VVD kritisch over mededingingsregels duurzaamheid en oneerlijke handelspraktijken

Het is belangrijk dat ACM een onafhankelijke positie heeft en houdt en vanuit die onafhankelijkheid de mededingingswet handhaaft. Het kan niet zo zijn dat vanwege duurzaamheid alle principes op dit punt aan de kant gezet moeten worden door de beleidsregels dan maar aan te passen. De Minister wil onderlinge afspraken over duurzaamheid ook “algemeen geldig” verklaren. De VVD is hier geen voorstander van. Oneerlijke handelspraktijken, waar partijen marktmacht misbruiken en bijvoorbeeld eenzijdig contracten open breken, zijn niet goed voor de marktwerking en moeten als ze zich voordoen ook aangepakt (kunnen) worden. 

 AO MARKTWERKING EN MEDEDINGING d.d. 29 juni 2016

MEDEDINGING EN DUURZAAMHEID

Het is belangrijk dat ACM een onafhankelijke positie heeft en houdt en vanuit die onafhankelijkheid de mededingingswet handhaaft. Ook als het bepaalde (politieke) partijen even niet goed uit komt, omdat ze het niet eens zijn met uitspraken van de ACM over bijvoorbeeld de Kip van Morgen (afspraken supermarkten en pluimveesector over duurzamer geproduceerd pluimveevlees), het sluiten van 5 kolencentrales en de samenwerking tussen textielproducten over leefbare lonen in productielanden. Het kan niet zo zijn dat vanwege duurzaamheid alle principes op dit punt aan de kant gezet moeten worden door de beleidsregels dan maar aan te passen. Het lijkt nu: ik ben niet blij met de uitspraak, dus ik pas de regels aan. Waar ligt volgens de Minister de grens?

Er zijn meer partijen die wel iets willen afspreken op het punt van mededinging, zie bijvoorbeeld de telecomsector op het gebied van abonnementen met mobiele telefoon. De gedragscode daar lijkt te stranden. En ze worden vermorzeld tussen ACM/mededinging en MinFin/interpretatie Wft. Hoe kijkt de minister dan naar dit voorbeeld?

Zowel de Europese Commissie als de ACM hebben pittige kritiek op de concept-beleidsregeling mededinging en duurzaamheid. Wat gaat de Minister daarmee doen? De Minister wil onderlinge afspraken over duurzaamheid ook “algemeen geldig” verklaren. De VVD is hier geen voorstander van.

EVALUTIE ACM

Het budget van de ACM was in 2015 € 61,2 miljoen. De financiële besparing die was beoogd met de fusie en stroomlijning is gerealiseerd. De communicatie is nog wel een aandachtspunt en moet dus worden verbeterd.

De VVD wil specifiek aandacht vragen voor twee aanbevelingen uit de evaluatie. Allereerst: bezien of de huidige capaciteitsverdeling binnen de ACM over de onderverdelingen mededinging, consumenten-bescherming en regulering de meest doeltreffend is in het licht van het consumentbelang. Hoe gaat dit vertaald worden? Ten tweede: dat er inspanningen blijven worden gepleegd om de administratieve lasten verder te verlichten. Dit sluit ook aan bij pleidooien op andere beleidsterreinen door de VVD. De toezichtkosten kunnen al gauw oplopen. Er is nog onvoldoende zicht of de toezichtkosten proportioneel zijn. Daarvoor moet meer inzicht komen en ook meer vergelijkingen met andere vergelijkbare toezichthouders in het buitenland.

ONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN

Oneerlijke handelspraktijken, waar partijen marktmacht misbruiken en bijvoorbeeld eenzijdig contracten open breken, zijn niet goed voor de marktwerking en moeten als ze zich voordoen ook aangepakt (kunnen) worden. Er zijn naar aanleiding van de pilot hierover geen officiële klachten ingediend, maar er lijkt nog wel steeds een probleem te zijn van misbruik van marktmacht. Onzeker is of mensen klachten wel durfden te melden bij de stuurgroepen. Het is een wezenlijk probleem dat er onevenwichtigheid is in enkele ketens.

De VVD steunt de lijn van de minister om nu geen onafhankelijke instantie op te richten voor klachtenafhandeling van oneerlijke handelspraktijken. Maar de VVD zou er wel voor zijn dat er als proef voor een jaar een onafhankelijk meldpunt komt voor klachten (alleen melden, niet afhandelen), zodat een verdere analyse kan worden gemaakt van het probleem.

ENERGIESECTOR

De VVD krijgt klachten over (publieke) netbeheerders, die steeds meer activiteiten gaan verrichten die eigenlijk door commerciële energiebedrijven gebeuren. Hoe wordt dit gehandhaafd? Kan de ACM dit wel handhaven c.q. onderzoeken, heeft de ACM voldoende zicht op de verschillende activiteiten in de verschillende bedrijven inclusief de geldstromen? Zijn de taken voldoende afgebakend?

ONLINE RECENSIES

ACM gaat onderzoeken hoe betrouwbaar online recensies zijn. Consumenten gaan steeds meer af op dit soort commentaren, kijk naar de reisbranche/-websites (hotels, etc.), Über, etc.

Valse online recensies, op basis van niet-bestaande klanten kan en mag niet. Consumenten worden dan misleid. De belangen worden ook steeds groter. Als ACM nep-recensies eventueel straks in Nederland ook constateert, zoals in VK, Australië en VS, zijn er dan voldoende wettelijke mogelijkheden om dit ook aan te pakken? Anders moeten die er komen! Wanneer onderzoek gereed?

TOT SLOT

De VVD wil tot slot weten wat de voortgang is van het financieel onderzoek naar het meetinstituut VSL (nationaal metrologisch instituut).