Schriftelijke vragen hypotheek, echtscheiding en maatwerk

De VVD kreeg signalen dat er door hypotheekverstrekkers in het geval van echtscheiding niet altijd de ruimte wordt gebruikt om maatwerk te leveren in het kader van het klantbelang. De VVD vindt het belangrijk dat er maatwerk wordt geleverd, mits dat natuurlijk verantwoord is. Daarom hebben de VVD Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Daniël Koerhuis schriftelijke vragen gesteld aan de ministers van Financiën en BZK/Wonen.

Lees de antwoorden hier

Schriftelijke vragen van de leden Aukje de Vries en Koerhuis (beiden VVD) aan de Ministers van Financiën en BZK/Wonen en Rijksdienst over hypotheken, echtscheiding en maatwerk

1.

Bent u bekend met de problemen die er soms zijn bij echtscheiding en hypotheken? Welke problemen signaleert u?

2.

Bent u het met de VVD eens dat er in het kader van het klantbelang maatwerk mogelijk moet zijn? Zo nee, waarom niet?

3.

In hoeverre gebruiken hypotheekverstrekkers de ruimte die de AFM sinds 2013 biedt voor maatwerk als het gaat om een relatiebruik? Waarom doen ze dit niet of niet voldoende, want de VVD krijgt signalen dat niet alle hypotheekverstrekkers de ruimte benutten om maatwerk te leveren? Wat weerhoudt hypotheekverstrekkers om in dit soort gevallen om maatwerk te verlenen?

4.

Bent u bereid om dit punt te bespreken in het Platform Maatwerk, dat u recent naar aanleiding van vragen van de VVD heeft ingesteld?

5.

Wanneer kan de eerste terugkoppeling van het eerste resultaat van het Platform (waarin de ministeries van Financiën en Binnenlandse zaken, het toezicht en de marktpartijen overleggen om eventuele knelpunten rond maatwerkhypotheken in kaart te brengen en naar oplossingen te zoeken) plaats vinden?

6.

Hoe gaat de Nationale Hypotheek Garantie om met situaties van hypotheken en echtscheiding? Klopt het dat sommige banken andere c.q. strengere normen hanteren dan de NHG? Wat is hiervan de reden? Tot welke knelpunten leidt dit?

7.

Hoe wordt door hypotheekverstrekkers omgegaan met ontslag hoofdelijkheid, bijvoorbeeld bij echtscheiding als iemand de hypotheek overneemt van de hypotheekverstrekker? In hoeverre wordt hierbij gekeken naar het klantbelang? Wat is hiervoor de lijn bij de AFM? En wat is de lijn als iemand elders wel financiering kan krijgen?