Schriftelijke overleg over invloed lobbyisten op wetten

Op 4 november publiceerde NRC.Next het artikel ‘ING schreef zelf wet die banken 350 mln scheelt’. De VVD benadrukt in het Schriftelijk Overleg dat daarover wordt gehouden dat wetten door het ministerie moeten worden geschreven, niet door belangengroepen. Het houden van een consultatie bij het bedrijfsleven, brancheorganisaties, betrokken instanties, etc. is echter wel belangrijk. Want een wet moet in de praktijk ook werkbaar en uitvoerbaar zijn.

Nu.nl >>

Inbreng schriftelijk overleg van het lid Aukje de Vries (VVD) ten aanzien van “berichten in de media dat banken hebben meegeschreven aan de wetgeving die fiscale aftrek van coco’s mogelijk maakt” (activiteitennummer 2015A04683)

De leden van de VVD-fractie hebben kennisgenomen van de brief “fiscale behandeling contingent convertibles (coco’s)” en de overige stukken rondom dit onderwerp. De VVD benadrukt dat wetten door het ministerie moeten worden geschreven, niet door belangengroepen. Het houden van een consultatie bij het bedrijfsleven, brancheorganisaties, betrokken instanties, etc. is echter wel belangrijk. Want een wet moet in de praktijk ook werkbaar en uitvoerbaar zijn. Coco’s waren elders in de EU al wel aftrekbaar van de belasting. Doordat dit in Nederland niet meer het geval was, werd het voor Nederlandse banken een onaantrekkelijk instrument. De VVD wil een gelijk speelveld, daarom was en is de VVD wel voorstander van de fiscale aftrek van coco’s. In het verleden was aanvullend tier 1 kapitaal (AT1) altijd al aftrekbaar van de belasting als vreemd vermogen. Het betreft hier dus een continuering van de aftrekbaarheid van AT1 kapitaal en het continueren van de bestaande situatie, zo lezen de leden van de VVD-fractie. De centrale vraag is echter hoe de wetgeving in Nederland tot stand kwam/komt. De leden van de VVD-fractie hebben daarom nog de volgende vragen.

In hoeverre is het gebruikelijk dat in de nota van wijziging al dan niet wordt aangegeven welke partijen geconsulteerd worden, zoals bij een formele consultatieronde bij een wet?

Waarom is er voor gekozen de nota van wijziging niet langs de Raad van State te laten gaan?

Klopt het dat in september 2013 al het besluit is genomen om coco’s aftrekbaar te houden van de belasting voor financiële instellingen? Welk overleg heeft daaraan voorafgaand plaats gevonden met de financiële instellingen en/of andere partijen?

In hoeverre heeft bij de besluitvorming mee gespeeld dat ABN AMRO en SNS als (tijdelijke) staatsbanken geen aandelen konden uitgeven en ook de Rabo met de toenmalige structuur geen aandelen kon uitgeven om hun eigen vermogen (CET1) te versterken? In hoeverre heeft bij de besluitvorming mee gespeeld dat Nederland eenzijdig het leverage ratio hoger heeft vastgesteld dan de rest van de Europese landen (4% in plaats van 3%)?

Wat zou het effect op de kredietverlening zijn indien de aftrekbaarheid van AT1 niet zou worden gecontinueerd voor banken en verzekeraars?

De notitie “bestuurlijk overleg met de NVB” d.d. 17 april 2014 is de voorbereiding op een overleg van de minister met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en enkele banken. Daarin wordt geschetst dat de “aftrekbaarheid van AT1-kapitaal” mogelijk wordt besproken. Is dat daadwerkelijk ook besproken in dat overleg en zo ja wat is er dan besproken c.q. afgesproken over dit onderwerp?

In de notitie “cijfers eerste kwartaal ABN AMRO” d.d. 16 mei 2014 heeft de minister bij het onderdeel AT1 instrumenten geschreven: “zsm mogelijk maken!” Wat bedoelde de minister daarmee? Is het regelen van de continuering van de aftrekbaarheid van de coco’s in de “fiscale verzamelwet” daar een direct gevolg van?

Bij de notitie “NvW op de Fiscale Verzamelwet betreffende tier 1” d.d. 6 juni 2014 heeft de minister geschreven “Zalm/AA” bij “op aandringen van de banken”. Wat bedoelde de minister daarmee? Klopt het
dat de Minister op verzoek van de banken heeft toegezegd om de uitdrukkelijke verwijzing in de wetstekst naar kredietinstellingen te schrappen? Wat was hiervoor de aanleiding/reden?

In de bijlage bij de notitie “fiscale behandeling additional tier 1” van 17 oktober 2013 wordt geschetst dat de juridische risico’s van een vermogensaftrek minimaal even groot lijken als bij de continuering van de aftrekbaarheid . Wat wordt daar precies mee bedoeld?

Waarom is ervoor gekozen om het punt voor de verzekeraars te regelen in het “pakket Belastingplan 2015” en voor de banken in het wetsvoorstel “fiscale verzamelwet 2014” (via een nota van wijziging)?

Hoe apprecieert de minister het pakket mailwisselingen bij de stukken? Welke beeld komt uit de mailwisseling volgens hem naar voren? In hoeverre “sprak” ING namens de NVB en andere banken in dit kader? Wat vindt de minister van het feit dat er door ING met “track changes” tekstsuggesties zijn gedaan? Is dit een normale gang van zaken?

Waarop wordt gedoeld in de mail van 6 juni 2014 met “De minister was iets specifieker dan je bij het eerste streepje vermeldt …”? Waarom was het punt van het weghalen van de verwijzing naar kredietinstellingen zo belangrijk?

Waarom schrijft de minister op een brief van enkele banken d.d. 14 april 2014 “kan dit versneld c.q. per direct (onder huidige wetgeving)”?

Kan nog wat uitgebreider uitgelegd worden wat de budgettaire aspecten zijn die verbonden zijn aan het voorstel? In de media wordt namelijk 350 miljoen als extra uitgave genoemd voor deze specifieke wet. Klopt het dat indien coco’s niet meer aftrekbaar zouden zijn van de belasting, dit instrument gewoon ook niet of veel minder gebruikt zou worden?

In welke andere landen is de fiscale behandeling van continent convertibles (coco’s) alleen van toepassing op banken en verzekeraars, zoals nu in Nederland? Hoe is de keuze daarover in VK en Duitsland bepaald en wat zijn de verschillen? In hoeverre maken andere bedrijven dan de financiële instellingen gebruik van coco’s in Nederland en andere Europese landen?

De minister legt in de brief van 5 november 2015 uitgebreid uit waarom er geen sprake is van staatssteun. Waarom is er destijds toch niet voor gekozen om deze casus vooraf te melden c.q. voor te leggen aan de Europese Commissie met betrekking tot het aspect staatssteun, aangezien hier in het voortraject gelet op de memo’s wel sprake van is geweest?

Wat is de status van het stuk “analyse staatssteun aftrekbaarheid vergoeding op additioneel tier 1 banken (en verzekeraars) d.d. 26 maart 2014?

Klopt het bericht in NRC next van 6 november 2015 dat de Europese Commissie inmiddels om uitleg heeft gevraagd? Zo ja, graag uitleg hierover.