Vragen over sluiting Windward Island Bank op Saba

Het nieuws dat de Windward Island Bank haar filiaal op Saba gaat sluiten roept vragen op bij Aukje de Vries en André Bosman. De Kamerleden vragen de minister en staatsecretaris van Financiën alsmede de minister van BZK naar hun mening hierover, de gevolgen voor concurrentie en aanbod op Saba en of de aanleiding ligt in complexere regegeving. De VVD ziet graag dat de betrokken bewindslieden met de Windward Island Bank om tafel gaan over deze mogelijke sluiting.

Lees hier de antwoorden

Vraag 1

Klopt het dat het bankfiliaal van de Windward Island Bank (WIB) op Saba per 31 oktober 2016 gaat sluiten? Zo nee, wat is dan de situatie? Wat vindt u van de aangekondigde sluiting van het bankfiliaal? Wat zijn de gevolgen van de sluiting voor Saba en haar bewoners en bedrijven?

Vraag 2

Hoeveel banken c.q. bankfilialen zijn er na de sluiting van het bankfiliaal van de Windward Island Bank op Saba nog actief op Saba? Hoeveel concurrentie en aanbod is er op Saba nog? Klopt het dat straks alleen nog maar de Royal Bank of Canada actief is op Saba? Wat vinden de ministers hiervan? In hoeverre vinden de ministers het wenselijk dat er eventueel een monopoliepositie ontstaat?

Vraag 3

Wat is de reden voor de aangekondigde sluiting van het bankfiliaal van de Windward Island Bank op Saba?

Vraag 4

Klopt het dat de reden voor de sluiting onder meer is complexere en inhoudelijk verdergaand (toezicht) regelgeving? Zo nee, wat is dan de reden?

Vraag 5

Welke regelgeving is van toepassing op de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba)? Wat is het verschil in regelgeving op de BES-eilanden en op de ACS-eilanden (Aruba, Curaçao en Sint Maarten)?

Vraag 6

Wat zijn de gevolgen voor de relatief kleinere markt op de BES van een ander regulerend en inhoudelijk toezicht op de BES-eilanden dan op de ACS-eilanden? In hoeverre is de huidige regelgeving op de BES-eilanden proportioneel als het gaat om de financiële risico's? Waarom is de zwaardere regelgeving proportioneel in vergelijking met de ACS-eilanden?

Vraag 7

Welk overleg hebben de ministers met het Openbaar Lichaam Saba over de ontstane situatie? Wat is daar uit gekomen? Zo nee, waarom is hierover geen overleg (geweest)?

Vraag 8

Welke mogelijkheden zien de ministers om ervoor te zorgen dat het vertrek van WIB geen ongewenste maatschappelijke effecten heeft? Wat kunnen de ministers en de toezichthouders doen om te zorgen voor (meer) concurrentie op Saba?

Vraag 9

Zijn de ministers bereid om met Windward Island Bank in gesprek te gaan over de mogelijke sluiting? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?

Vraag 10

Op 3 augustus 2016 heeft het Openbaar Lichaam Saba een brief aan het ministerie van Financiën over de sluiting van Windward Island Bank op Saba. Kunnen de ministers een het antwoord op die brief samen met de antwoorden op deze schriftelijke vragen aan de Tweede Kamer toesturen? Zo nee, waarom niet?