In 2018 evaluatie meldingsdrempel zeggenschap

Doel van de wijziging van de richtlijn transparantie is harmonisatie van regelgeving voor een gelijk speelveld en minder administratieve lasten door een vereenvoudiging voor kleine en middelgrote ondernemingen. Daar is de VVD groot voorstander van. Het gebruik van de mogelijkheid om een lagere drempel voor meldingsplicht van zeggenschap in beursgenoteerde ondernemingen vast te stellen (3% in plaats van de 5%) is dan niet echt logisch. Minister Dijsselbloem heeft op verzoek van VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries toegezegd deze lidstaatoptie in 2018 te evalueren op meerwaarde en extra kosten.

Spreektekst Wetgevingsoverleg (WGO) implementatiewet richtlijn transparantie d.d. 14 december 2015

Doel van de wijziging van de richtlijn transparantie is harmonisatie van regelgeving en dus een gelijk speelveld. Doel is verder minder administratieve lasten door een vereenvoudiging voor kleine en middelgrote ondernemingen. Ook daar is de VVD een groot voorstander van.  De verplichte kwartaalrapportages voor beursgenoteerde bedrijven worden afgeschaft. De VVD vindt dat een goede zaak, want dat is minder regeldruk. Het is verder goed dat er op basis van vragen van VVD over deze wet, een tweetal fouten is hersteld in de nota van wijziging. Dank daarvoor! Wel zorgelijkdat er dan ook nog weer omissies worden gesignaleerd in de vertaling van deze richtlijn in BRRD, DGS en EMIR die aangepast moeten worden. Hoe kan dit in de toekomst worden voorkomen?

MELDINGSDREMPEL

De wijzigingsrichtlijn bevat enkele lidstaatopties. Nederland maakt alleen gebruik van de mogelijkheid om een lagere drempel voor meldingsplicht van zeggenschap in beursgenoteerde ondernemingen vast te stellen. 3% in plaats van de 5% uit de richtlijn. Hoe past gebruik lidstaatoptie in het streven in het Regeerakkoord om een structurele verlaging van de regeldruk per 2017 van 2,5 miljard euro? En hoe past dit ook in het algemene uitgangspunt van de minister bij deze wet? En hoe is het verenigbaar met de doel van de richtlijn zelf? Het doel van de wijzigingsrichtlijn is immers harmonisatie en minder administratieve lasten.

Was dit niet mooie kans om een bestaande regel te laten vervallen, zoals in het Regeerakkoord is opgenomen? Reden van kabinet voor deze lidstaatoptie is nog niet overtuigend volgens de VVD. De reden is eigenlijk omdat het al zo in de NL wet stond, is het weer zo opgenomen. Maar toen was de richtlijn er nog niet! Het advies van de commissie Frijns stamt bovendien uit 2007. En zit sinds 2013 in de wet. Transparantie is natuurlijk belangrijk, maar daarin moet wel een balans zitten. Wat is de nu de echte meerwaarde van de 3% ten opzichte van de 5%?

De VVD vindt in ieder geval dat de regering uiterlijk 2018 de meldingsdrempel van 3% moet evalueren en daarbij in ieder geval aandacht besteden aan de meerwaarde en de extra administratieve lasten en nalevingskosten. [De VVD heeft hiervoor een motie ingediend, en deze na een toezegging van de minister uiteindelijk ingetrokken.]

ADDITIONELE STATUTAIRE MELDINGSGRENZEN

Extra statutaire meldingsgrenzen zijn nog steeds mogelijk in de wijzigingsrichtlijn. Een verbod van additionele statutaire meldingsgrenzen zou volgens de minister verder gaan dan de richtlijn transparantie voorschrijft en een nationale kop zou behelzen. Waarom? Er wordt toch juiste voorkomen dat er extra of strengere regels komen?Klopt het dat de invoeren van extra, statutaire meldingsdrempels voor aandeelhouders van Nederlandse beursvennootschappen leidt tot extra administratieve lasten? In welke lidstaten is er al een verbod op additionele statutaire meldingsgrenzen? In hoeverre zijn er al voldoende alternatieven beschikbaar? Wat zijn volgens de minister de voor- en nadelen van een dergelijk verbod?