Schriftelijke vragen over belastingrente en erfbelasting

De VVD kreeg signalen dat de aangifteformulieren erf- en schenkbelasting nog steeds niet beschikbaar zijn voor regelgeving die vanaf 1 januari 2017 geldt. En dat dit tot knelpunten zou kunnen leiden omdat er dreigt dat er belastingrente betaald moet worden. De VVD vindt het niet logisch dat als de Belastingdienst de zaken niet op tijd op orde heeft, de belastingbetaler wel wordt geconfronteerd met belastingrente. Daarom heeft VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën.

Lees hier de antwoorden

Vragen van het lid Aukje de Vries (VVD) aan de staatssecretaris van Financiën over aangifte schenkbelasting

1

Bent u op de hoogte van het feit dat de aangifteformulieren erf- en schenkbelasting pas respectievelijk april 2017 en mei 2017 beschikbaar zullen zijn op de website van de Belastingdienst, terwijl de invoering van de nieuwe regels reeds op 1 januari 2017 was? Kunt u dat verschil verklaren? Waarom konden de formulieren niet eerder beschikbaar zijn?

2

Klopt het dat er geen belastingrente over de aanslag betaald hoeft te worden wanneer een aangifte erfbelasting binnen 19 weken na overlijdensdatum wordt ingediend?

3

Welke knelpunten kunnen ontstaan bij aangiftes waarbij het niet mogelijk is die tijdig binnen de termijn in te dienen waarbinnen er geen belastingrente verschuldigd is, onder meer doordat het aangifteformulier niet tijdig beschikbaar is (op de website staat vermeld dat het pas per april 2017 is)?

4

Wanneer er wel belastingbetalers zijn die normaal in aanmerking zouden komen voor het niet-verschuldigd zijn van belastingrente, maar waar door het te laat online zetten van de aangifteformulieren dit vervalt: zou u in die gevallen kunnen nagaan of het mogelijk is dat de belastingrente niet geïnd wordt? Zo nee, is er een andere manier om aan die situatie tegemoet te komen?

5.

Bent u bereid om enige coulance in acht te nemen bij het verschuldigd zijn van belastingrente, aangezien er door het te laat beschikbaar komen van de formulieren, weinig of geen tijd meer is om tijdig aangifte te doen?

6.

Kunnen gelet op de noodzakelijke tijdige duidelijkheid van de belastingbetaler de onderhavige vragen uiterlijk medio april beantwoord worden?