Schriftelijke vragen over woonboothypotheken

Al eerder heeft de VVD aandacht gevraagd voor hypotheken voor woonbootbewoners. Op dit moment is er nog maar één bank die woonboothypotheken verstrekt en dat is volgens de VVD geen goede ontwikkeling. Aukje de Vries en Roald van der Linde vinden dat woonbootbewoners gewoon een hypotheek moeten kunnen krijgen, en dat meer concurrentie goed zou zijn. Hierover stelden zij vragen aan de Ministers van Financiën en Wonen. Ze willen weten wat de knelpunten zijn voor hypotheekverstrekkers om hypotheken voor woonboten te bieden. Verder willen ze dat de Ministers na 1 oktober (moment dat ING stopt met het aanbieden van woonboothypotheken) de ontwikkelingen gaan monitoren als het gaat om vraag en aanbod en gevolgen.

Lees hier de antwoorden

Vraag 1
Kent u het bericht “Woonbootbewoners tussen wal en schip” in de Telegraaf d.d. 1 oktober 2016? Wat vindt u van dit bericht?

Vraag 2
Bent u het met de VVD eens dat mensen die een hypotheek kunnen betalen ook een hypotheek zouden moeten kunnen krijgen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3
Bent u het met de VVD eens dat banken ook maatwerk moeten (kunnen) blijven bieden? Zo nee, waarom niet? Wat is er voor nodig zodat banken ook maatwerk kunnen blijven bieden bij de hypotheekverstrekking?

Vraag 4
In hoeverre vindt u het wenselijk dat er nog maar één aanbieder van hypotheken voor woonboten is?

Vraag 5
Zijn er op dit moment concrete initiatieven in de markt om naast Rabobank ook hypotheken voor woonboten aan te gaan bieden, nu ING per 1 oktober 2016 stopt met het aanbieden van nieuwe hypotheken? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6
Er heeft op verzoek van onder meer de VVD al overleg plaats gevonden met de bankensector over het onderhavige probleem, hoe kijken de banken c.q. hypotheekverstrekkers aan tegen hun zorgplicht in het kader van deze ontwikkeling en hoe past dit volgens de hypotheekverstrekkers in hun motto “klantbelang centraal”? Wat is de sector bereid om te gaan doen?

Vraag 7
Wat zijn volgens de banken c.q. hypotheekverstrekkers de knelpunten bij het aanbieden c.q. verstrekken van hypotheken voor woonboten?

Vraag 8
Welke wet- en regelgeving (ook niet financiële) knelt bij het verstrekken van hypotheken voor woonboten, waardoor er nog maar slechts één aanbieder over is? Welke ruimte kan er concreet in de wet- en regelgeving geboden worden zodat het aantrekkelijker c.q. makkelijker wordt om hypotheken voor woonboten te gaan verstrekken dan wel dat er meer nieuwe toetreders komen?

Vraag 9
Bent u bereid om de komende 3 maanden vanaf 1 oktober 2016 de ontwikkelingen te monitoren met betrekking tot de markt voor hypotheken voor woonboten (vraag en aanbod) en de gevolgen daarvan en de Tweede Kamer daarover in januari 2017 te rapporteren?