Vrijstellingsgrens prospectusplicht zo snel mogelijk verhoogd

De VVD steunt het doel van het actieplan Kapitaalmarktunie. Het moet zorgen voor meer financieringsmogelijkheden voor het bedrijfsleven en vooral het MKB. Het actieplan moet echter geen duizend-dingen-doekje worden. Het moet gaan om concrete voorstellen. De VVD heeft eerder al gevraagd de vrijstellingsgrens van de prospectusplicht te verhogen. Want dit zorgt voor meer financierings-mogelijkheden voor het MKB, in de vorm van MKB-aandelen en –obligaties. Het Kabinet heeft toegezegd dat vrijstellingsgrens zo snel mogelijk te verhogen van 2,5 naar 5 miljoen euro. Een mooi resultaat!

ALGEMEEN

De VVD steunt het doel van het actieplan Kapitaalmarktunie. Het moet zorgen voor meer financieringsmogelijkheden voor het bedrijfsleven en vooral het MKB. Het actieplan moet geen duizend-dingen-doekje worden. De Europese Commissie moet gaan concrete voorstellen, duidelijke prioriteiten en quickwins. En dus geen vage doelen of voorstellen.

De VVD wil dat concrete knelpunten worden opgelost. Een concreet voorbeeld. Verzekeraars die hebben belegd in Nederlandse hypotheken die beschermd zijn met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) krijgen voorlopig geen lagere buffereisen. De NHG-regels passen net niet op de Europese regels Solvency II. De minister wil hier pas in 2018 mee aan de slag, terwijl het gewoon een fout is. De VVD vindt dat het Kabinet dit nu al moet oppakken en regelen!

De EU-regelgeving is de laatste jaren in rap tempo tot stand gekomen. Er zitten soms inconsistenties, tegenstrijdigheden en onbedoelde neveneffecten en speelt onvoldoende (snel) in op innovatie en nieuwe tussenvormen. De EC moet daar ook naar kijken.

PROSPECTUSRICHTLIJN

De VVD is voor versoepeling en verruiming van de prospectusrichtlijn. Want dit geeft ruimte voor alternatieve financieringsbronnen voor het MKB, in de vorm van MKB-aandelen en –obligaties. De VVD heeft eerder al gevraagd vrijstellingsgrens te verhogen. Naar aanleiding van dit verzoek wil het kabinet de vrijstellingsgrens verhogen van 2,5 miljoen naar 5 miljoen euro. De VVD is daar blij mee, maar wil wachten op de nieuwe verordening. En dat kan nog wel een paar jaar duren. Er is nu een probleem met de financiering van het MKB. De VVD wil daarom nu de vrijstellingsgrens al verhogen, dat kan ook gewoon binnen de huidige EU-regels.

In EU komt straks echter eventueel mogelijkheid om naar 10 miljoen euro te gaan. De VVD wil dat straks ook gekeken wordt naar deze extra verhoging. De minister neemt daar nu te snel en te makkelijk afstand van!

Bij een verhoging naar 5 miljoen euro, wil de minister wel weer een extra meldplicht en minimum-informatievereisten. Levert dit niet allemaal weer administratieve rompslomp op? Gaat dit gelden voor alle prospectussen of alleen boven 2,5 miljoen? Alle uitgevende instellingen zijn toch nu ook al verplicht om juiste en essentiële informatie te geven? Is dit niet goldplating en koppen op EU-regelgeving?

CROWDFUNDING EN KREDIETUNIES

De kredietunies in Nederland gaat nu eindelijk van start. Dat is positief. Dat moet nu via een ontheffing, die ook niet eens formeel is. Het isl raar dat het blijkbaar nu maar gewoon gedaan wordt, en dat ontheffing voor landen zo moeizaam is! Het zou logisch zijn dat in het kader van de kapitaalmarktunie de regels gewoon zo snel mogelijk worden aangepast.

Dan crowdfunding in relatie tot de prospectusrichtlijn. Nederland Crowdfunding, UK CFA, FPF (Franse branchevereniging) en European Crowdfunding Network heeft problemen met prospectusrichtlijn omdat ze bang is dat er een prospectusplicht ontstaat voor mensen die vanuit de ene EU lidstaat investeren op een platform in een andere lidstaat . Crowdfunding gaat vooral via internet en is crossborder. Dus het is niet logisch dit te beperken tot “domestic offer”. Hoe kijkt de minister daar naar en is hij bereid zich hiervoor in te zetten?

SECURITISATIE

De VVD is voorstander van het feit dat securitisatie weer meer mogelijkheden krijgt via goede regelgeving. Dit levert namelijk ook weer ruimte voor meer kredietverlening voor de banken op. De VVD krijgt echter signalen dat er in de EU nog geen voorstel voor regelgeving ligt die dat ook echt goed regelt. Zo zijn is er zeer gedetailleerde regelgeving en ook geen oplossing voor synthetische securitisaties. Graag de inzet van de minister op dit dossier!

ZAKELIJKE KREDIETINFORMATIE

Zakelijke kredietinformatie is van belang voor meer mogelijkheden voor MKB-kredieten. Het MKB moet nu vaak terecht bij de thuisbankier, omdat er onvoldoende inzicht is in de kredietinformatie. Kredietinformatie kan zorgen voor meer keuzemogelijkheden MKB en dus voor meer concurrentie en de VVD is daar voor. Goed dat dit wordt opgepakt, maar het moet niet verzanden in grote administratieve rompslomp. Nederland zou hier ook mee aan de slag. Wat is de stand van zaken?

BELASTINGEN

Belastingen zijn een nationale aangelegenheid. Het standpunt over de CCCTB-voorstellen zijn dan ook bekend. De VVD ziet dan ook geen voordelen in meer gelijke fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen in dit kader.

PENSIOENEN

De VVD is tegen standaardisering van individuele pensioenproducten (in de 3e pijler, vrijwillige individuele pensioenbesparingen). Daarmee belemmer je innovatieve producten, terwijl de vraag daarnaar juist zal toenemen. De noodzaak voor een (Europees) standaardproduct is onduidelijk, een analyse van de mogelijke knelpunten ontbreekt nog.

TOEZICHT

Het Kabinet wil kijken of op specifieke terreinen toezicht mogelijk efficiënter centraal kan worden georganiseerd. De VVD wil eerst EU bankentoezicht maar eens afwachten! Want dat zorgt soms voor dubbel toezicht en extra hoge toezichtkosten. Prioriteit moet liggen bij eenduidige en uniforme regels en interpretatie van regels. Er zijn nu nog veel teveel eigen mogelijkheden van lidstaten. Kijk alleen maar naar Nederland met veel goldplating en koppen op regelgeving. En ook en interpretatie van regels! Daar is nog wereld te winnen.

EUROPEES PASPOORT

De VVD wil verder nog aandacht vragen voor meer mogelijkheden voor een Europees paspoort in de EU-regelgeving. Dit kan zorgen voor meer buitenlandse partijen op de Nederlandse markt, die zorgen voor meer concurrentie. Daarbij hoort dan wel een single rulebook, omdat er anders geen gelijk speelveld is.

PROPORTIONALITEIT REGELGEVING

Daarnaast is een speerpunt van de VVD de proportionaliteit van regelgeving. Dit komt nu nog te weinig terug in de stukken. Er is meer nodig dan alleen maar aandacht vragen voor een bankvergunning light. Meer tijdelijke vergunningen, en ook meer lichte regimes voor kleinere bedrijven en bedrijven met weinig risico’s. Zo zou in Solvency II in toekomst ook nog onderscheid gemaakt kunnen/moeten worden tussen middelgrote en grote verzekeraars.

FONDSEN VOOR DURFKAPITAAL

Wat wil EC doen met stimuleren durfkapitaal? Het kan sowieso nooit gaan om nieuw EU-geld. De meerwaarde ten opzichte van nationale initiatieven is onduidelijk.

OVERIG

De consultatie cumulatieve impact wet- en regelgeving financiële sector, consultatie gedekte obligaties en consultatie EU-durfkapitaalfondsen en sociale ondernemingsfondsen zijn onmogelijk zelfstandig te lezen documenten. De VVD wil dat de minister in de toekomst een korte uitleg van de hoofdboodschap geeft. Zo worden er in de consultatie gedekte obligaties diverse zaken gezegd over bijvoorbeeld loan-to-value (LTV), maar het is verder volstrekt onduidelijk wat er bedoeld wordt of de inzet is.