Schriftelijk overleg Douanewetboek van de Unie

Per 1 mei 2016 is een belangrijk deel van de Europese douanewetgeving vervangen. Vanaf dat moment is het Douanewetboek van de Unie met de bijbehorende regels van toepassing in de gehele Europese Unie. De douanewetgeving is gemoderniseerd en waar mogelijk vereenvoudigd. Dit heeft uiteraard ook effect op het bedrijfsleven, bijvoorbeeld in de mainports Amsterdam en Rotterdam. In het schriftelijk overleg heeft de VVD vooral vragen gesteld over de gevolgen voor bedrijven en ondernemers die met de in- en uitvoer te maken hebben.

Inbreng schriftelijk overleg van het lid Aukje de Vries (VVD) ten aanzien van de Implementatie van het Douanewetboek van de Unie (activiteitennummer 2016A02513)

De leden van de VVD-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van de Wet aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie.

In het verslag bij de wet heeft de VVD gevraagd naar de gevolgen voor Nederlandse bedrijven en ondernemers die met de in- en uitvoer te maken hebben. In de beantwoording wordt alleen ingegaan op de gevolgen van de Nederlandse implementatiewet, die geen nieuwe aanpassingen of wijzigingen voor het bedrijfsleven tot gevolg heeft volgens de staatssecretaris. Maar de vraag was natuurlijk breder bedoeld, ook de gevolgen van de aanpassingen in het Douanewetboek van de Unie (DWU) ten opzichte van de eerdere Europese wet- en regelgeving. Kan daarop nog een toelichting worden gegeven? Waarom heeft er geen consultatieronde van deze wet bij het bedrijfsleven plaats gevonden? Welk overleg heeft er over de wet, maar eerder ook over de EU-verordening en het Douanewetboek van de Unie zelf plaats gevonden? Wat is daaruit gekomen? Indien er geen overleg heeft plaats gevonden, waarom niet?

Het nieuwe Douanewetboek van de Unie (EU-verordening) is per 1 mei 2016 in werking getreden. De Wet aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie is nog steeds niet vastgesteld en is derhalve niet per 1 mei 2016 in werking treden. Wat zijn daarvan de gevolgen (ook voor het bedrijfsleven)? Wat is de datum voor de beoogde inwerkingtreding van de Wet aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie nu?

De Toepassingsverordening Communautair Douanewetboek (TCDW) heeft een eigen taalregime, daarom is de passage in de Algemene douanewet (Adb) over het niet van toepassing zijn van de passage in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) over het gebruik van de (Friese) taal in het bestuurlijk verkeer geschrapt. Wat is het taalregime in de TCDW? Wat verandert er hierdoor? Wat zijn hiervan de gevolgen (onder meer voor het bedrijfsleven)?

Er wordt in de wet gebruik gemaakt van de mogelijkheid om nationaal voorwaarden te stellen aan douanevertegenwoordiging. In de praktijk betekent dit volgens de Memorie van Toelichting geen nieuwe of extra eisen voor douanevertegenwoordiging ten opzichte van de op dit moment geldende verplichtingen voor toegelaten douane-expediteurs. Hoe regelen andere landen dit en/of hoe gaan andere landen dit regelen? Maken zij ook gebruik van de mogelijkheid om nationaal voorwaarden te stellen en welke dan?