Effect verschuiving energiebelasting tussen elektriciteit en aardgas

Tijdens de behandeling van het Belastingplan 2016 is een motie aangenomen om de effecten inzichtelijk te maken van de verschuiving van de energiebelasting tussen elektriciteit en aardgas. Over de uitvoering van de motie voerde de Tweede Kamer een schriftelijk overleg. Hierin wil de VVD weten van de staatssecretaris of er aangegeven kan worden wat de effecten voor huishoudens zijn als gevolg van de verschuiving van de energiebelasting tussen elektriciteit en aardgas? En hoe de effecten en gevolgen van die maatregel in de toekomst gemonitord worden.

De leden van de VVD-fractie lezen dat de tariefverhoging op gas en de tariefverlaging op elektriciteit per saldo zal leiden tot CO2-reductie. Waarop is dit gebaseerd? In hoeverre is dit waar indien de elektriciteit wordt opgewekt in bijvoorbeeld kolencentrales? Hoeveel zal de maatregel daaraan gaan bijdragen? Hoe wordt het effect van de maatregel gevolgd?

Wat zijn de reacties vanuit de verschillende sectoren en branches geweest op de verschuiving van de energiebelasting tussen elektriciteit en aardgas? Wat vinden VNO/NCW, MKB Nederland en ONL van deze maatregel?

Wat zijn de gevolgen c.q. effecten bij de gasintensieve maakindustrie die te maken krijgen met een lastenverzwaring van 33 miljoen euro? Wat zijn de gevolgen c.q. effecten bij de recreatiesector met een lastenverzwaring van 22 miljoen euro? Bijvoorbeeld als het gaat om de internationale concurrentiepositie of werkgelegenheid?

De staatssecretaris stelt verder dat met de verschuiving de energiebelasting niet alleen meer in balans wordt gebracht, maar bovendien de CO2-besparing (bijvoorbeeld door de inzet van de warmtepompen) gestimuleerd. Waarop is dit gebaseerd? In hoeverre gaat dit in de toekomst gemonitord worden?

Kan de staatssecretaris ook iets aangeven over de effecten voor huishoudens als gevolg van de verschuiving van de energiebelasting tussen elektriciteit en aardgas? Zo nee, waarom niet?

Hoe worden de effecten en gevolgen van deze maatregel in de toekomst gevolgd c.q. gemonitord, zodat bekeken kan worden of de maatregel effectief is en de gevolgen duidelijk worden? Indien dit niet het geval is, is de staatssecretaris dan bereid om de maatregelen over 3 jaar te evalueren?

Zijn er plannen om de energiebelasting verder te verschuiven? Indien er eventueel plannen zijn, kan dan de evaluatie in ieder geval daarvoor plaats vinden? Zo nee, waarom niet?