Banken: VVD-actieplan in uitvoering en kapitaalbuffers moeten aansluiten bij risico's

De VVD wil meer nieuwe toetreders, meer concurrentie en meer diversiteit in de NL financiële sector. De VVD heeft afgelopen tijd veel voorstellen gedaan, onder meer FinTech Actieplan. De VVD is blij dat de Minister en de toezichthouders dit nu ook oppakken. Voor de Nederlandse bankensector wil de VVD vooral inzetten op betere regelgeving en minder administratieve rompslomp. De kapitaalbuffers moeten aansluiten bij de daadwerkelijke risico’s. Maar het Basels Comité dreigt nu door te slaan. Dit kan ertoe leiden dat MKB’ers straks nog moeilijker een lening kunnen krijgen en gewone consumenten ook moeilijker een hypotheek. Dat kost gewoon banen. Dat wil de VVD niet!

ALGMEEEN OVERLEG NEDERLANDSE BANKENSECTOR d.d. 28 juni 2016

De VVD wil meer nieuwe toetreders, meer concurrentie en meer diversiteit in de NL financiële sector. Dat kan leiden tot lagere tarieven, hogere kwaliteit en meer service voor consumenten en bedrijven. Het kan sneller, simpeler, beter en goedkoper. De VVD heeft afgelopen tijd veel voorstellen gedaan, onder meer FinTech Actieplan. Blij dat de minister en toezichthouders dit nu hebben opgepakt. Veel van de voorstellen van de VVD zijn overgenomen, zoals:

  • duidelijker vergunningverleningsproces

  • de regulatory sandbox

  • vergunningen onder voorwaarden ((bank-) vergunning light)

  • proportionele regelgeving.

De VVD gaat er trouwens vanuit dat dit alles niet alleen voor banken geldt, maar voor de gehele financiële sector! Graag een bevestiging van de Minister.

Een andere manier van denken en werken en een andere houding is niet zomaar voor elkaar. Het moet nu ook nog waargemaakt worden. Daarom wil de VVD over 1 jaar terugkoppeling voortgang aanpassingen en verbeteringen en ervaringen bedrijven met aanpassingen.

Voor bedrijven is het belangrijk dat het vergunningsverleningsproces duidelijk is. De beslistermijn van de bankvergunning wordt nu verdubbeld en meer in lijn gebracht met de reële beslistermijn. De VVD kan dit billijken, mits dan ook in de praktijk de doorlooptijd van de vergunningen uiteindelijk korter wordt. De VVD wil dat ook dit wordt gemonitored. Kan de Minister dat toezeggen?

De VVD blijft echter ambitie houden: Nederland moet koploper moet worden op het gebied van FinTech in Europa. Veel zaken van de VVD zijn overgenomen, maar een aantal nog niet.

 • evalueren van de vrijstellingsgrenzen in de regelgeving

 • alternatieve financieringvormen, zoals kredietunies en crowdfunding moeten dezelfde mogelijkheden krijgen als banken bij garantieregelingen

 • lagere toezichtkosten voor start-ups en kleine bedrijven

Voor alternatieve financiering zijn business angels of businessfunding ook van belang. Er is angst dat ze onder de crowdfunding-regels gaan vallen. De vraag is natuurlijk wanneer iets een “crowd” is. Kan de Minister aangeven hoe dit zit?

Voorzitter dan de Nederlandse financiële sector. De VVD is voor passende en proportionele regelgeving. De laatste jaren is er al heel veel gebeurd. Er is zelfs sprake van (dreigende) overregulering. De VVD wil nu vooral inzetten op betere regelgeving en minder administratieve rompslomp; minder afvinkcultuur in plaats van meer regelgeving!

Kapitaalbuffers moeten aansluiten bij de daadwerkelijke risico’s. Basel 3 voldoet op hoofdlijnen. Het Basels Comité dreigt nu door te slaan. Dit heeft risico’s in zich voor het MKB en voor hypotheken. In Nederlandse hypotheken zitten zeer lage risico’s, maar daarvoor moet straks wellicht onnodig veel extra kapitaal voor aangehouden worden. De VVD vindt dat er oog moet zijn voor eventuele disproportionele gevolgen voor specifieke leningenportefeuilles en bedrijfsmodellen. Het kan ertoe leiden dat MKB’ers straks nog moeilijker een lening kunnen krijgen en gewone consumenten ook moeilijker een hypotheek. Dat kost gewoon banen. Dat wil de VVD niet!

De VVD ziet niets in lagere LTV van 100%. Dat maakt het alleen maar moeilijker voor starters. De VVD wil juist meer maatwerk en ruimte voor: starters, senioren, ZZP’ers, etc.

Het versterken van de bankenunie moet vooral gericht zijn op zaken als single rulebook en goede implementatie regels bail-in. Het standpunt van de VVD over het EDIS-voorstel voor Europees DGS is helder, daar is eerder al een duidelijk uitspraak door de Tweede Kamer over gedaan.

Financiële innovatie van verzekeraars moet ook gestimuleerd worden. Recent is de digitale zorgpolis mogelijk gemaakt. Welke belemmeringen in de regelgeving zijn er om een digitale polis breder mogelijk te maken? En hoe kunnen die opgelost worden?

TOT SLOT

Het vertrouwen in de financiële sector: mensen zijn gemiddeld best tevreden over hun eigen bank, maar hebben nog steeds geen vertrouwen in de bankensector en bankiers. Daarover zijn ze nog steeds boos. Maar één ding is zeker boze politici helpen niet bij het herstel van vertrouwen.