Belemmeringen FinTech betaaldiensten wegnemen

VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries heeft schriftelijke vragen gesteld aan de Minister van Financiën gericth op het wegnemen van belemmeringen van FinTech betaaldiensten. Dit naar aanleiding van signalen vanuit de markt. Allereerst over het verschil in interpretatie van regelgeving door de Nederlandse en bijvoorbeeld Frans toezichthouder. Ten tweede over het weigeren van banken om een betaalrekening te geven aan bitcoin-bedrijven. "Het is belangrijk dat nieuwe technologische ontwikkelingen en nieuwe toetreders in de financiële sector de ruimte krijgen. Belemmeringen moeten worden weggenomen, want FinTech bedrijven kunnen de financiële sector opschudden", aldus het liberale Kamerlid.

Klik hier voor de antwoorden

Schriftelijke vragen van het lid Aukje de Vries (VVD) aan de Minister van Financiën over FinTech betaaldiensten

1.

Bent u bekend met het feit dat de Nederlandse toezichthouder (De Nederlandsche Bank DNB) een andere interpretatie geeft voor het feit dat betaaldiensten wel of niet opvorderbare gelden mogen hebben dan toezichthouders in andere landen (zoals Frankrijk)? Klopt dat? Wat vindt u daarvan?

2.

Wat is daarvan de reden? Wat is er voor nodig om dit in Nederland wel c.q. ook mogelijk te maken?

3.

Wat zegt de huidige EU-regelgeving voor betaaldiensten op dit punt? Hoe wordt dit in de verschillende landen geïnterpreteerd?

4.

In hoeverre vindt u het wenselijk dat bedrijven door verschillende interpretaties moeten uitwijken naar andere EU-landen die dat wel mogelijk maken in plaats vanuit Nederland gewoon die activiteiten volledig te kunnen doen voor de markt in Nederland? En dat door het paspoortregime voor vergunningen wij in Nederland daar vroeg of laat toch mee te maken krijgen?

5.

Bent u bekend met het feit dat bitcoin (gerelateerde) bedrijven in Nederland geen bankrekening kunnen krijgen? Klopt dat? Wat vindt u daarvan?

6.

Wat is daarvan de reden? Waarom doen banken dit niet? Hoe moet dit gezien worden in relatie tot het feit dat u eerder in een andere casus als motivatie heeft aangegeven dat er voldoende mogelijkheden moeten zijn om bij andere banken een (zakelijke) bankrekening aan te vragen?

7.

In hoeverre vindt u het wenselijk dat sommige bedrijven in Nederland dus blijkbaar geen bankrekening kunnen krijgen? Bent u bereid om met de banken te overleggen om dit wel mogelijk te maken in Nederland? Wat is er eventueel voor nodig om dit mogelijk te maken in Nederland?

8.

Welke andere belemmeringen qua regelgeving (dan wel interpretaties van regelgeving) zijn er bij het ministerie dan wel de toezichthouders voor FinTech betaaldiensten verder nog bekend? En wat wordt hier aan gedaan?