Wetgevingsoverleg Belastingplan 2017

Op 31 oktober 2016 en 7 november 2016 was er in de Tweede Kamer een Wetgevingsoverleg in de Tweede Kamer over het Belastingplan 2017. Het Belastingsplan bestaat uit een groot aan wetten, allereerst de Wet Belastingplan, Wet Overige Fiscale maatregelen en de Fiscale Vereenvoudigingswet. En daarnaast nog de Wet Pensioen Eigen Beheer, Wet tijdelijke vrijstelling laadpalen en de Wet uitwisseling inlichtingen en rulings.

WETGEVINGSOVERLEG BELASTINGPLAN 2017

ALGEMEEN

Dit is het laatste Belastingplan Kabinet Rutte II. Belangrijk voor de VVD was om orde op zaken te stellen en sterker uit de crisis te komen. Het gaat nu beter in het land, dankzij alle mensen in het land en ondernemers. Financieel is het ook beter op orde. Na een lastenverlichting van zo’n 5 miljard euro vorig jaar voor de werkenden. Volgend jaar moet iedereen wat de VVD betreft ook voelen dat het beter gaat. Zonder koopkrachtmaatregelen dreigden 90% van de ouderen erop achteruit te gaan. Dat wilden we als VVD niet. Nu gaat ongeveer 80% erop vooruit. Wij willen dat Nederland een aantrekkelijk fiscaal vestigingsklimaat blijft. Allereerst voor onze Nederlandse bedrijven, ons eigen MKB. Daar hoort een concurrerend en lagere Vpb bij. Het kabinet zet in een brief uiteen dat dit ook de lijn voor de toekomst is naar aanleiding van motie van de VVD (Neppérus). De VVD wil echter niet op voorhand nu al allerlei aftrekposten in de Vpb afschaffen. Het is goed dat op korte termijn de eerste schijf Vpb (20%) wordt verlengd. Dat is goed voor ons MKB. De VVD is blij dat ook start ups meer ruimte krijgen om te ondernemen. Voor startups wordt nu concreet de gebruikelijk-loonregeling versoepelt, een  andere VVD-wens.

WET UITFASEREN PENSIOEN IN EIGEN BEHEER (PEB)

Eindelijk ligt er een voorstel voor het oplossen van de problemen met Pensioen in Eigen Beheer (PEB). Ondernemers kunnen nu afkomen van hun dividendklem en weer doen waar ze goed in zijn; ondernemen.

Opvallend is dat in het Financiele Dagblad wordt gesteld dat adviseurs weinig afkoop PEB verwachten. Hoe kijkt de staatssecretaris daarnaar? De staatssecretaris verwacht behoorlijke opbrengsten bij de afkoop PEB. Wat als deze niet gerealiseerd worden?

Dan is de peildatum 31 december 2015, en dus niet 31 december 2016. De VVD snapt dat er anticipatie-effecten zouden kunnen. Maar deze had je toch anders kunnen voorkomen? Welke andere mogelijkheden zijn er en zijn afgewogen om het anticipatie-effect te voorkomen? Waarom is niet gekozen voor 31 december 2016, waarbij er voorwaarden gesteld aan het bedrag dat in 2016 nog kan worden opgebouwd in het PEB?

 

Het PEB kan alleen fiscaal gefaciliteerd afgekocht worden als het volledige PEB in één keer wordt afgekocht. Niet alle DGA’s zullen voldoende middelen hebben om af te kopen of om volledig af te kopen. Welke mogelijkheden zijn er voor DGA’s die slechts een deel kunnen afkopen? Waarom is er niet gekeken naar de mogelijkheid om een deel in 2017, een deel in 2018 en/of 2019 af te kopen? De antwoorden van de staatssecretaris op dit punt vindt de VVD nog niet overtuigend. Want stel nou dat je het wel volledig af kan kopen in 3 jaar tijd (2017-2019)?

Dan gedeeltelijk PEB en gedeeltelijk extern verzekerd. De staatssecretaris zegt toe dat als verzoek door de externe verzekeraar tot overdracht naar het eigenbeheerlichaam vóór 1 januari 2017 is ontvangen, maar de administratieve afhandeling daarvan pas daarna plaats vindt, dit zal worden aangemerkt als een (toegestane) overdracht in 2016. Is een goed adviestraject voor 1 januari 2017 af te ronden?

De VVD is voorstander van meer flexibiliteit bij pensioenen. Dus niet alleen maar in 20 jaar gelijke bedragen, maar het ook mogelijk maken om deze uit te keren bedragen te laten verschillen in omvang (de hoog - laag mogelijkheid die elders bij pensioenen ook wordt geboden). De VVD snapt niet waarom de staatssecretaris daar tegenstander van is. Waarom zou de belastingdienst dit niet aankunnen, en vragen we dat wel van andere (commerciële) partijen?

OVERIGE PENSIOENMAATREGELEN

Allereerst de kwestie van de twee franchises, franchise bij eindloon regeling en middelloonregeling. De staatssecretaris gaat kijken of de tijdelijke regeling van het besluit van 6 november 2015 permanent kan worden gemaakt. Wanneer is dit duidelijk? Waarop baseert de staatssecretaris dat het gebruik van de middelloonfranchise voor eindloonregelingen forse budgettaire effecten zou hebben? Want er zijn vrijwel geen eindloonregelingen meer.

 

De VVD vindt het belangrijk dat in het kader van vermindering van administratieve lasten, eenvoud en doelmatigheid geregeld is dat uitkeringen ingaan per eerste dag van de maand. De VVD heeft daar eerder in Kamervragen aandacht voor gevraagd en is de staatssecretaris erkentelijk dat dit nu geregeld is.

 

Dan is er nog veel onduidelijkheid over de BTW-vrijstelling van pensioenfondsen. Waarom voor het ene pensioenfonds wel en het andere niet. Graag een uitgebreide toelichting.

 

 

BELASTINGPLAN 2017

BELASTINGONTWIJKING

Renteaftrekbeperkingen 15AD/10A

De VVD heeft in het verslag naar de gevolgen van de maatregelen gevraagd voor de financiering van het Nederlandse bedrijfsleven. Want de aanpassing lijkt vooral buitenlandse private-equity partijen te raken. Wat kunnen de gevolgen daarvoor zijn volgens de staatssecretaris? Wordt op manier alleen belastingontwijking aangepakt, of worden ook reële activiteiten hierdoor geraakt? Hoe wordt dat voorkomen?

APV (afgezonderde particuliere vermogens)

Er wordt een gat gedicht in de regelgeving om belastingontwijking tegen te gaan. Dat is natuurlijk goed. De toerekeningsstop kan niet langer voor belastingontwijking worden gebruikt. Maar de toerekeningsstop was natuurlijk bedoeld om dubbele belasting te voorkomen. Wordt in de nieuwe situatie ook voorkomen dat er dubbel belasting wordt betaald? 

INNOVATIEBOX

De VVD wil innovatie stimuleren. Dat is goed voor de concurrentiekracht van Nederland en voor banen! In de innovatiebox wordt dit gekoppeld aan een beter vestigingsklimaat. Goed dat innovatiebox behouden blijft!  Voor innovatie, voor een goed vestigingsklimaat, maar vooral voor meer banen! Het is ook goed dat Nederland de afspraken strikt volgt, en niet strenger dan afgesproken implementeert.

Wat zijn de gevolgen van de aanpassingen? Wat zijn de gevolgen als je het dubbele toegangsticket zou aanpassen?

Dan de dubbele toegang: welke bedrijven wel juridisch toegangsticket, maar geen S&O-verklaring? Kan er een evaluatie na 2 jaar naar de gevolgen? Overgangsrecht vanaf 1 juli 2016 en dus niet 31 december 2016: wie komen daardoor in de knel?

STIMULEREN STARTUPS

Goed dat gebruikelijk loon regeling voor innovatieve startups wordt aangepast. Weer een vorstel uit StartupNL van de VVD gerealiseerd. Er is een horizonbepaling opgenomen per 1 januari 2022. Dan moet eerst evaluatie plaats vinden. Hoe is een evaluatie voor deze specifieke maatregel te doen, nu er voor het stimuleren van startups daarnaast ook nog heel veel andere maatregelen zijn of worden genomen in Nederland? VVD zou liever zekerheid voor de lange termijn bieden.

BTW-VRIJSTELLING WATERSPORTORGANISATIES

Het betreft hier een aanpassing naar aanleiding van een arrest. Is dit voorstel praktisch uitvoerbaar? Voor de belastingdienst? Maar ook voor de watersportorganisaties? Zeker als ze een “gemengd” bedrijf hebben? Is over het voorstel overleg geweest met bijvoorbeeld de HISWA? De VVD zet hier echt grote vraagtekens bij. Staat in de wet nu “kan” gebruikt worden voor watersport of “moet”gebruikt worden voor watersport? Het lijkt er nu op dat er een invulling wordt gegeven dat zeilen, roeien, kajakken, kanoën en powerboatracen worden gezien als watersport. Dat wil dus zeggen dat elke willekeurige roeiboot onder de vrijstelling valt? Wat is als het een boot is voor sportvissen

EXPORTHEFFING – AFVALSTOFFENBELASTING

De VVD is erg ongelukkig met de dekking van het voorstel nu de exportheffing op nul euro wordt gezet. Welke andere dekking is nog overwogen? Nu wordt de afvalstoffenbelasting verhoogd. En worden afvalverwerker feitelijk 2 keer benadeeld (door het schrappen de heffing en door verhoging van de afvalstoffenbelasting)? In samenwerking met de branche wordt onderzocht of het mogelijk is een exportheffing in de afvalstoffenbelasting vorm te geven die zowel Europees houdbaar als uitvoerbaar en handhaafbaar is. Is dit tijdig klaar vóór het belastingplan 2018?

 WET OVERIGE FISCALE MAATREGELEN

BEDRIJFSOPVOLGSINGSREGELING (BOR)

Familiebedrijven zijn belangrijk voor NL, zorgen voor veel banen / werkgelegenheid. Daarom is het goed dat er een Bedrijfsopvolgingsregeling is. Zodat de continuïteit van familiebedrijven niet wordt belemmerd. De staatssecretaris zegt geen wijziging heeft gedaan ten opzichte van hoe de Belastingdienst deze regeling sinds 2010. Klopt het dat tussen 2010 en het arrest nooit een indirect belang van 5% onder de BOR is gevallen? Begrijpt de VVD uit de eerdere schriftelijke antwoorden nu goed dat een direct belang van 5% al niet onder de BOR viel? En dat het indirecte belang daarmee gelijk geschakeld wordt? In alle gevallen en in alle situaties? Het niet aanpassen van BOR na het arrest zou een budgettair nadeel van tientallen miljoenen opleveren. Kan de staatssecretaris dit bedrag nu echt goed kunnen onderbouwen? Graag een toelichting op het bedrag. Klopt het dat in het arrest het kleine indirect belang alleen als ondernemingsvermogen kwalificeerde, omdat de activiteiten van die dochtermaatschappij in het verlengde lagen van de andere werkmaatschappijen (waarin wel sprake was van een indirect aanmerkelijk belang)? Hoe kan het dan zo’n groot budgettair gevolg hebben? De staatssecretaris zegt dat het voor doel BOR niet nodig lijkt om de BOR open te stellen voor indirecte belangen van minder dan 5%. Lijkt? VVD wil dat zeker weten. Waarom kiest de stas niet voor het toepassen van de toerekeningsregel op belangen van minder dan 5% die op het niveau van de holding ondernemingsvermogen vormen? Wat als het voor een onderneming wel problemen oplevert in de continuïteit? Is er een soort tegenbewijsregeling mogelijk? Ook na de antwoorden blijven experts van mening dat reparatie van wetgeving volstrekt onnodig was. Is de stas bereid om voor het volgende deel van het WGO nog met FBNed en NOB rond de tafel te gaan?

SCHENKINGSVRIJSTELLING

De staatssecretaris zegt dat het overgangsrecht niet onnodig complex is. De VVD denkt dat het wel onnodig complex is. Het opgenomen overgangsrecht is beperkt tot situaties waarin een kind voor 2010, in 2015 of in 2016 gebruik heeft gemaakt van een verhoogde vrijstelling. Wat zou het budgettaire beslag zijn als het overgangsrecht als volgt zou zijn: de vrijstelling voor de eigen woning van 100.000 euro te verminderen met vóór 1 januari 2017 van dezelfde schenker ontvangen schenkingen waarop een verhoogd vrijstelling schenkbelasting is toegepast?

AANPASSING WET FRAUDE TOESLAGEN EN FISCALITEIT

De VVD had het beter gevonden als de doelen van de informatie-uitwisseling dan wel de bestuursorganen waaraan informatie wordt verstrekt specifiek in de wet worden genoemd. Het uitvoeringsbesluit komt nu wel naar de kamer. Doeleinden als aanpak georganiseerde criminaliteit en tegengaan van terrorismefinanciering vindt de VVD prima. Ook tegengaan witwassen en aanpak fraude. Maar waarom ook breder gegevensverstrekking inzetten?  Want waar ligt dan de grens?

FISCALE VEREENVOUDIGINGSWET

STROOMLIJNEN INVORDERINGSREGELING BELASTINGEN EN TOESLAGEN

Bij de resterende toeslagschuld was het gebruikelijk dat na afloop van een maatwerkregeling nog 3 jaar lang de schuld nog werd verrekend met eventuele uit te betalen bedragen. Dit wordt geschrapt. Bij belastingschulden was dit anders geregeld en gold die 3 jaar niet. Dit wordt nu gelijk, en voor toeslagen dus versoepeld. Waarom wordt niet gewoon bij zowel toeslagschuld als belastingschuld dit nog 3 jaar lang verrekend?

De belastingdienst was altijd al een preferente schuldeiser voor de belastingen. Nu gaat dit ook gelden voor de toeslagen. Daarmee komt de gewone schuldeiser meer op achterstand te staan. Waarom is dit gedaan, de belastingdienst heeft als schuldeiser altijd al een zeer sterke positie?

ACCIJNZEN

Tabaksaccijnzen

De tabaksaccijnzen worden vereenvoudigd. Waarom is de variant in voor sigaretten de ad-valoremacacijns iets minder te verhogen, naar bijvoorbeeld 2% en de specifieke accijns iets minder te verlagen, volgens de staatssecretaris voor langere tijd bestendiger dan het voorliggende voorstel?

Alcoholaccijnzen

De VVD had ook nog gevraagd naar biermixen (combi van bier en frisdrank), namelijk het feit dat ze door de gebruikte systematiek ook voor de frisdrank accijns betalen De VVD heeft daarbij niet gevraagd om een aanpassing van de totale systematiek van Plato, zoals de antwoorden suggereren, want dit zou teveel verschillen veroorzaken in de prijs tussen gedestilleerd/wijn/bier. In de systematiek zit nu een verlaagd tarief voor 1,2%, dit zou je bijvoorbeeld kunnen optrekken naar 2,0%. Zelfde probleem speelt in andere landen. Hoe is dat daar opgelost? Is de staatssecretaris bereid te kijken of dit in de toekomst geregeld kan worden?

OVERIG

AUTOBELASTINGEN

Het is goed dat verlaging MRB nu komend jaar van 2% naar 2,7% gaat! BPM naar beneden, het hoogste tarief van bijtelling lease-auto’s gaat naar beneden. 90% van de automobilisten gaat erop vooruit.

Oudere auto’s in de lease krijgen een bijtelling op basis van de cataloguswaarde. Volgens de VVD zou je daar toch echt een keer naar moeten kijken.

WET EXCESSIEVE BELONINGSBESTANDDELEN

Betaald voetbalclubs worden door deze wet ook geraakt. Dat is nooit de bedoeling geweest van deze wet. De VVD zou wel naar een uitzondering willen kijken. Waarom kan er geen uitzondering voor een sector worden gemaakt?

WERKKOSTENREGELING

De werkkostenregeling is er sinds 1 januari 2015. De bedoeling was dat de regeling eenvoudiger zou worden, voor de overheid, maar ook voor werkgevers. De vraag is of dit wel geslaagd is. VVD krijgt signalen dat de regeling voor het MKB niet werkbaar is. Herkent de staatssecretaris dit? Evaluatie is in 2018. Kan die naar voren gehaald worden naar 2017, gelet op alle klachten?

OVERIG

Er staan belastingmaatregelen die niet in Belastingplan staan, maar elders aangekondigd worden. Voorbeeld begroting EZ waarin staat te lezen dat per 1 januari 2018 de btw-vrijstelling voor de agrarische sector komt te vervallen! Kan dit voortaan allemaal in het Belastingplan?

En wat houdt dit precies in? Welke gevolgen heeft dit? Wat is de aanleiding? Om hoeveel geld gaat het hier?

WET TIJDELIJKE VRIJSTELLING LAADPALEN

Het gaat hier om de uitvoering motie D66/GL. De VVD heeft problemen met de dekking van voorstel, namelijk een verhoging van de energiebelasting. Consumenten betalen daardoor meer. Er is ook een subsidieregeling “green deal openbaar toegankelijke laadinfrastructuur”. De VVD zou de dekking daar het liefst in zoeken. De staatssecretaris zegt dat dit in strijd is met de begrotingsregels (scheiding inkomsten en uitgaven). Dat klopt. Maar kabinet doet dit zelf ook bij de fiscale aftrek monumenten en scholing. Een andere dekking mag natuurlijk. Dus ik wil de staatssecretaris uitdagen om met een andere dekking, want deze dekking is de VVD geen voorstander van.

WET UITWISSSELING INLICHTINGEN OVER RULINGS WET OVERIGE FISCALE MAATREGELEN

De VVD is voorstander van automatische uitwisseling van rulings tussen belastingdiensten. Dit zorgt voor meer transparantie en het kunnen aanpakken van ongewenste belastingontwijking. Automatische uitwisseling en kennisgevingsprocedure laat zich niet met elkaar verenigen, volgens de staatssecretaris. Raar is natuurlijk dat Belastingdienst nu eerst zelf de informatie opvraagt. Ik neem aan dat als de belastingdienst daar wat in verandert, dit wel wordt gemeld aan het bedrijf? En mag een bedrijf als die er naar vraagt de informatie die is uitgewisseld, checken en/of opvragen op aanvraag? Uitwisseling heeft geen toegevoegde waarde als je niets met deze informatie doet. Wat gaat ermee gebeuren?

En dan de toegang van de Europese Commissie tot de informatie. Is de Europese Commissie alleen toezichthouder? Of mag ze de informatie ook gebruiken? VVD wil dat informatie niet anderszins gebruikt kan of mag worden, zoals staatssteunonderzoeken.  Wat mag Europese Commissie precies met de informatie?