Marktmisbruik: naast hoge boetes ook gevangenisstraf mogelijk!

De VVD gelooft in marktwerking! Juist daarom is de VVD voorstander van het hard kunnen aanpakken van marktmisbruik, zoals handel met voorwetenschap en marktmanipulatie. Een belegger wil niet geld verliezen omdat hij een beslissing neemt op basis van onvolledige of niet correcte informatie. Er moet vertrouwen van het publiek zijn in de (financiële) markten is werken de financiële markten niet goed en dit kan de economie schaden. Het is daarom goed dat er hoge boetes kunnen worden uitgedeeld, ook omzetgerelateerde boetes, en daarnaast ook gevangenisstraffen (tot 6 jaar). Te vaak komt men weg met een boete in plaats van een gevangenisstraf.

WETGEVINGSOVERLEG IMPLEMENTATIE VERORDENING EN RICHTLIJN MARKTMISBRUIK 4 juli 2016

De VVD gelooft in marktwerking! Juist daarom is de VVD voorstander van het hard kunnen aanpakken van marktmisbruik, zoals handel met voorwetenschap en marktmanipulatie. Een belegger wil niet geld verliezen omdat hij een beslissing neemt op basis van onvolledige of niet correcte informatie. Er moet vertrouwen van het publiek zijn in de (financiële) markten is werken de financiële markten niet goed en dit kan de economie schaden.

Het is goed dat er hoge boetes kunnen worden uitgedeeld, ook omzetgerelateerde boetes. Boetes moeten een afschrikwekkende werking hebben. Mensen ergeren zich echter aan het feit dat witteboordencriminelen vaak makkelijk weg komen, zonder straf of met slechts een boete. Daarom moet ook strafrechtelijk kunnen worden opgetreden in een aantal gevallen, zodat gevangenisstraf opgelegd kan worden. Te vaak komt men weg met een boete in plaats van een gevangenisstraf. Dat is in de Verenigde Staten anders en dat sluit beter aan bij het rechtvaardigheidsgevoel van mensen.

De VVD is blij dat de minister heeft bevestigt dat het voorstel geen afzwakking van de huidige Nederlandse praktijk is! Goed dat in Nederland een gevangenisstraf van 6 jaar kan worden opgelegd, terwijl dit in de richtlijn slechts 4 jaar is. Er zit daardoor een kop op de EU-regelgeving. De minister kent de VVD als tegenstander van koppen op regelgeving. Maar voor straffen geldt dat zeker niet!

MANIPULATIE VAN BENCHMARKS

Het is terecht dat manipulatie van benchmarks zoals Libor en Euribor expliciet onder het verbod op martkmanipulatie is geschaard. Eerder was dit naar aanleiding van een VVD-motie al strafbaar gesteld (Wijzigingswet Financiële Markten 2015). Het is goed dat er in de EU nu ook wordt gekeken naar meer preventieve maatregelen via de Eu-wet van EP-lid Cora van Nieuwenhuizen (VVD).

FINANCIËLE STIMULANSEN

Van de optie om degene die een inbreuk meldt financiële stimulansen te bieden, wordt op dit moment geen gebruik gemaakt. De VVD is in principe wel voorstander van het in individuele gevallen kunnen belonen van tipgevers.

Houdt de lidstaatoptie in dat er een generieke regeling komt of een mogelijkheid om incidenteel een tipgever te belonen? Waarom wordt de beslissing gekoppeld aan de clementie-regeling? Is dan nu uitgesloten dat incidenteel een tipgever wordt beloond?

OPENBAAR MAKEN BESLUITEN TOEZICHTHOUDER

De toezichthouder is verplicht om alle besluiten openbaar te maken waarmee de toezichthouder een bestuurlijke sanctie of maatregel oplegt vanwege overtreding. Dit is een vergaand middel, maar kan ook afschrikwekkend en effectief zijn. Zorgvuldigheid moeten bovenaan staan. Openbare besluiten van de toezichthouder moeten regelmatig weer worden gerectificeerd. In de afgelopen 5 jaar konden bijvoorbeeld 9% van de besluiten van de AFM voor last onder dwangsom of bestuurlijke boete niet in stand blijven

ADMINISTRATIEVE LASTEN OF NALEVINGSKOSTEN

Van de administratieve lasten of nalevingskosten kan geen inschatting worden gemaakt, omdat nog zaken geregeld moeten worden in Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). De VVD vindt het onwenselijk dat hier nog geen zicht op is. In de nota naar aanleiding van het verslag wordt nu de Inschatting gemaakt dat extra inzet bij AFM voor handhaving 2,5 extra fte is. Dit mag wat de VVD betreft niet leiden tot hogere toezichtkosten. Dit moet opgevangen worden door te herprioriteren bij de AFM.

BEVOEGDHEDEN AFM

Bij de Implementatie wet wettelijke controles jaarrekening heeft de VVD ook al een punt gemaakt van de bevoegdheden van de AFM. Zware ingrijpende bevoegdheden horen wat de VVD bij de rechter en niet bij een toezichthouder. De AFM heeft nu de wens geuit om toegang te krijgen tot verkeersgegevens van onder andere aanbieders van telecommunicatiediensten en om effectenrekeningen te bevriezen. Dit zijn vergaande bevoegdheden die nu alleen het Openbaar Ministerie heeft. De minister geeft aan dat het wenselijk kan zijn om dergelijke bevoegdheden ook aan de AFM toe te kennen. Waarom? Dit wordt nu nog niet in de wet geregeld, maar wordt afhankelijk gesteld van hoe nationaal invulling wordt gegeven aan de bewaarplicht van verkeersgegevens en de toegang tot die gegevens van het OM.

ALGEMENE GRONDSLAG VOOR STELLEN NADERE REGELS

De wet regelt een algemene grondslag voor het stellen van nadere regels in een algemene maatregel van bestuur ter uitvoering om toekomstige wijzigingen in verordeningen gerelateerd aan de Wft (Wet financieel toezicht) sneller te kunnen doorvoeren. De Raad van State adviseert dringend de delegatie op enigerlei wijze te beperken. De minister stelt nu dat het niet mogelijk is gebleken om de delegatiegrondslag nader in te perken.

De VVD vindt het belangrijk dat wordt worden vastgehouden aan de gebruikelijk regels die gelden voor wat wel en niet geregeld kan bij wet, bij algemene maatregeling van bestuur of bij ministeriële regeling.

Minister zegt wel dat de delegatiebepaling zich niet leent voor het regelen van substantiële onderwerpen bij AMvB, zoals het toekennen van bevoegdheden aan de toezichthouder. Dat is mooi! De VVD vindt dat er bij zo’n algemene grondslag voor het stellen van nadere regels, de rol van de Tweede Kamer kan worden aangetast.

Waarom is er geen “lichte” voorhangprocedure opgenomen in de wet? Is de minister bereid deze alsnog op te nemen? Hoe wil de minister de betrokkenheid van de Tweede Kamer borgen?