MKB rentederivaten: AFM moet banken met naam en toenaam mogen noemen

Bedrijven moeten gewoon krijgen waar ze recht op hebben in het dossier MKB rentederivaten. En dat is snel duidelijkheid en herstel van fouten. En als daardoor (financiële) schade is ontstaan, dan moet die vergoed worden door de banken. De banken moeten ruimhartig zijn in hun beoordeling als het niet goed is gegaan of dat niet kan worden aangetoond. Naar aanleiding van de gang van zaken in dit dossier wil de VVD dat nu snel wettelijk wordt geregeld dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hardleerse banken met naam en toenaam (naming & shaming) kan gaan noemen. Dit moet uiterlijk medio 2016 in wetgeving wordt geregeld.

Bijdrage Algemeen Overleg MKB rentederivaten (3 maart 2016)

Ondernemers mogen niet de dupe worden. Rentederivaten zijn niet perse slechte producten. Maar het product moet wel passend zijn en je moet weten wat je doet. De banken zijn primair verantwoordelijk voor het probleem van de rentederivaten bij het MKB en de herbeoordeling van de dossiers, en dus ook het oplossen daarvan. Bedrijven moeten gewoon krijgen waar ze recht op hebben. Dat is snel duidelijkheid en herstel van fouten. En als daardoor (financiële) schade is ontstaan, dan moet die vergoed worden door de banken. De banken moeten ruimhartig zijn in hun beoordeling als het niet goed is gegaan of dat niet kan worden aangetoond.

UNIFORM HERSTELKADER

Goed dat er nu een uniform herstelkader komt. Maar dat had er natuurlijk al lang moeten zijn. En eigenlijk was dat er natuurlijk al. Hoe kon AFM anders toetsen? Dit is toch gewoon een taak van de AFM? Zij hebben eerder ook aangegeven waaraan de herstelacties moeten voldoen en hebben daaraan ook getoetst. Waarom vindt de minister het logisch dat er een derde partij komt?

Ondernemers moeten nu heel snel duidelijkheid krijgen, ook banken moeten snel duidelijkheid over wat ze moeten gaan doen. Wanneer kan dat uniforme herstelkader gereed zijn? En waarom moet het hele traject duren tot medio 2017? De VVD vindt dat dit sneller moet. Er zijn ondernemers die al meer dan 30 maanden praten met hun bank over het oplossen van het probleem.

De VVD vindt dat er prioriteiten moeten worden gesteld bij de aanpak van de herbeoordeling. In ieder geval moeten dossiers van ondernemers in de problemen prioriteit krijgen. En daarnaast ook dossiers met een lopende procedures bij Kifid

De VVD wil graag weten of alle procedures bij Kifid nu stil komen te liggen. De VVD zou dit onwenselijk vinden.

Hoe zit het met ondernemers die al een voorstel van de bank hebben geaccepteerd? Het kan niet zo zijn dat die ondernemers slechter af zijn dan diegenen die volgens het uniforme herstelkader een voorstel krijgen.

Nu het traject steeds langer duurt, hoe zit het dan met de verjaringstermijn, die in het Burgerlijk Wetboek 5 jaar is? De VVD wil daarover duidelijkheid.

Niet álle banken hebben zich gecommitteerd aan een traject met een uniform herstelkader. Uit de media begrepen dat Deutsche Bank zich niet committeert. Waarom niet? Wat is het gevolg hiervan? En is dit de enige bank die zich niet committeert? VVD doet de oproep aan de Deutsche Bank om zich alsnog aan te sluiten!

NAMING & SHAMING

De hele gang van zaken bewijst dat het ook de hoogste tijd is dat de AFM de bevoegdheid krijgt om hardleerse banken met naam en toenaam te gaan noemen. Eerder is dit bijvoorbeeld bij accountantskantoren al op verzoek van de VVD wel geregeld. Minister Dijsselbloem moet dat nu razendsnel wettelijk regelen. Onduidelijk is nu welke banken het fout hebben gedaan en welke beter/goed. Wanneer wordt dit nu eindelijk eens geregeld? De VVD wil dat het uiterlijk medio 2016 in wetgeving wordt voorgelegd in het Wijzigingspakket Financiële Markten van dit jaar.

Naming & shaming kan nu alleen vrijwillig. Het zou de banken sieren als ze hieraan nu al vrijwillig meewerken in dit dossier. De VVD roept de banken op hieraan nu al vrijwillig mee te werken.

COMMUNICATIE

De communicatie en informatievoorziening van banken aan ondernemers moete beter. Hoe worden ondernemers betrokken bij de herbeoordeling. Nu krijgt de VVD daarover veel klachten. Daarover komen veel klachten. Hoe wordt dat opgepakt? Ook in het uniforme herstelkader?

VOORBEELDEN

Ondernemers kaarten verder een groot aantal voorbeelden aan over MKB rentederivaten. Een paar zijn: Hoe wordt omgegaan met rente-opslagen in relatie tot een vast rentetarief? Hoe met een negatieve waarde van een rentederivaat dat meetelt bij de resterende kredietruimte? Dat moet toch niet het geval zijn. Hoe wordt het verschil in looptijd van de lening en het derivaat beoordeeld?

AFM

De VVD vraagt zicht wel af hoe de AFM dit heeft kunnen missen. Medio 2015 vond AFM de kwaliteit van de herbeoordelingen nog voldoende. De AFM moet nu echt scherp de vinger aan de pols houden bij de herbeoordeling en ook tijdig ingrijpen als dat nodig mocht zijn.

De VVD wil verder weten wanneer het onderzoek van de Raad van Toezicht gereed is. Alvarez en Marsal gaat het onderzoek uitvoeren. VVD wil dat er geen enkele schijn van partijdigheid is, bijvoorbeeld zoals bij de NS. Wat doet deze club verder nog bij AFM, wie dat onderzoek doet. Wat is de opdracht en hoe wordt de Tweede Kamer over dit traject geïnformeerd?

RABOBANK

Er was in de media sprake van dat Rabobank documenten over rentederivaten heeft laten aanvullen in de dossiers en er werd zelf gesuggereerd dat ze stukken zouden laten antidateren in de afgelopen tijd. De VVD vindt dat er dan gewoon sprake is van valsheid in geschrifte. En dan zal dit ook hard (strafrechtelijk) moeten worden aangepakt. De VVD wil van de minister duidelijkheid over wat er nu exact wel en niet gebeurd is en wat de eventuele vervolgacties zijn.