Meer duidelijkheid nodig bij arbeidsongeschiktsheids- verzekeringen

Het programma Radar heeft in de uitzending van 18 januari 2016 aandacht besteed aan arbeidsongeschiktsheids- verzekeringen. Naar aanleiding van deze uitzending hebben de VVD Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Erik Ziengs schriftelijke vragen gesteld aan minister Dijsselbloem. Ze vinden dat er meer duidelijkheid nodig is bij arbeidsongeschiktheids- verzekeringen.

 Klik hier voor de antwoorden

Schriftelijke vragen van de leden Aukje de Vries en Erik Ziengs (beide VVD) aan de Minister van Financiën over de Radar-uitzending over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

1.

Kent u de Radar-uitzending over arbeidsongeschiktsheidsverzekeringen van 18 januari 2016? Wat vindt u daarvan? Klopt de strekking van deze uitzending en was dit bekend bij het ministerie?

2.

Bent u met de VVD van mening dat de arbeidsongeschiktheidsverzekering naar behoren moet werken?

3.

Waarom moeten verzekeraars niet vooraf mensen toetsen bij een arbeidsongeschiktheid-sverzekering in plaats van dat de verzekeraar tijdens het traject, na soms jaren premie betalen, bepaalt dat er geen recht is op een uitkering vanuit arbeidsongeschiktheidsverzekering vanwege onbewust niet gemelde feiten? In hoeverre zijn verzekeraars voldoende transparant over de voorwaarden van hun verzekeringen richting ZZP'ers?

4.

Zou het niet beter zijn dat verzekeraars dit vooraf checken dan wel vooraf potentiële verzekerden keuren om teleurstellingen en verrassingen achteraf en onnodige premie-betaling te voorkomen? Bent u bereid om daarover in gesprek te gaan met de verzekeraars? 

5.

In hoeverre is het onbewust niet melden van aandoeningen of artsenbezoeken die niks te maken hebben met de ziekte, waarvoor een uitkering van arbeidsongeschiktheid nodig is,  een reden om een uitkering te weigeren? Bent u bereid om in overleg met de verzekeraars meer duidelijkheid hierover te geven? Zo nee, waarom niet?

6.

In hoeverre kan een verzekerde indien een verzekeraar later in het traject besluit geen uitkering te verlenen vanwege iets dat voor het afsluiten van de verzekering heeft plaats gevonden en bijvoorbeeld onbewust niet is gemeld, de betaalde premie terug vorderen? Zo nee, waarom  niet?

7.

Hoe gaat de belastingdienst om met voorheffingen in relatie tot uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid? In hoeverre kunnen ondernemers daardoor in problemen komen? En als ze daardoor in de problemen komen, is de belastingdienst dan bereid om daar naar te kijken en oplossingen te zoeken?

8.

Heeft de Autoriteit Financiële Markten eerder al eens onderzoek gedaan naar de werking van de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in de praktijk? Zo ja, wat zijn de uitkomsten daarvan? Zo nee, bent u bereid om de AFM te vragen hiernaar een quickscan te laten doen en daarbij de ervaringen van ondernemers in de praktijk te betrekken?