EU: regelgeving vereenvoudigen om fouten te voorkomen

In circa 40 % van de projecten waarvan de openbare aanbesteding werd gecontroleerd in het kader van de jaarverslagen van de Rekenkamer voor de jaren 2009-2013 werden fouten in de openbare aanbesteding ontdekt. Ernstige fouten deden afbreuk aan de eerlijke mededinging en leidden tot de gunning van contracten aan anderen dan de beste inschrijvers. Daarom hebben VVD Tweede Kamerleden Bast van 't Wout en Aukje de Vries vragen gesteld over onder andere het opleggen van boetes aan lidstaten en eenvoudigerEU- regelgeving (bijvoorbeeld aanbestedingen).

 Vragen van de leden Van ’t Wout en Aukje de Vries (beiden VVD) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Financiën over het rapport van de Europese Rekenkamer over aanhoudende problemen bij EU-aanbesteden

  1. Kent u het speciale rapport nr. 10/2015 van de Europese Rekenkamer over “Efforts to address problems with public procurement in EU cohesion expenditure should be intensified“[1]? Wat vindt u van de uitkomsten van dit rapport?
  2. Bent u net als de VVD geschokt dat de Europese Rekenkamer in 40 % van de gecontroleerde projecten fouten heeft ontdekt bij het Europees aanbesteden? Klopt het dat er in de periode 2007-2013 fouten gemaakt zijn bij de aanbesteding van maar liefst €70 miljard aan Europese cohesiefondsen? Wat vinden de ministers daarvan?
  3. Deelt u de aanbeveling van de Europese Rekenkamer dat als de situatie eind volgend jaar nog niet is verbeterd, de betalingen aan de betrokken lidstaten voor de periode 2014-2020 moeten worden opgeschort? Zo nee, waarom niet?
  4. In hoeverre bent u van mening dat de Europese Commissie eerder gebruik moet maken van de inbreukprocedures met betrekking tot niet-naleving van de Europese aanbestedingsregels?  
  5. Deelt u onze mening dat de Europese Commissie financiële correcties dient op te leggen, indien lidstaten falen in het effectief Europees aanbesteden met als gevolg daarvan fouten bij de besteding van Europese lidstaten? Zo nee, waarom niet?
  6. Wat gaat het Kabinet doen aan de wet- en regelgeving die vaak te complex is en mede daardoor fouten veroorzaakt in de besteding van Europese middelen, met name als het om de aanbestedingsregels? Hoe kunnen deze aanbestedingsregels worden vereenvoudigd? Hoe is dit onderdeel van het programma “better regulation”?
  7. Bij EU-subsidies in Nederland worden verschillende aanbestedingsplafonds gehanteerd voor aanbestedingen, die lager liggen dan de Europese regels, ofwel een kop op EU-regels. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de toezegging van het Kabinet om na te gaan of kan worden vastgelegd dat aanvullende aanbestedingsregels niet van toepassing zijn op EFRO- en ESF-projecten? Hoe wegen de ministers de voordelen van het gebruik van additionele lokale of regionale regels af tegen de administratieve lasten en de controlelasten?

[1] http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_10/SR_PROCUREMENT_EN.pdf