VVD wil duidelijkheid over financieel toezicht Antillen

VVD Tweede Kamerleden Aukje de Vries en André Bosman willen meer duidelijkheid over het financieel toezicht op de Antillen. Dit naar aanleiding van een aantal artikelen In het Financieele Dagblad stond een aantal artikelen over problemen bij een verzekeraar op Curaçao. De Kamerleden willen weten wat de exacte rollen en verantwoordelijkheden zijn van Nederland met betrekking tot de financiële sector op Curaçao, Sint Maarten en Aruba. De VVD zou het volstrekt onwenselijk en ondenkbaar vinden dat de Nederlandse belastingbetaler op zou moeten draaien voor het falen van een financiële instelling op de Antillen.

Lees hier de antwoorden

Schriftelijke vragen van de leden Aukje de Vries en Bosman (beiden VVD) aan de Ministers van Financiën en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de berichten “Antilliaanse verzekeraar leeg getrokken”, “Balletje-balletje op de Antillen met reserves van verzekeraar Ennia” en “Spin in het Antilliaanse web verschijnt in vizier van DNB”

1.

Kent u de bovenstaande berichten uit Het Financieele Dagblad van 10 juni 2016? Wat vindt u van deze berichten? Wat zijn de gevolgen als een verzekeraars zoals Ennia op Curaçao omvalt (ook in financiële zin)?

2.

Wie houdt toezicht op de verzekeraar Ennia, maar natuurlijk ook op andere verzekeraars en banken op Curaçao, Aruba en Sint Maarten? Wat is de kwaliteit van de lokale toezichthouders op Curaçao, Aruba en Sint Maarten, zoals de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS)? Welke gevolgen kan slechte kwaliteit van de lokale toezichthouders voor Nederland hebben?

3.

Wat zijn de exacte rollen en verantwoordelijkheden van De Nederlandsche Bank (DNB) bij het financieel toezicht en dit soort kwesties op Curaçao, maar ook op Aruba en Sint Maarten)? En welke bevoegdheden heeft DNB, bijvoorbeeld om in te grijpen?

4.

Klopt het dat DNB onderzoek heeft gedaan naar de verzekeraar Ennia op Curaçao? Zo ja, waarom? Klopt het dat De Nederlandsche Bank (DNB) een vernietigend rapport heeft geschreven over de verzekeraar Ennia? Van welke datum is dit rapport? Klopt het dat DNB in 2011 al is gewaarschuwd voor problemen bij de verzekeraar Ennia? Waarom is er toen niet iets mee gedaan?

5.

Wat betekent dit uiteindelijk allemaal voor de verantwoordelijkheid voor Nederland voor de financiële instellingen op Curaçao, Aruba en Sint Maarten? Wat betekent dit voor Nederland en de Nederlandse belastingbetaler in het geval een financiële instelling, bijvoorbeeld een bank of verzekeraar, op Curaçao, Aruba en/of Sint Maarten dreigt om te vallen of omvalt door wanbeheer en/of falend toezicht van de (lokale) toezichthouder? In hoeverre zou Nederland deze financiële instelling dan moeten redden? Vinden de ministers dit, net als de VVD, volstrekt onwenselijk en ondenkbaar? Zo nee, waarom niet?

6.

In hoeverre zorgen de in het artikel genoemde extra bevoegdheden voor DNB en uitbreiding van haar mandaat ook direct dan wel indirect voor extra verantwoordelijkheden voor Nederland en welke gevolgen heeft dit? Hoe was de verantwoordelijkheid van Nederland anders geweest?

7.

Wat wordt bedoeld met de passage in het DNB-jaarverslag 2015: “In het licht van toenemende zorgen hieromtrent heeft DNB gevraagd om uitbreiding van haar prudentiële toezichtbevoegdheden. Inmiddels is de wens tot ruimere informatiebevoegdheden door het ministerie van Financien gehonoreerd.”? Wanneer heeft DNB die bevoegdheden gekregen, van wie en in welk kader?

8.

Is er op Curaçao, Aruba en/of Sint Maarten wet- en regelgeving voor de financiële sector, om er net als in Nederland en Europa, voor te zorgen dat de financiële instellingen niet langer gered hoeven te worden door de belastingbetaler? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet? Indien er een risico bestaat dat Nederland moet financiële instellingen moet redden op Curaçao, Aruba en/of Sint Maarten, wat doen de ministers dan om er zo snel mogelijk voor te zorgen dat Nederlandse belastingbetaler niet (meer) gaat opdraaien falende financiële instellingen op Curaçao, Aruba en/of Sint Maarten, want dit zou de VVD volstrekt onwenselijk vinden?

9.

Hoe is een en ander geregeld voor de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba), die bijzondere gemeenten zijn van Nederland? Wat zijn de daar de rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden? Vallen deze onder alle wet- en regelgeving van Nederland en onder de Nederlandse toezichthouder? Zo nee, waarom niet?

http://fd.nl/ondernemen/1155497/verzekeraar-ennia-leeggetrokken-onder-de-ogen-van-centrale-bank

http://fd.nl/ondernemen/1155503/balletje-balletje-op-de-antillen-met-reserves-van-verzekeraar-ennia

http://fd.nl/ondernemen/1155504/spin-in-het-antilliaanse-web-verschijnt-in-vizier-dnb