Uniform Subsidiekader: verantwoord besteden, geen onnodige lasten

Het Uniform Subsidiekader moet de administratieve lasten terugdringen van de toekenning van de duizenden subsidies die jaarlijks door alle ministeries worden verstrekt. Deze werkwijze is nu geëvalueerd. Aukje de Vries stelt in een schriftelijk overleg hier vragen over: “De VVD vindt het belangrijk dat de administratieve lasten zo laag mogelijk zijn, maar dat tegelijkertijd belastinggeld op een goede en verantwoorde manier wordt besteed. Daarnaast wil ik weten of kleinere subsidies niet gedecentraliseerd kunnen worden naar lagere overheden.”

De VVD is er voorstander van dat hoe lager het subsidiebedrag per ontvanger is, hoe minder of hoe eenvoudiger voorwaarden worden gesteld, en hoe efficiënter de verantwoording wordt ingericht. Het is positief dat het USK een matigende invloed heeft op de regeldruk van subsidieregelingen zonder dat dit heeft geleid tot toename van misbruik of oneigenlijk gebruik.

De leden van VVD-fractie lezen dat subsidieontvangers echter helaas nog geen vermindering van de regeldruk ervaren. Wat is daarvan de oorzaak? De VVD is een voorstander van proportionaliteit als het gaat om de informatie-uitvraag aan subsidieaanvragers. Met name de ontvangers van kleine subsidieaanvragen (tot 25.000 euro) vinden de regeldruk nog niet in verhouding staan ten opzichte van het ontvangen bedrag. Wat zijn de gemiddelde kosten voor een kleine subsidieaanvraag (tot 25.000 euro)? En hoe kan de regeldruk specifiek hiervoor worden verminderd.

Hoe effectief zijn dit soort kleine subsidies überhaupt? Welke subsidieregelingen verstrekken subsidies lager dan 25.000 euro? En in hoeverre is het mogelijk dit soort kleinere subsidies te decentraliseren naar lagere overheden?

Er wordt niet altijd gebruik gemaakt van de ruimte die het USK biedt (het hanteren van een lager verantwoordingsarrangement). Deze mogelijkheid zal onder de aandacht worden gebracht bij de departementen. De VVD vindt dit wel enigszins vrijblijvend. Welke acties zijn er concreet (meer) mogelijk om dit te op te pakken c.q. te bereiken? En is de minister daartoe bereid? Zo nee, waarom niet?

De leden van de VVD-fractie lezen dat de ex-ante afweging van de keuze voor het instrument subsidies wordt onderzocht in een interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO). Wanneer is dit IBO gereed?

Per adviespunt van Actal wordt een korte reactie gegeven door de minister. De VVD heeft de indruk dat de meeste adviespunten van Actal toch enigszins worden weggeschreven. En dat wordt gesteld dat dit al het geval is of al wordt gedaan, etc.. Maar Actal constateert die toch niet voor niks? Waarom worden niet alle actiepunten die concreet opgepakt en uitgevoerd? Want waarom wordt bijvoorbeeld het advies om te onderzoeken of het USK kan worden aangevuld met limiteringen van de eisen die in de aanvraagprocedure worden gesteld niet omarmd en gewoon uitgevoerd?

De ADR heeft enkele bevindingen gedaan die er op duiden dat verdere verbetering altijd mogelijk is. Deze mogelijke aanscherpingen zullen in de interdepartementale werkgroep voor het USK worden geagendeerd. Wat houdt dat precies in? Wat wordt er concreet gedaan?

De leden van de VVD-fractie lezen dat de ADR heeft geconstateerd dat voor 2 instellingssubsidies (ter bekostiging van deze instellingen) door het beleidsdepartement een extra voortgangsrapportage is overgekomen. Hierdoor wordt mee gevraagd dan het USK. Wat is hiervan de reden?

Met name de correcte doorvertaling van aanwijzing 9 en de controleverklaring vereisen een follow-up, zo wordt geconstateerd en zullen worden geagendeerd voor de interdepartementale werkgroep USK. Wat houdt dat precies in? Wat gaat men concreet doen?