Europa moet zich niet bemoeien met ons pensioenstelsel

Recent zijn er twee brieven over onze pensioenen naar de Kamer gestuurd. Eén over de positie van pensioenen in relatie tot de kapitaalmarktunie en de ander over het arrest van de Hoge Raad over de btw-behandeling van vermogensbeheersdiensten voor pensioenen. Aukje de Vries wil naar aanleiding van die brieven weten of het Kabinet het met de VVD eens is dat de noodzaak van een Europees standaardproduct voor pensioenen volstrekt onduidelijk is. Bemoeienis vanuit Europa moet hier niet aan de orde zijn.

Reactie Kabinet

Brief arrest Hoge Raad btw-behandeling vermogensbeheersdiensten voor pensioenen

De Staatssecretaris schrijft dat het arrest van de Hoge Raad van 9 december jl. geen betrekking heeft op de BTW-koepelvrijstelling. Kan de Staatssecretaris aangeven wat het verschil is tussen de btw-koepelvrijstelling en de btw-vrijstelling voor het beheer van een door een beleggingsfonds ter collectieve belegging bijeengebracht vermogen?

De leden van de VVD-fractie lezen dat pensioenfondsen met een DB-regeling (defined benefit-regeling) niet in aanmerking komen voor de BTW-vrijstelling naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad op 9 december 2016. De Hoge Raad geeft aan dat het Unierecht geen andere uitleg toestaat. Wat zijn de gevolgen van de uitspraak voor de pensioenfondsen? Op welk Unierecht is deze uitspraak exact gebaseerd? Wat zegt het Unierecht precies over de BTW-vrijstelling voor pensioenfondsen en op dit punt? In hoeverre wordt in deze zaak ook nog de weg bewandeld naar het Europees Hof van Justitie?

In welke gevallen komen pensioenfondsen in het buitenland wel in aanmerking voor de BTW-vrijstelling? In hoeverre verschilt dit van de Nederlandse situatie? In hoeverre zijn er vergelijkbare pensioenfondsen in andere landen die wel in aanmerking komen voor de BTW-vrijstelling? In hoeverre is er sprake van een gelijk speelveld in de Europese landen voor de pensioenfondsen?

De leden van de VVD-fractie lezen dat DB-regelingen in de verschillende lidstaten moeilijk vergelijkbaar zijn. Kan de staatssecretaris toch een inventarisatie en vergelijking maken, want de VVD vindt een gelijk speelveld belangrijk, ook voor de pensioenfondsen? Zo nee, waarom niet? En als DB-regelingen in andere landen er vaak anders uitzien, hoe kan dan toch juridisch een en ander vergelijkbaar zijn?

Brief positie pensioenen in relatie tot de kapitaalmarktunie

Het actieplan Kapitaalmarktunie en de recente mededeling van de Europese Commissie op het pensioenvlak richt zich primair op de derde pijler, stelt het Kabinet. Het Kabinet heeft in de consultatiereactie haar bedenkingen gemaakt bij gestandaardiseerde persoonlijke pensioenproducten. Wat houdt dat precies in? Hoe hard gaat het Kabinet zich hiertegen maken in Europa? Want het Kabinet lijkt nu toch mee te bewegen, door aan te geven er zorgvuldig gekeken moet worden naar de effectiviteit, noodzaak en vormgeving van een eventueel standaard derde pijlerpensioenproduct. Hoe wordt de Tweede Kamer op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op dit vlak?

De VVD vindt dat Europa zich niet moet bemoeien met ons pensioenstelsel. Daarom heeft de VVD geen behoefte aan mogelijke standaardisering van de individuele pensioenproducten in de derde pijler (vrijwillige individuele pensioenbesparingen). Het belemmert innovatieve producten, terwijl de vraag daarnaar juist zal toenemen. Is het Kabinet het met de leden van de VVD-fractie eens dat de noodzaak van een Europees standaardproduct volstrekt onduidelijk is en dat bemoeienis vanuit Europa hier niet aan de orde zou moeten zijn?

De VVD is het eens met het Kabinet dat er geen noodzaak of aanleiding is om de regels voor de tweede pijler pensioenen te betrekken bij de kapitaalmarktunie.