hebben de afgelopen tijd de ruimte gekregen van de toezichthouder EBA (Europese Bankenautoriteit) om met leningen die geen rente en aflossing genereren flexibel om te gaan. Die regeling loopt eind september 2020 af. Hierdoor konden banken bedrijven en huishoudens met een lening makkelijk ruimte geven voor uitstel van betaling van aflossing en rente. Gelet op de coronacrisis wil de VVD deze regeling nog behouden. De Europese Commissie bekijkt verder nog steeds mogelijkheden om af te zien van de unanimiteit op het gebied van belastingheffing in de EU. De VVD is hierop tegen en wil haar veto wat betreft belastingaangelegenheden behouden. Wat betreft het Europees herstelfonds, benadrukt de VVD dat het fonds uniek en eenmalig is en dat structurele hervormingen cruciaal zijn. De VVD wil dat minister Hoekstra van Financiën deze punten tijdens de Eurogroep/Ecofin van 5 en 6 oktober gaat inbrengen.

Lees meer...

Algemene Financiële Beschouwingen: de samenleving is geen keuzemenu

Algemene Financiële Beschouwingen: de samenleving is geen keuzemenu

De coronacrisis is een unieke crisis: dat vraagt om flexibiliteit, inspelen op wat nodig is en daarnaar handelen. De VVD wil investeren om de economie aan de gang te houden en groei in de toekomst te stimuleren. Niet als doel op zich, maar om banen te behouden en te realiseren en voor het inkomen van mensen in het land. Dit gebeurt door een fors steunpakket voor ondernemers en banen, door publieke investeringen naar voren te halen, door bedrijfsinvesteringen te stimuleren en door extra investeringen voor de groei te realiseren. Dit kan allemaal gedaan worden omdat in de afgelopen jaren financiële buffers zijn opgebouwd voor slechtere tijden. Dit is te danken aan verstandig financieel beleid. Desondanks, is en zal helaas de impact van de coronacrisis voelbaar zijn. De samenleving is daarbij geen keuzemenu. Het is niet of ondernemers, of de publieke sector. Beide zijn nodig hebben om sterker uit deze crisis te komen. Niet de publieke sector tegenover de private sector plaatsen: we zijn allemaal Nederland.

Lees meer...

Veto belastingen moet blijven

Veto belastingen moet blijven

EU-commissaris Paolo Gentiloni heeft in de Financial Times aangegeven dat de Europese Commissie (EC) doorgaat met haar plannen om artikel 116 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU) te gebruiken om lidstaten hun veto-recht af te pakken als het gaat om belastingen. De VVD vindt dat belastingen een nationale bevoegdheid zijn en moeten blijven. De VVD wil daarom unanimiteit op het gebied van belastingheffing en dus het veto behouden. Eerder hebben de VVD -Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Helma Lodders daar voor de zomer al schriftelijke vragen over gesteld, maar deze zijn nog steeds niet beantwoord. Daarom hebben ze opnieuw schriftelijke vragen hierover gesteld aan de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Financiën.

Lees meer...

Europese begrotingsregels blijven belangrijk in de toekomst

Europese begrotingsregels blijven belangrijk in de toekomst

Vanwege de impact van de coronacrisis op Europese economieën is er in maart 2020 ruimte geboden voor extra uitgaven binnen de Europese begrotingsregels, vastgelegd in het Stabiliteits- en Groeipact (SPG). In feite zijn ze tijdelijk buiten werking gesteld. De VVD vindt dit een verstandig besluit. Om de muntunie in stand en stabiel te houden moeten de begrotingsregels op enig moment wel weer geactiveerd worden. Onder meer Frankrijk lijkt de coronacrisis nu aan te grijpen om de Europese begrotingsregels helemaal over boord te gooien. De VVD vindt dat er ook straks weer Europese begrotingsregels moeten gelden, en deze moeten dan ook gehandhaafd worden. Nu blijkt dat een aantal Europese landen af wil zien van de huidige Europese begrotingsregels of kritisch er tegenaan staan. Een eventuele versimpeling van de begrotingsregels mag niet leiden tot versoepeling. 

Lees meer...

Concrete voorstellen versterkingsaanpak Groningen

Concrete voorstellen versterkingsaanpak Groningen

Het is goed nieuws dat er eindelijk een oplossing is gevonden voor de woningen in Opwierde. Maar daarmee heeft de versterkingsopgave nog steeds niet voldoende tempo. De VVD wil dat minister Ollongren met een planning van de versterkingsopgave komt, zodat Groningers meer duidelijkheid krijgen. Het is goed dat er een bouwakkoord is afgesloten. Maar de VVD mist daarin de oplossing voor praktische problemen waar bouwers en aannemers tegen aan lopen, zoals ontheffing van de flora- en faunawet en stroomlijning van vergunningsverlening. De VVD vindt dat daarover afspraken met de regio moeten worden gemaakt. De VVD wil daarnaast de Nationaal Coördinator Groningen een knelpuntenbudget krijgt om zo een aantal dingen gewoon praktisch te kunnen regelen. De VVD wil daarnaast van minister Ollongren en minister Wiebes weten hoe de gewenste krachtige en eenduidige sturing gerealiseerd kan worden, zonder weer te belanden in een nieuwe structuurwijziging, die weer nieuwe vertragingen tot gevolg heeft.

Lees meer...

Herstelfonds en meerjarig financieel kader EU

Herstelfonds en meerjarig financieel kader EU

Na lange en intensieve onderhandelingen ligt er een deal over het herstelfonds en het meerjarig financieel kader. Sinds het begin van de coronacrisis heeft de VVD aangegeven dat we solidair kúnnen zijn, maar vooral verstandig móéten zijn. Bijdragen doet de VVD niet zomaar; harde en stevige voorwaarden zijn belangrijk. Nederland is een exportland, en daarom is het ook in het Nederlands belang dat landen weer sneller economisch op kunnen krabbelen. De VVD wil geen leningen en subsidies uit medelijden, maar daar moeten harde voorwaarden aan worden verbonden. Zodat landen bij een volgende crisis zelf in staat zijn hun broek op te houden, net als Nederland. Het is belangrijk dat het fonds eenmalig en tijdelijk is, en een noodrem bevat. De VVD is blij met de hogere korting voor Nederland in het Meerjarig Financieel Kader en dat er een sterkere nadruk ligt op onderzoek, innovatie, het aanpakken van migratie, veiligheid en klimaat dan in het huidige Meerjarig Financieel Kader.

Lees meer...


groetnis-web