Schriftelijk overleg over Wft-diplomaplicht

Het kabinet heeft besloten het adviseren over een algemeen pensioenfonds en het vrijwillig aansluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds onder de Wft-diplomaplicht brengen. Daarnaast is het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) gevraagd een analyse van het vakbekwaamheidsbouwwerk te maken. In het schriftelijk overleg hierover heeft de VVD onder andere gevraagd naar verouderde informatie die getoetst wordt bij het vakbekwaamheidsbouwwerk en de vrees van de branche met betrekking tot hogere leges.

Schriftelijk Overleg

De leden van de VVD-fractie hebben kennis genomen van de brief met betrekking tot de diplomaplicht in relatie tot algemeen pensioenfonds, analyse vakbekwaamheidsbouwwerk en volmacht. De VVD heeft daarover nog wel een aantal vragen.

Diplomaplicht

De leden van de VVD-fractie lezen dat de minister van plan is om algemeen pensioenfonds en het vrijwillig aansluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds onder de reikwijdte van de vakbekwaamheidseisen en daarmee onder de diplomaplicht wordt gebracht.

Welke definitie wordt gehanteerd bij de toepassing van de Wet financieel toezicht (Wft)? Wat zijn de criteria wanneer iets onder het Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk moet komen te vallen c.q. wat zijn de spelregels? Het lijkt er nu op of vrij willekeurig en op verzoek de vakbekwaamheidseisen en de diplomaplicht van toepassing kunnen worden verklaard op bepaalde producten en/of sectoren.

Wat zijn de gevolgen van het voorgenomen besluit van de minister? Wat zijn de administratieve en nalevingslasten en de regeldruk van dit voorgenomen besluit en ?

Kan er een overzicht worden gegeven van de verschillende pensioenproducten en de voorwaarden wel of geen diplomaplicht om te zien of er sprake is van een gelijk speelveld?

Met het voorgenomen besluit zou gewaarborgd zijn dat de werkgever passend advies krijgt. Bij het onderdeel “volmacht” van de brief lezen de leden van de VVD-fractie dat het vakbekwaamheidsbouwwerk is bedoeld als bescherming van de consument. Hoe is dit met elkaar te rijmen?

Toekomstgerichte analyse vakbekwaamheidsbouwwerk

De leden van de VVD-fractie vinden het een goede zaak dat er een toekomstgerichte analyse van het vakbekwaamheidsbouwwerk wordt gemaakt. De VVD begrijpt dat daarbij ook gekeken wordt naar het introduceren van nieuwe Wft-modules. Adviseurs uitvaartverzekeringen moeten nu voor het nieuwe Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk zowel het examen Wft-basis als Wft-vermogen behalen. Dit lijkt niet passend in de praktijk. Een module uitvaartverzekeringen zou eerder voor de hand liggen. Kan de minister deze problematiek ook meenemen in de aangekondigde analyse? Zo nee, waarom niet?

De VVD krijgt verder signalen dat er in het kader van het vakbekwaamheidsbouwwerk nog steeds oude informatie en kennis getoetst wordt en getoetst gaat worden in 2017. De afspraak was dat PE-actualiteiten die binnen een tijdsbestek van één jaar hebben plaatsgevonden getoetst zullen worden. Kan de minister aangeven of men zich hieraan houdt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe? Kan de minister nogmaals bevestigen dat er geen oude kennis getoetst wordt? Zo nee, waarom niet? Welk overleg vindt hierover plaats met de betrokken branche- en belangenorganisaties?

De branche verwacht na een CDFD-aankondiging aanzienlijk hogere leges. Klopt dit? Is de minister hier van op de hoogte? Wat is de reden? Deelt hij bezorgdheid over stijgende kosten en is hij bereid met het CDFD en de branche te kijken naar oplossingen voor mogelijke knelpunten die ontstaan?

Volmacht

De VVD kan zich vinden in de gekozen lijn met betrekking tot de volmachtmodule in relatie tot het vakbekwaamheidsbouwwerk.