In 2016 oplossing vertraging veerboot Ameland

Na 10 jaar discussie over de vaargeul Ameland en de vertragingen die dat oplevert, is het goed dat nu eindelijk samengewerkt wordt aan de oplossing van het probleem. De VVD roept de betrokken ook om goed samen te blijven werken. Medio 2016 komt er opnieuw een rapportage over vorderingen van het open plan proces. De VVD vindt dat er dan wel een panklare korte termijnoplossing moet liggen. De VVD wil hier alvast uitspreken dat de VVD voor het realiseren van een oplossing bereid is om: de concessie aan te passen om de dienstregeling te kunnen veranderen; de NB-vergunning aan te passen om het baggerregime te kunnen wijzigen en in de structuurvisie Waddenzee ruimte te creëren voor het afsnijden van een of meerdere bochten in de vaargeul.

Leeuwarder Courant >>

Een doorsteek mogelijk maken om een of meerdere bochten af te snijden lijkt vooralsnog niet mogelijk op grond van huidige structuurvisie. Voor alle vaargeulen in het Waddengebied wil de VVD dat in de structuurvisie er de mogelijkheid komt om doorsteken te maken of de vaargeul te verleggen, indien nodig en gewenst voor bereikbaarheid! Dus ook bij Ameland!Hoe komt dat nu in de nieuwe structuurvisie?

De VVD wil weten waarom er niet vaker een 2e boot wordt ingezet bij vertragingen.

Als het gaat om vaargeulen, wat is de stand van zaken voor de oplossing van de vaargeul Lauwersoog (Westgat tussen Terschelling en Schiermonnikoog)?

KLANTTEVREDENHEID WADDENVEREN

De klanttevredenheid over 3 van de 4 verbindingen naar Waddeneilanden is nog niet goed. Slechte zaak! Het gaat hier wel om slechts 1 vervoerder, dus men heeft geen keuze. Op de eilanden is er ontevredenheid over de inspraak, het overleg en de klachtenafhandeling. Is de minister bereid om te kijken hoe dat verbeterd kan worden?

Bij het overleg van de decentrale overheden is RWS niet aanwezig. De provincie Fryslân vindt dit wel nuttig. Kan dat geregeld worden?

De concessiehouder is gevraagd om verbeteringen door te voeren. Wat gaat er concreet gebeuren, wanneer?

Wat zijn sancties bij niet halen van de afgesproken prestaties?

Over het vrachtvervoer zijn er ook klachten. Deze vallen buiten de concessie. Er zijn klachten over prijsstijgingen, maar ook over het afschermen van de vervoerder. Kan daar naar gekeken worden?

De VVD heeft bij het beëindigen van de veerbotenoorlog Terschelling gevraagd om de mogelijkheid van decentralisatie van de concessies veerverbindingen te onderzoeken. Net als regionaal spoor en busvervoer. Wat is de stand van zaken?