Schriftelijke vragen over positie kleine aandeelhouders

In Het Financieele Dagblad van 15 oktober 2015 worden zorgen geuit over de positie van de kleine aandeelhouders. De VVD Tweede Kamerleden Jeroen van Wijngaarden en Aukje de Vries hebben hierover vragen gesteld aan de minister van Veiligheid en Justitie en Financiën.De Tweede Kamerleden willen onder meer weten wat de ministers vinden van de door Eumedion gepresenteerde voorstellen om minderheidsaandeelhouders beter te bescheremen.

Vragen van de leden Jeroen van Wijngaarden en Aukje de Vries (VVD) aan de ministers van Veiligheid en Justitie en Financiën over het artikel “Eumedion vreest uitbuiting kleine aandeelhouders”.

  1. Bent u bekend met het artikel “Eumedion vreest uitbuiting kleine aandeelhouders”? 1)
  2. Ziet u net als institutionele beleggers risico’s in de toegenomen concentratie van macht en zeggenschap van controlerende aandeelhouders bij Nederlandse beursvennootschappen?
  3. Bent u van mening dat minderheidsaandeelhouders van Nederlandse beursvennootschappen met een controlerend aandeelhouder beter beschermd moeten worden tegen deze risico’s? Zo nee, waarom niet
  4. Wat vindt u van de door Eumedion gepresenteerde voorstellen om minderheidsaandeelhouders beter te beschermen? 2)
  5. Bent u bereid om, in navolging van de voorstellen van Eumedion, wettelijke maatregelen te treffen om de bescherming van minderheidsaandeelhouders beter te borgen? Zo ja, welke maatregelen gaat u concreet nemen? Zo nee, waarom niet?
  6. Hoe bent u van plan de genoemde toezeggingen uit het position paper in te vullen? Het gaat hierbij om de toezeggingen van het kabinet om i) “de wijze waarop na het uitbrengen van een openbaar bod «uitstoting» van, en verkoop door, minderheidsaandeelhouders in Nederlandse doelvennootschappen  plaatsvindt en de positie van minderheidsaandeelhouders in algemene zin , zoals neergelegd in het  Burgerlijk Wetboek nader te bezien en ii) de Wet bestuur en toezicht in 2016 te evalueren.

 

  1. Het Financieele Dagblad, 15 oktober 2015
  2. http://www.eumedion.nl/nl/public/kennisbank/position-papers/2015-10-concept-position-paper-bescherming-minderheidsaandeelhouders.pdf