VVD zeer kritisch over schrappen fiscale aftrek monumenten en scholing

Hoe kan je oude schoenen weggooien als je nog geen nieuwe hebt? De nieuwe regeling voor de scholingsaftrek is nog volstrekt onduidelijk. Er is pas meer duidelijkheid in het 2017. Ook de regeling voor monumenten is nog onduidelijk. Over de regeling 2017/2018 is al iets meer bekend, maar nog onvoldoende. Over de regeling vanaf 2019 is nog volstrekte onduidelijkheid. Het gaat hier beide om onderwerpen die de VVD belangrijk vindt: het in stand houden van een leven lang leren en ons cultureel erfgoed. Daarom is de VVD zeer kritisch over de voorstellen.

Telegraaf >>

Over het schrappen van de fiscale aftrek van monumenten is ontzettend veel commotie. Waarom heeft de minister geen overleg gehad met de betrokken instanties, over het afschaffen van de fiscale regeling, maar vooral over een nieuwe regeling?

In de Erfgoedwet is sinds 2015 een instandhoudingsplicht opgenomen. De VVD is van mening dat als je als overheid inbreuk maakt op het eigendomsrecht, je dan ook daar tegenover iets moet stellen.

De VVD heeft zorgen over gevolgen van aanpassing regeling, voor de instandhouding van monumenten. Minister doet daar nogal makkelijk over. Waarom baseert de minister zich op een relatief oud onderzoek uit 2009?

Hoe wordt omgegaan met aangegane onomkeerbare verplichtingen? Er is een subsidieaanvraag nodig, dat zorgt vaak voor administratieve rompslomp. Gaat het om verplichtingen die zijn aangegaan voor 01-01-2017 of 20-09-2016? Wat als de verplichtingen van 2017 doorlopen naar 2018? Alleen als je voor 20-09-2016 bij de belastingdienst (Bureau Monumentenpanden) al een aanvraag hebt ingediend en een mededeling over de potentieel fiscaal aftrekbare kosten hebt ontvangen kom je in aanmerking. Je kan anderszins toch ook al onomkeerbare verplichtingen zijn aangegaan? Is het gereserveerde bedrag hiervoor dus voldoende?

Is het bedrag van 2.500 euro (25% van 10.000) niet gewoon te laag? Stel schildersbeurt van 40.000 euro? Hoe moet je dat doen? Hoeveel eigenaren kan je met 11 miljoen euro per jaar helpen? Ook afgezet tegen de aantallen die nu in aanmerking komen? Uit de technische briefing begrijpt VVD, dat je subsidie achteraf aanvraagt. Dus over het vorige jaar, dan heb je het werk allang laten uitvoeren. Wat als je het aanvraagt en niet krijgt of budget al op is?

Een lening uit het restauratiefonds, voor grotere opdrachten, is financieel niet altijd interessant voor mensen. Voor grote schilderbeurt van 40.000 euro neem je niet een extra lening. Hoe zit het met regels als LTV en LTI? Er is ook een kredietwaardigheidstoets. Komt iedereen daarvoor in aanmerking? Is het budget voor NRF voldoende voor de vraag?

Eigenaren van molens, kastelen en gebouwen als watertorens kunnen een subsidie via SIM aanvragen voor 2017. Klopt het dat de inschrijvingsdatum daarvoor 01-03-2016 was?! Hoeveel restauratieprojecten zijn er hierdoor al noodgedwongen stil gelegd?.

In de antwoorden op de gestelde vragen, komt een aantal malen voor: beter afwegen en prioriteren. Wat bedoelt de minister daarmee? Het kan niet zo zijn dat dit bijvoorbeeld alleen maar duurzaamheidsmaatregelen zijn. Investeren in sommige zaken vindt de minister niet logisch, bijvoorbeeld in comfort. Maar is de minister niet van mening dat als je die aanpassingen in een rijksmonument doet, je juist voor hogere kosten komt te staan omdat het een rijksmonument is.

Wat vindt de minister zelf van de voorbereiding? De periode van aankondiging van de regeling en implementatie? Is dat redelijk en billijk?

Ook over het schrappen van de scholingsaftrek is grote onrust. Er is petitie van werknemers en werkgevers (CNV, VNO-NCW en MKB Nederland, VCP, NVO, NRTO, NCOI, NTI, Scheidegger, De Unie, VNV en KLM), die het onverstandig vinden om scholingsaftrek nu af te schaffen.

Over deze regeling is nog meer onduidelijk dan bij de monumenten. Kan Kabinet aangeven hoe het verlagen van het budget voor scholingsuitgaven past in de ambitie van het Kabinet om een leven lang leren te stimuleren?

Het CPB geeft aan dat niet uit te sluiten is dat de maatregel als geheel effectief is. Wat vindt Kabinet daarvan?

Veel is dus onduidelijk. Hoe wordt met meerjarige opleidingen omgegaan? Hoe wordt omgegaan met meerjarige verplichtingen? Hoe komt de overgangsregeling eruit te zien? Hoe wordt omgegaan met bijvoorbeeld de pilotenopleiding?