VVD wil tempo maken met nieuw systeem vermogensrendementsheffing

De vermogensrendements-heffing wordt als zeer onrechtvaardig en oneerlijk ervaren. Dit komt door het fictieve rendement, en de hoogte daarvan. De huidige spaarrente is immers veel lager. Dat is ook de reden dat de VVD zo snel mogelijk een vervolgstap wil zetten naar een beter en rechtvaardiger systeem. De VVD wil daarom dat wordt onderzocht hoe een nieuwe variant sneller kan worden ingevoerd, ook bijvoorbeeld in delen, zoals het spaargeld op basis van werkelijk rendement. De VVD wil ook dat gekeken wordt naar de gevolgen voor de investeringen in en financiering van bedrijven van de verschillende varianten. De VVD wil een lagere vermogensrendementsheffing, en dus hoeft de aanpassing niet budgettair neutraal te zijn. De VVD wil sowieso geen progressiviteit in het tarief.

 Algemeen Overleg d.d. 27 oktober 2016:

De huidige vermogensrendementsheffing wordt als zeer onrechtvaardig en oneerlijk ervaren. Als een tussenstap komt er met ingang van volgend jaar een ander systeem. Maar ook dit systeem wordt nog als onrechtvaardig ervaren. Dit komt door het fictieve rendement, en de hoogte daarvan. De huidige spaarrente is immers veel lager.

Dat is ook de reden dat de VVD zo snel mogelijk een vervolgstap wil zetten naar een beter en rechtvaardiger systeem. Op die snelheid kom ik zo dadelijk nog terug.

Allereerst de varianten, die zijn voorgesteld door de staatssecretaris. Variant B (vermogenswinstbelasting) benadert het meest het werkelijk rendement, en is daarmee de meest rechtvaardige variant. Ook al zien wij ook wel dat dit qua uitvoering een lastige variant is. Variant C is een forfaitaire variant en is beter dan het huidige systeem, maar het blijft wel een forfaitair systeem. Gemiddeld zal het dan wel kloppen, maar individueel kan dit nog wel voor verschillen zorgen. Variant A (vermogensaanwasbelasting). Dit is een variant die de VVD niet ziet zitten. Omdat je hier ook over nog niet gerealiseerde, papieren rendementen belasting aan het eind van het jaar moet gaan betalen. Welke variant is het snelst in te voeren volgens de staatssecretaris? Kan variant C sneller dan 2020 ingevoerd worden, bijvoorbeeld al per 2018? Bij de overige vermogensbestanddelen is in alle varianten forfaitair. Zijn er andere mogelijkheden? Of is een forfaitair rendement echt noodzakelijk?

Er liggen nu 3 varianten voor. Heeft de staatssecretaris ook nog gekeken naar andere varianten? bHoe kijkt de staatssecretaris naar een variant waarbij spaargeld wordt belast op basis van werkelijk rendement en de rest conform variant C? Hoe snel is zo’n variant te realiseren? Is dit een haalbare en realistisch optie? Er zijn ook partijen die pleiten voor de variant Commissie Dijkhuizen (hetzelfde fictieve rendement voor alle typen vermogen, maar een lager rendement). Wat vindt de staatssecretaris daarvan?

 Voor de VVD is tempo belangrijk bij het invoeren van een nieuw systeem. Zou het ook mogelijk zijn om op de korte termijn alleen het spaargeld al op basis van werkelijk rendement te belasten bijvoorbeeld in 2018? En is de staatssecretaris bereid om te onderzoeken of de invoering van de varianten toch echt niet sneller dan 2020 kan? Wat zijn de mogelijkheden voor versnelling?

Er wordt in de varianten gekeken naar de winsten. Maar hoe wordt omgegaan met verliesverrekening? Is het niet rechtvaardig om ook te kijken naar die verliesverrekening? Waarom blijft verliesverrekening in variant 1 buiten beschouwing?

 In de stukken is niet veel terug te vinden over de tarieven. Nu is dat altijd 30%. Waarvan wordt uitgegaan bij de verschillende varianten? Wat de VVD betreft in ieder geval geen progressiviteit in het tarief.

 Dan de gevolgen van de verschillende varianten voor het investeringsklimaat en financiering van bedrijven. Vanuit box 3 wordt geïnvesteerd in bedrijven. O.a. StartupDelta heeft aangegeven daar zeer bezorgd over te zijn, zeker als het gaat om variant 1 (vermogensaanwasbelasting). De VVD wil dat de effecten van scenario’s op investeringen en financiering duidelijk zijn, onder meer ook voor de vroege fase financiering (startups). Kan de staatssecretaris toezeggen dat de gevolgen voor het investeringsklimaat en financiering van bedrijven op korte termijn inzichtelijk wordt gemaakt voor de verschillende varianten?!

De VVD wil dat de vermogensrendements-heffing uiteindelijk wordt verlaagd. Dat staat ook duidelijk in het concept-verkiezingsprogramma van de VVD. Bij majeure wijzigingen in het belastingstelsel heb je in principe ook altijd geld nodig als smeerolie. Voor de VVD is “budgettair neutraal” dus zeker geen randvoorwaarde in het nieuwe systeem!