Vragen over mogelijk hogere hypotheekrente door strenge uitleg Solvency II

Verzekeraars die hebben belegd in Nederlandse hypotheken die beschermd zijn met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), krijgen voorlopig geen lagere buffereisen. De NHG-regels passen net niet in de Europese regels rond verzekeringstoezicht (Solvency II), zegt toezichthouder de Nederlandsche Bank (DNB) in Het Financieele Dagblad. Deze strenge uitleg van Solvency II kan de hypotheekrente verhogen. Daarom hebben VVD Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Roald van der Linde vragen gesteld aan de minister van Financiën en Wonen.

Klik hier voor de antwoorden

Schriftelijke vragen van het lid Aukje de Vries en Roald van der Linde (beiden VVD) aan de ministers van Financiën en Wonen & Rijksdienst

  1. Zijn de ministers bekend met het bericht[1] ‘Geen voordeel verzekeraar meer bij NHG-lening’ uit het Financieele Dagblad van 16 december 2015? Wat vindt u van dit bericht?
  2. Klopt het bericht? Krijgen verzekeraars die beleggen in NHG-hypotheken inderdaad te maken met hogere buffereisen doordat de eisen voor NHG-hypotheken gelijk worden gesteld aan die van niet-NHG hypotheken? Zo ja, in hoeverre komt dit overeen met de daadwerkelijke risico’s? Zo ja, vinden de ministers dit (on-)wenselijk en wat valt hier aan te doen? Welke acties gaat c.q. kan de minister ondernemen?
  3. In hoeverre zien de ministers ook het risico dat de rente op NHG-hypotheken hiermee gaat stijgen? Welke gevolgen heeft dit voor de hoogte van de rente voor mensen met een NHG-hypotheek? In hoeverre wordt hiermee de concurrentie tussen banken en verzekeraars niet oneerlijker doordat banken wel een lagere weging voor NHG-hypotheken behouden?
  4. Welke beleidsruimte heeft De Nederlandsche Bank (DNB) in dit soort gevallen en hoe hebben ze daar (wel of niet) gebruik van gemaakt in dit specifieke geval? En waarom wel/niet?
  5. Klopt het dat de NHG-regels net niet passen in de Europese regels rond verzekeringstoezicht (Solvency II)? Zo ja, op welke punten dan niet? En is dit eventueel op te lossen door de NHG iets aan te passen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
  6. Wanneer is dit pas zo laat gecommuniceerd richting verzekeraars, want de regelgeving gaat al in op 1 januari 2016? Hebben de verzekeraars voldoende mogelijkheden om hier tijdig op in te kunnen spelen en/of wat zijn de gevolgen voor de verzekeraars? Waarom komt DNB pas nu met een toelichting op de nieuwe toezichtregels Solvency II?
  7. Zijn de ministers bereid om in overleg met DNB naar een oplossing te zoeken en de Tweede Kamer hierover te informeren?

[1] http://fd.nl/ondernemen/1131941/strenge-uitleg-solvency-ii-kan-hypotheekrente-verhogen