Schriftelijk Overleg: DNB over de Carbon Bubble

De Nederlandsche Bank publiceerde recent een studie over de mogelijke Carbon Bubble en de effecten hiervan op de financiële sector. Alhoewel DNB een rol heeft in het toezien op een stabiele banken- en financiële sector, gaan de DNB-adviezen een stuk verder met betrekking tot klimaatbeleid en de energietransitie. "Gelukkig lijken er geen directe risico's te zijn," aldus Aukje de Vries in het kader van het schriftelijk overleg naar aanleiding van het rapport.

Deze vragen zijn voor de VVD zeer relevant omdat de toezichtkosten van DNB volledig door de sector worden betaald, en er geen algemene financiële bijdrage meer is van het Rijk. Daarom moet DNB zich beperken tot haar wettelijke taak. We lezen dat de minister het belang onderschrijft van het blijven volgen van ontwikkelingen op het gebied van energie- en klimaatbeleid als toezichttaak van DNB op de financiële markten. Dat is inderdaad de taak van DNB. Daaraan wordt volgens de VVD vooral invulling gegeven met hoofdstuk 5 (blootstelling van financiële instellingen) van het rapport. Maar DNB gaat verder.

Waar ligt de grens wat betreft het Kabinet? Is de minister het met de VVD eens dat dat de DNB zich vooral moet bezig houden met de banken en financiële sector en niet met het vraagstuk van klimaatbeleid en de energietransitie? Zo nee waarom niet? Wat is de rol van DNB ook afgezet tegen de rol van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)? In hoeverre gaan de conclusies en aanbevelingen van DNB verder dan de toezichttaak op de financiële markten?

Het is goed te lezen dat een blootstelling van financiële instellingen geen acute bedreiging is. De risico’s bij een plotselinge afwaardering zijn in potentie groot, maar een zeepbel vormt op dit moment geen acute bedreiging voor de stabiliteit van het Nederlandse financiële stelsel. De VVD is het eens met het feit dat de kosten van het klimaatbeleid tot een minimum moet worden beperkt. De energietransitie moet beheersbaar en dus geleidelijk zijn. Dat vraagt volgens de VVD iets van het overheidsbeleid. In ieder geval dat het voorspelbaar is. Plotselinge en geforceerde ingrepen zorgen volgens DNB voor een negatieve economische groeischok. Dat houdt wat de VVD betreft in geen abrupte, onverwachte beslissingen zoals de Duitse Energiewende of het bij motie oproepen tot het sluiten van vier kolencentrales. Ondersteunt het Kabinet dit? Zo nee, waarom niet? Het kabinet onderschrijft het belang van meer transparantie over klimaatrisico’s: is de minister het in dat kader met de VVD eens dat het van belang is dat Nederland hier niet alleen voor de troepen gaat uitlopen? Zo nee, waarom niet?

Momenteel worden investeringen in duurzame energieprojecten door instellingen nog als risicovol beoordeeld. In hoeverre is er door DNB naar de blootstelling van financiële instellingen in dit kader gekeken? Zo nee, waarom niet? Zou het niet wenselijk zijn dat DNB integraal naar alle blootstellingen van financiële instellingen kijkt en de risico’s die daaraan verbonden zijn? Zo nee, waarom niet?

DNB zegt dat door eisen te stellen aan de CO2-intensieve industrie de financiële sector een faciliterende rol kan spelen in het verduurzamen van de economie. Wat vindt de minister daarvan? Is het niet zaak om het verduurzamen van de economie primair te sturen door overheden door internationaal bronbeleid? Zo nee, waarom niet? Mede in het licht van het feit dat de economie nog grotendeels afhankelijk is van fossiele brandstoffen en dat slechts geleidelijk zal veranderen, dan is financiering toch ook nog gewoon nodig?

Tags: DNB,