Informatiedeling cruciaal bij tegengaan terrorismefinanciering

Op verzoek van VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries is er een rondetafelgesprek georganiseerd over het tegengaan van terrorismefinanciering. In een schriftelijk overleg geeft Aukje de Vries daaraan een vervolg, want duidelijk is dat informatiedeling cruciaal is, zowel de Financial Intelligence Unit (FIU), De Nederlandsche Bank (DNB) als toezichthouder en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vragen om meer mogelijkheden voor informatie-uitwisseling tussen alle betrokken partijen. Daarom vraagt de VVD welke mogelijkheden daarvoor zijn.

Reactie kabinet

Inbreng schriftelijk overleg van het lid Aukje de Vries (VVD) ten aanzien van de Btw-carrouselfraude en tegengaan van terrorismefinanciering

De leden van de VVD-fractie hebben kennis genomen van de brieven over Btw-carrouselfraude. Daarnaast is er op verzoek van de VVD een rondetafelgesprek geweest over het tegengaan van terrorismefinanciering. De leden van de VVD-fractie hebben daarover nog een aantal opmerkingen en vragen.

Btw-carrouselfraude

Btw-carrouselfraude moet worden aangepakt. Fraude met btw zorgt ervoor dat de goedwillende burgers en bedrijven onnodig veel belasting moeten betalen. Het is dan ook goed dat de bestrijding van de btw-fraude prioriteit heeft voor het kabinet. Eventuele opbrengsten van de aanpak van btw-fraude wil de VVD terugsluizen in lagere belastingen. Wat is de schatting van de omvang van de btw-carrouselfraude in Nederland? Welke aanpak heeft het Kabinet om de btw-carrousselfraude in Nederland aan te pakken?

In het eerder gepresenteerde btw-actieplan van de Europese Commissie zit ook een wijziging van het huidige btw-systeem. Dit is een complexe verandering met mogelijk grote gevolgen voor het (goedwillende) bedrijfsleven. Wat is de stand van zaken en planning? En gaat er ook een impactassessment uitgevoerd worden?

In het BNC-fiche met betrekking tot een aanpassing van de btw-richtlijn wordt een tijdelijke toepassing van een algehele verleggingsregeling mogelijk gemaakt. De Europese Commissie wil lidstaten de mogelijkheid bieden om op verzoek en onder strikte voorwaarden een tijdelijke algemene verlegging van btw invoeren om omvangrijke fraude in hun land het hoofd te bieden. Welke landen gaan gebruik maken van de mogelijkheden? Gaan er buurlanden van Nederland gebruik maken van de mogelijkheden en wat zijn daarvan de gevolgen? Nederland gaat geen gebruik maken van de mogelijkheid, kan het Kabinet uitleggen waarom niet?

Voor financiering van aanslagen zijn vaak maar kleine bedragen nodig. Het is de uitdaging om dit toch op te kunnen sporen, zonder dat het systeem verzandt in een volstrekt bureaucratische rompslomp die weinig efficiënt is.

Tegengaan terrorismefinanciering

Terrorismefinanciering verschuift altijd naar de zwakste schakel in het systeem. Zodra een gat gedicht is, zoekt en vindt men helaas vaak andere wegen. Het is daarom van belang om snel in te kunnen spelen op veranderende patronen en geldstromen. Hoe snel kan daarop ingespeeld worden en de wet- en regelgeving indien nodig aangepast worden?

Naast het financieren van terrorisme is ook de (indirecte) financiering van radicalisering zorgelijk. Deze laatste vorm is sluipend en net zo zorgelijk. Wat doet het Kabinet aan deze laatste vorm van financiering? Wat kan daar tegen gedaan worden? Wat is de stand van zaken bij het oplossen van de ongewenste buitenlandse financieringen door bijvoorbeeld criteria in de wetgeving? Wanneer is dit geregeld?

Op verzoek van de VVD is er op 7 februari 2017 een rondetafelgesprek over terrorismefinanciering geweest. Daaruit is nog een aantal punten naar voren gekomen. Duidelijk is dat informatie eigenlijk alles is bij het tegengaan van terrorismefinanciering.

Informatiedeling is dus cruciaal, zowel de Financial Intelligence Unit (FIU) en De Nederlandsche Bank (DNB) als toezichthouder vragen om meer mogelijkheden voor informatie-uitwisseling tussen alle betrokken partijen. Welke concrete verzoeken liggen er op dit moment? Welke mogelijkheden ziet het Kabinet hiertoe? Hoe snel kan dit eventueel gerealiseerd worden?

De NVB (Nederlandse Vereniging van Banken) pleit ook voor meer mogelijkheden tot informatie-uitwisseling om gerichter te kunnen zoeken. Volgens de NVB begint goed klantenonderzoek begint met verificatie van aangeleverde gegevens. De NVB wil bijvoorbeeld volledige toegang tot het UBO-register en toegang tot de Basis Registratie Personen om gegevens te kunnen verifiëren. Wat vindt het Kabinet hiervan?

Verder kwamen tijdens het rondetafelgesprek ook de anonieme debitcards als financieringsbron van een van de laatste aanslagen aan de orde. De VVD wil weten hoe het probleem van anonieme betaalmiddelen als bron van terrorismefinanciering aangepakt kan worden en wat er op dit punt al gebeurt in de EU.