Schriftelijk Overleg Versnellen Kapitaalmarktunie

De VVD vindt het doel van het actieplan Kapitaalmarktunie prima: het moet zorgen voor meer financieringsmogelijkheden voor het bedrijfsleven. De VVD heeft nog wel een voorbehoud bij concrete maatregelen omdat de invulling niet nog niet altijd helder is, er geen impact-assessments zijn gemaakt en het zicht ontbreekt op administratieve lasten. Daarover stelde Aukje de Vries namens de VVD de volgende vragen.

De leden van de VVD-fractie hebben kennis genomen van de kabinetsreactie op het verslag van de Europese Commissie “Versnellen Kapitaalmarktunie” en hebben daarover nog een aantal vragen en/of opmerkingen.

Eerder heeft de VVD aangegeven het doel van het actieplan Kapitaalmarktunie te steunen. Het moet zorgen voor meer financieringsmogelijkheden voor het bedrijfsleven en vooral het MKB. Het actieplan moet echter geen duizend-dingen-doekje worden. Hoe voldoen de voorstellen hieraan?

In zijn algemeenheid wil de VVD wel een voorbehoud maken waar het gaat om concrete maatregelen, omdat de invulling nog niet duidelijk is, er geen impact-assessment is en er nog geen zicht is op de administratieve lasten.

Het voorstel gaat over het versnellen van de kapitaalmarktunie. Maar er zijn ook eerdere korte termijn voorstellen die niet echt opschieten. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de prospectusrichtlijn en het verhogen van de vrijstellingsgrens in Nederland die ook zonder het aanpassen van de prospectusrichtlijn gewoon kan worden uitgevoerd? De VVD is voorstander van meer mogelijkheden voor securitisatie via goede regelgeving. Dit levert namelijk ook weer ruimte voor meer kredietverlening voor de banken op. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het voorstel voor securitisaties? Dat lijkt namelijk stil te liggen.

De leden van de VVD-fractie lezen dat gekeken wordt naar het wegnemen van grensoverschrijdende belemmeringen voor het aanbieden van beleggingsfondsen. In hoeverre is hierover ook gesproken met beleggers en met beleggingsfondsen in Nederland? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat waren daarvan de uitkomsten? Wat is hun mening over de concrete voorstellen waar het gaat om de “pre-verhandeling” en de “omgekeerde benadering”?

Wat wordt bedoeld met de zin “Aanvullend is de Commissie voornemens met de lidstaten en de ESMA te blijven reflecteren over de voordelen van één publiek domein voor kostengerelateerde informatie, in de vorm van een vergelijkende website of een centraal register? Wat staat hier nu eigenlijk?

De VVD is van mening dat landen zelf over hun pensioenen gaan, dat is een nationale aangelegenheid. De VVD ziet dan ook niks over enige actie of sturing als het gaat om het stimuleren van grensoverschrijdende beleggingen in de EU. De VVD wil, net als het Kabinet, ook geen additionele regels voor pensioenfondsen ten aanzien van waar deze fondsen in beleggen.

De leden van de VVD-fractie vinden dat belemmeringen voor het verkeer van liquiditeit binnen grensoverschrijdende bankgroepen moeten worden aangepakt. Lidstaten zou hiervoor geen belemmeringen mogen opwerpen. Banken in Nederland hebben daar gewoon last van. Welke belemmeringen zijn er? In welke landen worden er belemmeringen opgeworpen? En wat gaat de Europese Commissie daar nu concreet aan doen? Want zeggen dat deze kwestie momenteel wordt besproken in andere fora, lijkt erop dat er weinig gebeurt.

Het Kabinet geeft aan dat het onderwerp ook aan de orde komt bij de herziening van het kapitaaleisenraamwerk (CRD/CRR) voor banken. Wanneer is hierover meer duidelijkheid? Waarom kunnen hier niet gewoon snel aanpassingen worden gedaan? Hoe is het krachtenveld met betrekking tot het wegnemen van belemmeringen?

De leden van de VVD-fractie herkennen de klachten van beleggers bij de procedures voor vermindering van bronbelasting, om zo dubbele belasting te vermijden. Elke lidstaat zou volgens de Europese Commissie moeten aangegeven welke beste praktijken zij tegen 2019 wil implementeren. Hoe gaat Nederland dit aanpakken? Want ook over de Nederlandse situatie krijgt de VVD klachten. De Belastingdienst zou het veel eenvoudiger moeten maken. Welke klachten zijn er bij de Belastingdienst bekend? En in welke tempo gaat Nederland verbeteringen doorvoeren? Kan dit ook sneller dan 2019? Over welke landen zijn er op dit moment de meeste klachten? En hoe worden deze landen aangespoord om snel actie te ondernemen?