Startvergunning banken voor meer nieuwe toetreders

Tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen hebben VVD en D66 een motie ingediend voor eenaparte startvergunning voor banken. VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries: “De concentratiegraad in de bankensector is erg groot in Nederland, en er zijn weinig nieuwe toetreders. Daardoor is er weinig concurrentie. Dit kan voor consumenten en bedrijven leiden tot onnodig hogere tarieven, lagere kwaliteit en beperktere innovatie. Het Verenigd Koninkrijk had ditzelfde probleem en heeft een andere aanpak en werkwijze gekozen. Bij een werkbezoek aan de financiële sector in London kreeg ik daar al positieve signalen over.”

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft eerder ook geconstateerd dat het vergunningstelsel in Nederland als “onnodig” streng wordt beoordeeld door marktpartijen. Het gaat dan om de duur van het vergunningstraject, de onzekerheid over de vergunningseisen en dus over de uitkomst van het vergunningstraject en de afhoudende instelling van De Nederlandsche Bank (DNB). De VVD heeft in een debat in december 2014 hier ook al aandacht voor gevraagd. Er liggen al diverse rapporten en intenties om wat te doen, maar er is meer ambitie én tempo nodig. Vandaar de motie van VVD en D66.

MOTIE

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat marktpartijen in Nederland drempels ervaren bij het aanvragen van een bankvergunning, waardoor concurrentie door nieuwe toetreders tot de bankensector wordt beperkt.

Constaterende dat in het Verenigd Koninkrijk succesvol een nieuwe vergunningprocedure en - eisen zijn opgezet om nieuwe toetreders tot de bankensector aan te trekken.

Overwegende dat meer concurrentie nodig is in de Nederlandse bankensector, aangezien dit kan leiden tot lagere tarieven en hogere kwaliteit.

Verzoekt de regering om met een voorstel te komen met betrekking tot de vergunningprocedure en - eisen, vergelijkbaar met het Verenigd Koninkrijk, voor de bankensector in Nederland.

En gaat over tot de orde van de dag.

Koolmees

Aukje de Vries