Vragen over communicatie en knelpunten Pensioen in Eigen Beheer

Het is belangrijk dat ondernemers zo goed mogelijk op de hoogte zijn van de uitfasering Pensioen Eigen Beheer. Daarom stelt Aukje de Vries vragen aan de staatssecretaris van Financiën naar aanleiding van een bericht dat stelt dat een derde van de ondernemers zich niet bewust is van die uitfasering. Reden voor de VVD om na te gaan of er knelpunten zijn in relatie tot de deadline van 30 juni.

Lees hier de antwoorden

Vraag 1
Kent u het bericht “Eén op drie ondernemers niet bewust van uitfasering PEBn op drie ondernemers niet bewust van uitfasering PEB” op de website Accountant.nl d.d. 26 april 2017? Wat vindt u daarvan?

Vraag 2
Bent u het met de VVD eens dat het belangrijk is dat ondernemers goed op de hoogte zijn of worden gebracht van de uitfasering van het Pensioen Eigen Beheer (PEB), zeker nu de tijd voor het gebruik maken van de hoogste korting door de vertraging bij het wetsvoorstel door de novelle korter is geworden en pas per 1 april is ingegaan? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3
Wat is uw beeld van de bekendheid van de ondernemers met de uitfasering van het PEB? Wat is uw beeld van de bekendheid van de uitfasering van het PEB bij de belangrijkste adviseurs van de ondernemers, zoals de boekhouder en de accountant?

Vraag 4
Wat doet het ministerie met betrekking tot de informatie en de communicatie rondom de uitfasering van het PEB bij ondernemers? En wat gaat het ministerie daaraan nog (extra) doen na de signalen in het bericht dat is genoemd in de eerste vraag?

Vraag 5
In het artikel wordt gesproken over de mogelijke knelpunten in relatie tot de deadline van 30 juni, die geldt voor onder meer de verdere opbouw van een PEB en het terughalen van het extern verzekerde deel, welke knelpunten worden er door het ministerie gesignaleerd met betrekking tot deze deadline? Hoe haalbaar is de deadline van 30 juni met betrekking tot de verschillende handelingen? Om hoeveel gevallen gaat het hier?

Vraag 6
Wat vindt u van het voorstel van MKB Belangen om de deadline van 30 juni uit te stellen om een weloverwogen beslissing te kunnen laten nemen? Wat zou daarop tegen zijn voor bijvoorbeeld de handeling om het extern verzekerde deel terug te halen? Zou u eventueel bereid zijn om op onderdelen de deadline te verplaatsen, indien er knelpunten ontstaan? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7
Bent u bereid de vragen uiterlijk 20 mei 2017 te beantwoorden, gelet op de deadline die speelt?