Schriftelijk overleg verplaatsing SNS bank

Inbreng schriftelijk overleg van het lid Aukje de Vries (VVD) ten aanzien van de brief “verplaatsing SNS bank” (activiteitennummer 2015A03548)

De leden van de VVD-fractie hebben kennisgenomen van de verplaatsing van de SNS bank. Op 19 maart 2015 heeft de Tweede Kamer al gesproken over de verkoop van de verzekeraar Reaal en de gevolgen daarvan voor de SNS bank en daarmee dus ook de verplaatsing van de SNS-bank.

De brief over de verplaatsing van de SNS-bank is volgens de VVD op hoofdlijnen in lijn met de brief van 16 februari 2015 over dit onderwerp en het debat. De VVD kan daar dan in principe ook mee instemmen, maar heeft nog wel een aantal vragen. Kan de minister een overzicht geven van de verschillen tussen de onderhavige brief en
de brief van 16 februari 2015?

Waarop is de verwachting gebaseerd dat SNS Reaal in haar liquiditeitsbehoefte kan voorzien, waardoor er niet tussentijds hoeft te worden afgelost door de Staat? Houdt dit concreet in dat de 1,6 miljard euro
waarvoor SNS Reaal een vordering op de Staat krijgt, straks volledig kan komen te vervallen bij de finale afwikkeling van SNS Reaal? Waarvan is dit afhankelijk? Wanneer vindt de finale afwikkeling van SNS Reaal plaats?

De leden van de VVD-fractie lezen dat op basis van de pro-forma balans de inschatting is dat SNS Reaal na de verkoop van Reaal N.V. (tegen 1 euro) en de verplaatsing van de Bank (tegen 2,7 miljard euro),
maximaal 1,881 miljard euro uit kan keren aan de aandeelhouder. Waaruit bestaat de (pro-forma) balans nog c.q. waarop is dit bedrag gebaseerd?

Met betrekking tot het actueel overzicht investeringen en (verwachte) opbrengsten blijkt dat de opbrengst van de ontmanteling van SNS Reaal onzeker is. Operationele kosten en overige verplichtingen kunnen mogelijkerwijs een waardedrukkend effect hebben. Wat wordt bedoeld met de overige verplichtingen? De leden van de VVD-fractie lezen ook dat bij de afwikkeling van SNS Reaal, de hoger uitgevallen operationele lasten van SNS Reaal (mede) de oorzaak zijn van een tegenvaller van 21 miljoen euro. Waarom zijn de operationele kosten hoger uitgevallen? Aangezien de operationele kosten onzeker zijn en al voor een tegenvaller hebben gezorgd, om wat voor kosten gaat het (in de afgelopen tijd en in de toekomst nog)? Wat wordt gedaan om de operationele kosten zo laag mogelijk te houden?

Op 2 september 2015 bracht Het Financieele Dagblad het bericht ‘bonusdiscussie frustreert verkoop van effectenhuis SNS Securities’. Is SNS Securities een effectenhuis en onderdeel van de genationaliseerde SNS Bank? Klopt dit bericht? Zo nee, hoe zit het dan? Wat is de stand van zaken met betrekking tot de verkoop van SNS Securities? Waarom duren de onderhandelingen daarover al zo lang? Klopt het dat NL Financial Investments (NLFI) zich bemoeit met de salarissen die de kopers zouden willen bieden aan de werknemers? Zo ja, waarom? Zo nee, wat is dan de situatie? Is de minister het met de VVD eens dat
niet wenselijk is dat de Nederlandse Staat c.q. NLFI zich daarmee bemoeit (naast de geldende wet- en regelgeving)? Zo nee, waarom wel? Wat zijn de gevolgen (ook financieel) als SNS Securities niet verkocht kan worden? Wat is de waarde van SNS Securities? Wat is de invloed van de salarissen/bonussen op de waarde? En waar is SNS Securities terug te vinden in het actuele overzicht van investeringen en (verwachte) opbrengsten?