Actie ondernemen na US Congress initiatief intrekken FATCA

In de Tweede Kamer is een nieuw schriftelijk overleg over FATCA gehouden. De VVD heeft zich de afgelopen ingezet voor een werkbare oplossing voor de Nederlanders ("accidental Americans") die onnodig geraakt worden door FATCA en voor het oplossen van het bureaucratisch moeras. Er zijn nu ontwikkelingen en voorstellen in het Amerikaanse Congres om de wet in te trekken. De VVD wil daarom dat Nederland ook contact zoekt met de VS (ministerie Financiën).

 Lees hieronder de inbreng van Aukje de Vries namens de VVD bij het schriftelijk overleg.

De VVD wil dat er een werkbare oplossing komt voor de Nederlanders die onnodig geraakt worden door FATCA en de Amerikaanse fiscale wet- en regelgeving. Goedwillende burgers, die enkel omdat ze in Amerika geboren zijn ook de Amerikaanse nationaliteit hebben, maar daar verder geen enkele band of relatie meer mee hebben, zijn de dupe. De VVD begrijpt natuurlijk dat de mogelijkheden van Nederland om de Amerikaanse wetgeving te veranderen natuurlijk beperkt is. Maar voorkomen moet worden dat de “accidental Americans” in een bureaucratisch moeras terecht komen.

De leden van de VVD-fractie begrijpen dat er inmiddels overleg en contact is tussen het ministerie van Financiën, Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en belangenorganisatie Americans Overseas. Dat is een goede ontwikkeling en de VVD gaat er vanuit dat dit wordt gecontinueerd.

De leden van de VVD-fractie hebben in april 2017 via de Procedurevergadering Financiën aan de staatssecretaris verzocht om contact te zoeken met de Minister dan wel het Ministerie van Financiën van de Verenigde Staten naar aanleiding van de brief vanuit het Congres van de Verenigde Staten aan de minister van Financiën over FATCA (zie de brief van 3 april 2017 van Senator Paul en Afgevaardigde Meadows). In deze brief vragen de Congresleden het ministerie hun wet om FATCA in te trekken publiekelijk te ondersteunen en of de minister binnen zijn bevoegdheden stappen kan nemen de schadelijke effecten van FATCA te beperken. Wat is de stand van zaken? Wat is het vervolgproces en tijdpad in het Congres?

In de brief wordt aangegeven dat de staatssecretaris in samenspraak met Europese bondgenoten en andere (private) belanghebbenden – probeert invloed uit te oefenen richting de Verenigde Staten voor een oplossing en over de uitvoering.

Naar aanleiding van eerdere brieven van Nederland is er nog geen formele reactie gegeven, wanneer is deze wel te verwachten?

Inmiddels is er steun van een groot aantal EU-lidstaten voor een gecoördineerde actie. Welke acties zijn ontplooid en/of gaan nog ontplooid worden? Is er naar aanleiding van de discussie over FATCA in Frankrijk ook overleg c.q. contact met Frankrijk?

Er is ook een petitie aangeboden aan het Europees Parlement. Welke acties gaan daar nog uit voort komen? En wat is het vervolgtraject daar?

Er zijn gesprekken geweest met de IRS met voorstellen over wanneer sprake is van “voldoende inspanningen”. Wat heeft de IRS met de voorstellen gedaan?

De leden van de VVD-fractie vinden het belangrijk dat mensen toegang blijven houden tot een betaalrekening en passende dienstverlening. De VVD heeft hierover op 17 december 2014 ook al een motie ingediend. Het is goed dat betaalrekeningen van rekeninghouders niet worden gesloten door de banken, als alleen het TIN/SSN (nog) niet aanwezig is. De VVD wil graag weten of dit ook bij nieuwe klanten het geval is. Hoe loopt dat?

De belangenorganisatie Americans Overseas heeft voorstellen gedaan voor vereenvoudiging van de SSN-aanvraag (social security number) bij de ambassade van de Verenigde Staten. Hierop wordt of is (nog) niet gereageerd. Wat is daarbij het probleem c.q. knelpunt? Wat kan daaraan gedaan worden?

De leden van de VVD-fractie steunen de inzet van het Kabinet om het Belastingverdrag met de VS aan te passen, waarbij voorkomen wordt dat er dubbele belastingheffing kan of gaat plaat vinden. Het is duidelijk dat de “saving clause” daarbij een belangrijk punt is. De VVD vindt het daarom ook goed dat een duidelijker afbakening van de “saving clause” prioriteit heeft van de Nederlandse zijde. Wat is het tijdpad voor de aanpassing van het belastingverdrag? Hoe kan worden voorkomen dat Nederlanders over een grondslag waarover in Nederland geen belasting hoeft te worden betaald, wel in de VS belasting moet worden betaald? Welke andere mogelijkheden zijn er, ook van de Nederlandse kant, om dubbele belastingheffing te voorkomen?

In de praktijk zijn er signalen dat de VS blijkbaar tegen de afspraken toch sociale zekerheidsuitkeringen in de belastingheffing betrekt. Dat is ongewenst en in strijd met het huidige verdrag. Het Kabinet zal dit tijdens aankomende besprekingen aan de orde stellen bij de VS. Is hier al iets meer over te zeggen?

Klopt het dat het ministerie wil dat personen in deze situatie een procedure moeten starten richting het ministerie, omdat alleen dan de zaken besproken kunnen worden met de VS? Zo ja, waarom want dit is enerzijds omslachtig, maar ook kostbaar voor deze personen? Heeft het ministerie voldoende zicht op de situaties waar het belastingverdrag niet goed werkt? Zo nee, hoe kan het ministerie dit wel krijgen?

Over alle banken gemeten is op dit moment gemiddeld 54% van de gegevens voorzien van een TIN. De verschillen per bank zijn echter groot. Wat wordt er gedaan om banken die het slecht doen aan te sporen in actie te komen?

Hoe wordt de Tweede Kamer in de komende periode op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen in dit dossier?