Vragen over toegang MKB tot krediet

Het MKB weet de kapitaalmarkt nog onvoldoende te vinden, schrijft het Financieel Dagblad recent. Voor de VVD is het van groot belang dat het MKB voldoende toegang moeten hebben tot krediet, dat kunnen banken zijn, maar zeker ook alternatieve financieringsvormen of private investeerders. Voor een goede ondernemer met een goed plan moet er krediet beschikbaar zijn om te kunnen ondernemen. Dit is reden voor Aukje de Vries en Erik Ziengs om schriftelijke vragen te stellen over het belang van toegankelijke financiering voor het MKB.

Lees hier de antwoorden

Vraag 1
Zijn de ministers bekend met het bericht ‘Middenbedrijf weet kapitaalmarkt onvoldoende te vinden’ in het Financieele Dagblad van 14 september 2016?

Vraag 2
Zijn de ministers het met de VVD eens dat het MKB voldoende toegang moeten hebben tot krediet of wel dat goede ondernemers met goede plannen krediet moeten kunnen krijgen? Zo nee waarom niet? Zo ja, hoe ziet hij dit belang?

Vraag 3
Hoe zien de ministers de problematiek dat MKB de kapitaalmarkt onvoldoende weet te vinden krijgt, wat is hun opvatting over de oorzaken? Zijn zij van mening dat strenge regelgeving bij traditionele kredietverstrekkers één van die oorzaken is? Zo ja, welke precieze knelpunten zijn er dan? Zo nee, waar ligt het probleem dan wel?

Vraag 4
Wat doen de ministers eraan om dit probleem op te lossen dat het MKB de kapitaalmarkt onvoldoende vindt?

Vraag 5
Wat is de stand van zaken van de relevante punten in het kader van de Kapitaalmarktunie?

Vraag 6
Is de minister het met de VVD eens dat juist nieuwe, kleine kredietverleners, zoals bijvoorbeeld in FinTech en alternatieve financieringsbronnen aan MKB-kredietverstrekking een bijdrage kunnen leveren? Zo ja wat is zijn opvatting over de huidige toegankelijkheid voor alternatieve financieringsvormen? Is hij het met de VVD-fractie eens dat die beter kan? Zo ja, hoe- en wanneer wordt hier vaart achter gezet. Zo nee, waarom niet?

Vraag 7
Welke rol kunnen banken spelen in de voorlichting over alternatieve financieringsvormen?

Vraag 8
Juist nieuwe en kleinere FinTechs en andere spelers in de financiële sector kunnen uitkomsten bieden voor het MKB, zoals ook aangegeven in het VVD Actieplan FinTech. Hoe ver is de minister met de implementatie van naar aanleiding daarvan aangekondigde maatregelen? Hoe ver is de minister met de proportionele toepassingen van kapitaal- en liquiditeitseisen? En wat is de stand van zaken met de uitwerking van de bankvergunning light?

Tags: MKB,, Fintech,