VVD wil ruimte voor innovatie en nieuwe toetreders

In het Financieele Dagblad van 13 oktober 2015 stond een artikel over het feit dat AFM en DNB innovatie in de financiële sector beletten. De VVD wil juist meer ruimte voor innovatie en nieuwe toetreders, aldus VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries. Daarom heeft de VVD daarover schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Financiën, over onder meer beleggingsondernemingen, betaaldienstverleners en crowdfunding.

Schriftelijke vragen van het lid Aukje de Vries (VVD) aan de Minister van Financiën over het artikel “AFM en DNB beletten innovatie in de financiële sector”

  1. Kent u het artikel “AFM en DNB beletten innovatie in de financiële sector” in Het Financieele Dagblad d.d. 13 oktober 2015? Wat vindt u van dit bericht?
  2. Klopt het dat AFM en DNB additionele voorwaarden stellen aan Nederlandse financiële instellingen bovenop de geldende Europese en Nederlandse regels? Zo ja, om welke additionele voorwaarden gaat het dan?
  3. Is de minister met de VVD van mening dat het niet redelijk is dat buitenlandse partijen die hun land van herkomst onder toezicht staan en met een Europees paspoort vallen onder de regelgeving in dat land, een betere positie hebben dan Nederlandse partijen en er daardoor niet sprake is van een gelijk speelveld? Zo nee, waarom niet?
  4. In hoeverre klopt het dat het verbod van Nederlandse beleggingsondernemingen om in het kader van de beleggingsdienstverlening zelf gelden van cliënten aan te houden in strijd is met de Europese regelgeving? Indien dit klopt, wat gaat de minister daar dan aan doen?
  5. In hoeverre klopt het dat de Europese en Nederlandse regels kleine betaaldienstverleners de mogelijkheid biedt om zonder vergunning online betaaldiensten te verlenen in Europese landen, maar dat DNB deze faciliteit aan Nederlandse instellingen onthoudt? Wat is de minister bereid daaraan te doen?
  6. Wat is de stand van zaken met de nieuwe regelgeving voor crowdfunding zoals die per 1 januari 2016 zou worden ingevoerd om meer ruimte te geven aan crowdfunding? En hoe moet dit gezien worden tot de opmerkingen in het genoemde artikel over crowdfunding?
  7. Wat gaat de minister er aan doen om ervoor te zorgen dat AFM en DNB geen aanvullende eisen meer (kunnen) stellen waardoor een ongelijk speelveld ontstaat en minder concurrentie, nieuwe toetreders en innovatie?
  8. Is de minister bereid om deze vragen te beantwoorden tegelijk met de kabinetsreactie op het ACM-rapport “Concurrentie op de markt voor MKB-financiering” (juni 2015) en/of het op verzoek van de VVD opgestelde Actal-onderzoek over regelgeving in de financiële sector?