Schriftelijke vragen over bereikbaarheid haven Lauwersoog (Westgat)

Het Westgat is belangrijk voor de bereikbaarheid van de haven van Lauwersoog. De haven is belangrijk voor de regionale economie. Eerder stelde de VVD hierover ook al vragen aan de minister. De Tweede Kamerleden Aukje de Vries, Betty de Boer en Barbara Visser willen nu van de minister weten of er op dit moment op de vaarroute van de haven van Lauwersoog wordt gebaggerd. Steeds vaker wijken vissers noodgedwongen uit naar andere havens, waardoor het havenbedrijf en de visafslag schade lijden.

Dagblad van het Noorden >>

Lees hier de antwoorden

Vragen van de leden De Boer, Aukje de Vries en Visser (VVD) aan de minister van Infrastructuur en Milieu naar aanleiding van een artikel in het Dagblad van het Noorden van 8 juni jl. over de bereikbaarheid van de haven van Lauwersoog.

  1. Bent u bekend met het artikel in het Dagblad van het Noorden van 8 juni jl. ‘Nekslag dreigt voor Lauwersoog’?

  2. Klopt het dat zich door natuurlijk verloop van het water en zand in het Westgat als zijnde de vaargeul in de buitendelta van Lauwersoog, de doorvaarbaarheid van de Noordzee naar de haven Lauwersoog in gevaar dreigt te komen? Zo ja, wanneer dreigt dit te gaan gebeuren? Zo nee, waar kunnen de schepen dan langs varen van de Noordzee naar Lauwersoog?

  3. Hoeveel wordt er op dit moment gebaggerd op de betreffende vaarroute?

  4. Hoeveel schepen zijn er vanwege de slechte doorvaarbaarheid al uitgeweken naar andere havens? Klopt het dat de haven alleen met hoog water goed bereikbaar is voor de grotere schepen en over welke diepte hebben we het dan bij hoog en bij laag water?

  5. Bent u met de VVD van mening dat het onwenselijk is dat de haven van Lauwersoog onbereikbaar wordt voor de visserij en andere vaartuigen waaronder de pleziervaart, en dat dit een strop zou betekenen voor deze regio als de haven onbereikbaar wordt vanaf de Noordzee met alle gevolgen van dien? Zo nee, waarom niet?

  6. Bent u bereid om op korte termijn met de regio tot een oplossing te komen om de bereikbaarheid van de haven van Lauwersoog zodanig te verbeteren dat dit niet koste gaat van de economische positie van de haven, bijvoorbeeld door een eenmalige verdieping van het Westgat? Zo nee, waarom niet? Bent u bereid hier in bij te dragen en te kijken of er ook sprake is van terugverdieneffecten? Zo nee, waarom niet? Zo ja hoe schat u het kostenplaatje en de terugverdieneffecten in? Bent u eventueel bereid te kijken naar andere oplossingen?

  7. Bent u met de VVD van mening dat er sprake is van een urgente situatie en op korte termijn actie te ondernemen in overleg en samenwerking met de regio, de haven en betrokken stakeholders?