Alles op alles zetten voor oplossen FATCA-problematiek

Nederlanders die officieel Amerikaans staatsburger zijn worden onnodig geraakt door FATCA en de Amerikaanse fiscale wet- en regelgeving. Daar moet snel een oplossing voor komen. Goedwillende burgers, die enkel omdat ze in de Verenigde Staten geboren zijn ook de Amerikaanse nationaliteit hebben, maar daar verder geen enkele band of relatie meer mee hebben, zijn de dupe. "De VVD vindt het teleurstellend dat er tot op heden nog geen oplossing is," stelt VVD-Kamerlid Aukje de Vries. Over FATCA organiseerde de Kamer een schriftelijk overleg, de VVD inbreng daarbij valt hier te lezen.

Inbreng schriftelijk overleg van het lid Aukje de Vries (VVD) ten aanzien van de brief over de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) (activiteitennummer 2016A03651)

De leden van de VVD-fractie hebben met enige teleurstelling kennis genomen van de brief met betrekking tot de toezeggingen over de Common Reporting Standard (CRS) en de wederkerigheid van de informatie-uitwisseling onder de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). De VVD heeft daarover nog een aantal vragen.

De VVD wil dat er een oplossing komt voor de Nederlanders die onnodig geraakt worden door FATCA en de Amerikaanse fiscale wet- en regelgeving. Goedwillende burgers, die enkel omdat ze in Amerika geboren zijn ook de Amerikaanse nationaliteit hebben, maar daar verder geen enkele band of relatie meer mee hebben, zijn de dupe. De VVD vindt het teleurstellend dat er tot op heden nog geen oplossing is. Welke mogelijkheden ziet de staatssecretaris nog concreet om (snel) tot een oplossing te komen?

Waarom is het niet mogelijk om het belastingverdrag tussen Nederland en de VS zodanig aan te passen dat Nederlandse burgers die toevallig ook een Amerikaanse nationaliteit hebben geen negatieve gevolgen meer ondervinden van de Amerikaanse fiscale wet- en regelgeving en daarmee ook FATCA? Wat zou ervoor nodig zijn om dit goed te regelen in het belastingverdrag?

Is de staatssecretaris bereid om in overleg met de financiële instellingen de ondergrens van 50.000 dollar af te spreken als het gaat om FATCA dan wel deze ondergrens verplicht op te leggen? Zo nee, waarom niet?

Nederlandse banken zijn verplicht per 2017 aan Amerikaanse staatsburgers een social security number (ook wel Taxpayer Identification Number (TIN)) te vragen. Nederlanders die te maken krijgen met FATCA hebben dit vaak echter niet. Het aanvragen hiervan duurt lang en is intensief doordat lastig te verkrijgen documenten noodzakelijk zijn. Wanneer men dit social security number of TIN niet kan overhandigen, vrezen de geraakte Nederlanders dat een bank gedwongen is hen te weigeren onder de nieuwe regels vanaf 2017. Hierdoor kunnen zij door banken namelijk gezien worden als iemand die niet aan de belastingverplichtingen van hun land voldoen. Is de staatssecretaris bekend met deze problematiek en is er reeds nagedacht over oplossingen hiervoor? Heeft hij een beeld van de grootte van deze groep mensen? Is hij bereid met banken om tafel te gaan en deze problematiek te bespreken? Zou het mogelijk zijn voor deze mensen een uitzondering te maken of maatwerk te leveren zodat zij niet in de problemen komen en geweigerd worden als klant bij een bank?

De leden van de VVD-fractie lezen dat de staatssecretaris op korte termijn de tekst op de FATCA-pagina van de website van de Belastingdienst verder laat verduidelijken. Dat wil de VVD snel geregeld hebben. Op dit moment is de informatie nog steeds onder de maat. De pagina begint met: “Is uw organisatie een in Nederland gevestigde financiële instelling?” De VVD wil dat er meer, betere en duidelijker informatie komt op de website van de Belastingdienst en de rijksoverheid voor burgers in overleg met bijvoorbeeld Americans Overseas. Kan de staatssecretaris dat toezeggen? Zo nee, waarom niet? Wanneer kan dit gerealiseerd worden?

De leden van de VVD-fractie vinden het goed dat de staatssecretaris contact heeft met zijn Amerikaanse collega. Er is onder meer een brief gestuurd. Wat was de inhoud van de brief? Is het antwoord daarop inmiddels al binnen? Zo ja, wat was het antwoord op de brief? Het is verder de inzet op hoog ambtelijk niveau hierover te spreken. Wanneer kan dit plaats vinden? Hoe snel kan dit plaats vinden? Dit zou wat de VVD betreft snel moeten plaats vinden, want de “accidental Americans” zijn onzeker over de hele situatie. Waarom wordt er alleen op “hoog ambtelijk niveau” gesproken en niet op bestuurlijk niveau?

Reeds op 15 september 2015 schreven Congresleden Carolyn Maloney (Democraat) en Mick Mulvaney (Republikein) een brief* met 17 leden van het Huis van Afgevaardigden aan het Amerikaanse Minister van Financiën en de Amerikaanse Belastingdienst om te pleiten voor een Same Country Exemption als oplossing voor FATCA-problematiek. Deze exemption houdt in dat het rapporteren van financiële rekeningen in beheer bij een financiële instelling in het land waar een Amerikaans staatsburger een bona fide inwoner is van FATCA wordt uitgesloten. Deze brief was het vervolg op een schrijven van American Citizens Abroad, Inc van oktober 2013 aan het ministerie en de IRS met het verzoek dat de exemption wordt toegevoegd aan “FATCA regulations”. Zou een zogenaamde “same country exception” een oplossing kunnen zijn in het kader van de Amerikaanse oplossing? Is de staatssecretaris bereid om daarvoor te pleiten? Zo nee, waarom niet?

*https://www.americansabroad.org/media/files/files/f74d1b79/same-country-exemption-letter.pdf

Wat is de actuele stand van zaken met betrekking tot het voorstel van de Obama-administratie dat bij het Amerikaanse Congres ligt met een mogelijke oplossing voor het FATCA-probleem? Welke mensen zijn wel geholpen met dit voorstel en welke ook niet? Wordt ook op politiek of diplomatiek niveau gesproken met het Congress? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kan de staatsecretaris een stand van zaken geven?

De leden van de VVD-fractie begrijpen dat één van de voorwaarden is dat men geen Amerikaans paspoort bezit. De geraakte groep is bezorgd over die voorwaarde omdat het bij Amerikaanse wet verplicht is om als Amerikaanse staatsburger een Amerikaans paspoort te hebben wanneer men naar de VS reist. Dit zou knelpunten op kunnen leveren voor accidental Americans die de VS willen bezoeken. Kent de staatssecretaris die problematiek en is hij bereid deze mee te nemen in de gesprekken hierover met de VS?

De leden van de VVD-fractie vinden het overigens onbegrijpelijk dat andere EU-landen niet gezamenlijk de VS willen benaderen. Het zou juist een mooi punt zijn om in EU-verband op te pakken en de meerwaarde van de EU op dit punt ook te kunnen aangeven.

Wat kost het om van de Amerikaanse nationaliteit af te komen? En welke hulp kan burgers daarbij geboden worden? Welke mogelijkheden zijn er om dit te vereenvoudigen en/of goedkoper te maken?

De leden van de VVD-fractie lezen dat de VS en Nederland ernaar streven om tot volledige wederkerigheid te komen onder de FATCA-wetgeving. Wanneer kan hier sprake van zijn?