Omrop Fryslân Radio: It politike jier 2015

Omrop Radio - Buro De Vries (27 december 2015): We sjogge werom op it jier 2015 mei trije politisy. De Twadde Keamerleden Aukje de Vries (VVD) en Jacques Monasch (PvdA) en mei Sander de Rouwe (CDA), hy ferruile dit jier de Twadde Keamer foar de provinsje.

Omrop Fryslân Radio >>