VVD amendementen belastingplan 2017 aangenomen

Op 17 november is het Belastingplan 2017 en alle daarbij horende wetten vastgesteld. Dit jaar kon gelukkig ook alweer iets aan lastenverlichting gedaan worden, 5 miljard euro vooral voor de werkenden. Maar nog niet iedereen voelt dat het beter gaat. En daarom is er volgend jaar terecht een fors pakket met koopkrachtverbeteringen. De drie amendementen van de VVD zijn aangenomen: geen verhoging afvalstoffenbelasting, geen verhoging energiebelasting en stimuleren uitbetalen in werknemersopties door innovatieve startups. Ook de motie om de evaluatie van de werkkostenregeling te vervroegen is aangenomen.

Plenair debat >>

ALGEMEEN – KOOPKRACHT

Voorzitter, dit is het laatste Belastingplan van het Kabinet Rutte II. Dus ook tijd om kort even terug te kijken.

Vanwege de economische crisis waren er stevige maatregelen nodig, ook bij de belastingen. Dat heeft iedereen in Nederland gevoeld en dat heeft geleid tot onzekerheid bij mensen. De vaak forse maatregelen waren nodig omdat we wilden dat de economie weer zou gaan groeien en dat er meer mensen aan het werk zouden komen. En dat het begrotingstekort en de staatsschuld omlaag zouden gaan, om de financiële problemen niet door te schuiven naar volgende generaties. Kortom om sterker uit de crisis te komen.

Het is dan mooi om te zien dat Nederland de snelste groei van Europa kent (NL 0,7%, VK 0,5%, Frankrijk/ België/Duitsland 0,2%). Dat niet alleen ook het aantal banen neemt snel toe. Sinds 2014 maar liefst 250.000 extra banen.

Het gaat nu gelukkig beter, dankzij hard werkend Nederland, dankzij alle mensen in het land. Je ziet het aan de bedrijven die uitbreiden en investeren. Die ook weer meer mensen in dienst nemen. Mensen hebben weer meer vertrouwen en geven meer uit. Mensen durven weer een huis te kopen.

Dit jaar konden we gelukkig ook alweer iets aan lastenverlichting doen, 5 miljard euro vooral voor de werkenden. Maar nog niet iedereen voelt dat het beter gaat. En daarom is er volgend jaar terecht een fors pakket met koopkrachtverbeteringen. Zonder de koopkrachtmaatregelen dreigden 90% van de ouderen erop achteruit te gaan. Dat wilden we als VVD niet. Nu gaat ongeveer 80% van de ouderen er toch op vooruit.

Belasting betalen vindt niemand echt leuk. Voor elke euro heb je hard gewerkt en van je inkomen wil je zo veel mogelijk overhouden. Je weet immers zelf het beste waar je je geld aan wilt uitgeven. Tegelijkertijd zijn belastingen wel nodig, zodat de overheid kan investeren in bijvoorbeeld veiligheid, wegen, onderwijs en zorg, om zo de hoge kwaliteit van leven in ons land op peil te houden.

Lastenverzwaringen hoorden er de afgelopen jaren helaas bij. De VVD wil de komende jaren dat iedereen stap voor stap gaat voelen dat het beter gaat. Ook in de portemonnee, via lagere lasten.

Voorzitter, ook van de ondernemers in dit land hebben we de afgelopen jaren veel gevraagd. Zij hebben het lastig gehad om te kunnen blijven ondernemen, en ook om het hoofd boven water te houden. Zij zijn het die uiteindelijk zorgen voor de banen in dit land. Dat mensen werk hebben, hun brood kunnen verdienen. Zij zijn het die ons door de crisis getrokken hebben. Dan moet je ze niet nu nog weer gaan opzadelen met hogere lasten.

De VVD vindt het dan ook volstrekt terecht dat het Kabinet inzet op een concurrerend en lager Vpb-tarief naar aanleiding van de VVD-motie Neppérus. De VVD is echter niet voor het zomaar schrappen van allerlei aftrekposten. Een lager Vpb-tarief is goed voor de banen en de werkgelegenheid. Wij willen dat Nederland een aantrekkelijk fiscaal vestigingsklimaat blijft houden. Allereerst ook voor onze Nederlandse bedrijven, ons eigen MKB, zodat ook zij goed kunnen concurreren. Maar je kan en mag je ogen niet sluiten voor ontwikkelingen in VK, België en VS, hun tarieven willen verlagen.

De verlenging van de eerste schijf in de Vpb is een eerste stapje. Hierdoor betalen meer bedrijven straks het lagere tarief van 20%, daar profiteert vooral ook het MKB van. Als we de eerste schijf maar blijven verlengen, komen we uiteindelijk gewoon uit op een tarief van 20%. Dat zou goed zijn. De VVD wil ook innovatieve startups stimuleren, zodat ze makkelijker door kunnen groeien. Het verlagen van het gebruikelijk loon past daarin heel goed. Het is weer een voorstel uit het VVD-voorstel StartupNL dat wordt uitgevoerd. De VVD heeft daarnaast een amendement ingediend om het uitbetalen in werknemersopties fiscaal te stimuleren. Startups hebben nog niet altijd genoeg middelen hebben om hogere salarissen te betalen om talentvolle mensen aan zich te binden. Daarom betalen (innovatieve) startups in de beginjaren de eerste medewerkers soms uit in werknemersopties en/of aandelen. Dit wil de VVD stimuleren. Zodat de startups kunnen doorgroeien, zorgen voor innovatie en voor werkgelegenheid.

Amendement >>

PENSIOEN IN EIGEN BEHEER (PEB)

Eindelijk ligt er een voorstel voor het oplossen van de problemen met Pensioen in Eigen Beheer (PEB). Ondernemers kunnen nu afkomen van hun dividendklem en weer doen waar ze goed in zijn: ondernemen. Het is goed dat de staatssecretaris tegemoet komt aan de vraag van de VVD voor enige coulance bij de overgang in de laatste nota van wijziging. Daardoor is er een meer zorgvuldige overgang en meer tijd voor goed advies mogelijk.

BEDRIJFSOPVOLGINGSREGELING (BOR)

Familiebedrijven zijn belangrijk voor Nederland, zij zorgen voor veel banen en werkgelegenheid. Daarom is het goed dat er een bedrijfs-opvolgingsregeling (BOR) is, zodat de continuïteit van familiebedrijven niet wordt belemmerd.

De VVD vindt het jammer dat staatssecretaris niet in gesprek wilde over het onderwerp met FB Ned of experts op dit terrein.

Uit de antwoorden haalt de VVD dat een direct en indirect belang van 5% al niet onder de BOR viel. En dat door de reparatie het direct en indirect belang gelijk geschakeld blijft. En dat de regeling niet anders wordt uitgevoerd dan voor het arrest. Klopt dat?

Voorop moet staan dat de continuïteit niet wordt belemmerd. De staatssecretaris zegt dat het voor doel BOR niet nodig lijkt om de BOR open te stellen voor indirecte belangen van minder dan 5%. Lijkt? VVD wil dat zeker weten.

Kan de staatssecretaris toezeggen dat hij na 1 en 2 jaar kijkt hoe het nu loopt, of er problemen zijn bij de overname en continuïteit van familiebedrijven.

BELASTINGONTWIJKING

De VVD vindt dat belastingontduiking, belasting-fraude, witwassen, maar ook terrorisme-financiering hard moet worden aangepakt. Na een fors pakket maatregelen in EU-verband worden er nu ook nog een aantal maatregelen voorgesteld in het Belastingplan. Het is goed dat er een aantal gaten in de belastingregelgeving worden gedicht die worden misbruikt voor belastingontwijking en kunstmatige constructies zijn. Dit geldt niet alleen voor het bedrijfsleven, maar ook particuliere vermogens, zo bleek onlangs uit  de Panama Papers. Het kabinet weet deze gaten dus gewoon te detecteren en te dichten. Het kabinet maakt daarbij terecht een duidelijk onderscheid tussen reële activiteiten en kunstmatige constructies. De laatste worden aangepakt en dat is goed. Maar voorkomen moet worden dat reële activiteiten die zorgen voor werk worden geraakt.

TIJDKLEMMEN

De VVD staat in principe positief ten aanzien van het verwijderen van tijdklemmen, bij bijvoorbeeld kapitaalverzekeringen voor hypotheken. Dat zorgt voor meer keuzemogelijkheden. Maar de VVD wil eerst wel weten wat de gevolgen zijn, voor de consumenten en verzekeraars en aanbieders.

AFVALSTOFFENBELASTING

De VVD is erg ongelukkig met de dekking van het voorstel nu de exportheffing op nul euro wordt gezet. De afvalstoffenbelasting wordt daarvoor verhoogd. En afvalverwerkers worden nu feitelijk 2 keer benadeeld door het schrappen van de heffing en door verhoging van de afvalstoffenbelasting.

Amendement >>

ENERGIEBELASTING

In het wetsvoorstel over laadpalen wordt de energiebelasting voor consumenten verhoogd. De VVD vindt dit onwenselijk. En heeft daar daarom een amendement ingediend.

Amendement >>

WERKKOSTENREGELING

De werkkostenregeling is in 2015 ingevoerd. De bedoeling dat het eenvoudiger en makkelijker zou worden voor de belastingdienst en de werkgever. De VVD krijgt signalen vanuit het MKB dat de regeling goed werkbaar is, en dat het ingewikkelder is geworden. De evaluatie stond gepland in 2018. De VVD wil deze vanwege de signalen een jaar vervroegen.

Motie >>

FISCALE AFTREK MONUMENTEN EN SCHOLING

Hoe kan je oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt? Met die vraag begon ik mijn bijdrage in de eerste termijn van het wetgevingsoverleg. Het antwoord daarop is, dat dit niet kan. De VVD ondersteunt dan ook van harte het verzoek van het Kabinet om het wetsvoorstel over het schrappen van de fiscale aftrek voor onderhoud monumenten en scholing aan te houden. Het gaat hier namelijk beide om onderwerpen die de VVD belangrijk vindt: het stimuleren van een leven lang leren en het in stand houden van ons cultureel erfgoed.

Het was voor de VVD onbegrijpelijk dat een nieuwe regeling voor de scholingsaftrek en monumenten nog volstrekt onduidelijk was op het moment dat we de fiscale aftrek al zouden afschaffen. Ook bij de overgangsregeling voor de monumenten kon je grote vraagtekens zetten. De VVD was vooral bezorgd over de gevolgen.

Het is wel jammer dat de volledige bezuiniging niet is gedekt. Want die hangt nu nog als een zwaard van Damocles boven de vervolgdiscussie. Dit zorgt voor onzekerheid bij mensen die van de regeling gebruik maken. Voor de toekomst zal de VVD eventuele nieuwe voorstellen weer integraal bekijken en afwegen. Dat wil zeggen weer kijken naar wel of geen fiscale regeling, naar een nieuw voorgestelde regeling en de gevolgen daarvan en naar de bezuiniging, die vanaf 2018 nog steeds in de boeken staat.