Motie voorkomen paarse krokodil: Wft-regels voor telecomsector

Tijdens heropening van het debat voor de Wijzigingswet Financiële Markten 2016 heeft VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries een motie ingediend over de Wft-regels voor de telecomsector. Dit heeft forse gevolgen voor zowel de telecomsector als de consument! De VVD vindt dat deze regels haar doel voorbij schieten en zorgt voor veel extra rompslomp bij aanbieders en consumenten. De VVD heeft daarom eerder al een amendement ingediend, zodat de huidige praktijk wordt geregeld. Anders wordt dit de nieuwe paarse krokodil! Mocht dit amendement het onverhoopt uiteindelijk niet halen, dan zou een second best optie zijn om een gedragscode af te spreken, waarna er een vrijstelling komt voor de telecomsector. Daarom heeft de VVD daarover alsnog een motie ingediend.

Link naar het amandement

Motie

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:

  • Door een uitspraak van de Hoge      Raad op 12 juni 2014 de telecomsector voor een toestel op afbetaling onder      de regels van de Wet financieel toezicht (Wft) valt;
  • De Richtlijn 2008/48/EG (Richtlijn      Consumentenkrediet) de mogelijkheid biedt voor vrijstelling van      bijvoorbeeld het aanbieden van abonnement met telefoon;

Overwegende dat:

  • De Wft-regels in dit geval leiden      tot extra administratieve lasten en regeldruk voor bedrijven en      consumenten;
  • Er met de telecomsector al wordt      gesproken over het voorkomen van problematische schulden en over      preventiemaatregelen;

Verzoekt de regering de telecomsector uit te nodigen om als sector tot een gedragscode te komen waarin afspraken worden gemaakt over de preventie en aanpak van “mobiele schulden”;

Verzoekt de regering, indien voor 1 januari 2016 tot een gedragscode wordt gekomen die zij voldoende in lijn acht met bovengenoemd doel, een vrijstellingsregeling vast te stellen voor de telecomsector met betrekking tot de Wft;

En gaat over tot de orde van de dag.

Aukje de Vries