VVD zet zich in voor vestigingsklimaat en banen

Misbruik van belastingontwijking kan je alleen aanpakken met internationale maatregelen. Anders schiet je jezelf in de voet. Dan schaadt dit het (fiscale) vestigingsklimaat en dat kost gewoon banen. Linkse partijen huilen dan weer krokodillentranen bij het vertrek van een bedrijf en banen. De VVD vindt het daarom cruciaal dat de extra opbrengsten van de voorgestelde maatregelen om misbruik van belastingontwijking tegen te gaan, weer worden teruggesluisd naar het bedrijfsleven. Omdat het anders een ordinaire belastingverhoging is. En dat is slecht voor het vestigingsklimaat en dus slecht voor banen in Nederland. Hierover is eerder ook een VVD-motie aangenomen. Goed dat in brief van het Kabinet staat dat men de opbrengst gericht wil terugsluizen, zodat de belastingen voor bedrijven in NL per saldo niet omhoog gaan! De VVD vindt dat dit moet door een lager Vpb-tarief.

Het Financieel Dagblad >>

Debat VAO Belastingontwijking >>

Misbruik van belastingontwijking kan je alleen aanpakken met internationale maatregelen. Anders schiet je jezelf in de voet. Dan schaadt dit het (fiscale) vestigingsklimaat en dat kost gewoon banen. Linkse partijen huilen dan weer krokodillentranen bij het vertrek van een bedrijf en banen.

Daarom wil de VVD van de staatssecretaris weten hoe het staat met de implementatie van de OESO-/ BEPS-voorstellen in andere delen van de wereld, zoals in de VS?

Dat is ook de reden dat de VVD het cruciaal vindt dat de extra opbrengsten van de voorgestelde weer worden teruggesluisd naar het bedrijfsleven, omdat het anders een ordinaire belastingverhoging is. Dat is slecht voor het vestigingsklimaat en slecht voor banen in Nederland. Hierover is ook een VVD-motie aangenomen. Goed dat in brief van het Kabinet staat dat men de opbrengst gericht wil terugsluizen, zodat de belastingen voor bedrijven in NL per saldo niet omhoog gaan! De VVD vindt dat moet door een lager Vpb-tarief.

Voorstel beperking rente-aftrek

De VVD vindt het goed dat overheveling van renteaftrek naar de toekomst en het verleden nu is opgenomen (carry forward and carry back). De VVD wil verder dat er een overgangsregeling komt voor leningen van derden, dus een vorm van “grandfathering”. Klopt het dat er nu een overgangsregeling voor leningen van derden is die maximaal 5 jaar worden uitgesloten?

Voorstellen exitheffing en algemene anti-misbruikmaatregel

De antimisbruikmaatregel is meer in overeenstemming gebracht met de regel in de moeder-dochterrichtlijn. Welke verschillen nog? Wat is de reikwijdte van de GAAR? Verschillen in interpretatie in lidstaten van moeder-dochterrichtlijn? Waar verschilt de voorgestelde exitheffing nog van de manier waarop het nu al in de NL-wetgeving is opgenomen? In het schriftelijk overleg worden termen als “naar alle waarschijnlijkheid” en “grotendeels” genoemd. Dat vindt de VVD onduidelijk en niet positief.

Voorstel switch-over-bepaling

De deelnemingsvrijstellingvoorkomt dat winst die al eerder is belast bij een dochtermaatschappij, nog een keer wordt belast bij de moedermaatschappij. De VVD is blijk dat de bepaling is aangepast en niet meer van toepassing is op actief inkomen, maar uitsluitend op passief inkomen. Aangegeven wordt dat van de huidige opzet geen wezenlijke inbreuk verwacht op de NL-deelnemingsvrijstelling. Waar zitten de verschillen nog? Wat de VVD betreft zou de switch-over-bepaling er helemaal uit moeten, want het is ook geen voorstel vanuit de OESO voor belastingontwijking.

Voorstel CFC-regels

Dit voorstel is dichter bij de OESO-uitkomsten gebracht. Wat staat er precies in OESO en waar verschilt het nog? Het sluit in het algemeen aan bij de huidige NL-belastingwetgeving en –praktijk, wordt gesteld. Maar in het schriftelijk overleg wordt gesteld dat de CFC-regels verder gaan dan het huidige artikel 13a Wet Vpb. Is het voorstel zwaarder geworden ten opzichte van het eerdere voorstel? De CFS-regels zouden alleen toegepast moeten worden op “non-genuine arrangements” (dan wordt aangesloten bij de in NL geldende transferpricing regels) of anders moet het beperkt worden tot echt passief inkomen. Wat is de definitie van passief inkomen en actief inkomen die wordt gebruikt?

Voorstel Hybride mismatches

Ook hier wordt gesteld dat het meer in lijn gebracht is met BEPS-project. Hoe? De VVD wil geen verdere uitbreiding dan het oorspronkelijke voorstel in wet- en regelgeving. Dus ook geen uitbreiding bijvoorbeeld derde landen.

Public country-by-country reporting

Dit is van de agenda gehaald. Er is ook nog een appreciatie van het voorstel door het Kabinet. De VVD gaat er daarom vanuit dat er op 25 mei a.s. in de Ecofin-raad ook geen besluit wordt genomen over dit voorstel.

Overig

De staatssecretaris geeft aan dat nog steeds veranderingen op kunnen treden. De VVD wil de staatssecretaris herinneren aan de aangenomen VVD-motie om nieuwe voorstellen te blokkeren die niet eerder specifiek besproken zijn met de Tweede Kamer. Dat geldt ook voor substantiële aanpassingen van bestaande voorstellen!

Tot slot wil de VVD weten hoe het Kabinet de aangenomen VVD-motie over het (fiscale) vestigingsklimaat wil uitvoeren.