Debat Belastingdienst over continuïteit en dienstverlening

Twee keer per jaar is er een algemeen overleg over de Belastingdienst. Dan passeren heel veel onderwerpen de revue. Belangrijk voor de VVD is dat de continuïteit van de inning én dienstverlening bij de Belastingdienst gewaarborgd is, maar ook de kwaliteit van de dienstverlening. Belasting betalen vindt eigenlijk niemand leuk, maar de dienstverlening en service van de Belastingdienst moet wel gewoon goed zijn. Procedures moeten eenvoudig, snel en goed zijn.

Algemeen Overleg Belastingdienst >>

Blauwe envelop

Belasting betalen vindt eigenlijk niemand leuk, maar de dienstverlening van de Belastingdienst moet wel gewoon goed zijn. De VVD steunt de digitalisering Belastingdienst, daardoor kan het makkelijker, sneller en goedkoper worden. De VVD is echter wel blij dat de blauwe envelop nu behouden blijft voor degenen die niet mee kunnen komen met de nieuwe digitale ontwikkelingen. De VVD wil wel dat de “gewone” machtigingsvoorziening (voor de berichtenbox) nu wel snel geregeld wordt. Datzelfde geldt voor een digitale nabestaandenmachtiging. De staatssecretaris heeft toegezegd bij zijn de minister van BZK, die hierover gaat, nogmaals aan te dringen op haast.

Daarnaast ergeren mensen zich ook aan het feit dat ze zoveel brieven van de Belastingdienst krijgen en nu dus ook soms zaken dubbel (digitaal en op papier). De VVD wil weten welke oplossingen de staatssecretaris daar voor ziet. In de huidige digitale wereld, zou het toch ook mogelijk moeten zijn om aan te vinken dat je het prima vindt om correspondentie van de Belastingdienst alleen digitaal te ontvangen. Dan kan je de brievenstroom vanuit de Belastingdienst sneller beperken. De staatssecretaris heeft toegezegd de mogelijkheden hiervoor in de toekomst te bekijken.

Uitspraak Hoge Raad BTW privégebruik auto

De Belastingdienst vraagt terecht dat burgers en bedrijven informatie tijdig aanleveren dan wel tijdig actie ondernemen. Een recente klacht is dat ondernemers te weinig tijd (6 weken) krijgen voor de onderbouwing teruggave BTW privégebruik auto, nadat duizenden ondernemers gelijk hebben gekregen van de Hoge Raad. De vraag is of dit haalbaar en realistisch is.

Deadline pensioen in eigen beheer (PEB)

De VVD heeft eerder ook al schriftelijke vragen gesteld over de knelpunten bij het halen van de deadline van 30 juni 2017 voor het terughalen van het extern verzekerde deel naar het pensioen in eigen beheer (PEB). Ondernemersorganisaties hebben aangegeven dat dit niet haalbaar is. De VVD heeft de staatssecretaris gevraagd om op korte termijn met deze ondernemersorganisaties in gesprek te gaan over dit probleem. De staatssecretaris heeft dat toegezegd.

Problemen inkomensverklaring en terugvorderen bronheffing dividendbelasting

De inzet is dat procedures eenvoudiger, sneller en beter moeten. Op dit moment moeten zo’n 100.000 belastingplichtigen een inkomensverklaring inleveren. Hiermee zijn bij 14 verschillende landen problemen gesignaleerd. Dat is wel heel veel, zeker ook omdat het hier gaat om bijvoorbeeld Duitsland, België en Frankrijk, waar veel Nederlanders wonen. Ook het terugvorderen van bronheffing dividendbelasting uit EU-landen is soms een bureaucratisch moeras. De VVD heeft de staatssecretaris verzocht te zoeken naar een oplossing voor beide problemen, bijvoorbeeld in EU-verband het uniformeren en vereenvoudigen van de procedure, maar ook een limiet stellen waarbinnen de Belastingdiensten de aanvragen moeten behandelen. De staatssecretaris heeft toegezegd dit op te zullen pakken, het probleem ligt overigens wel bij andere landen en daarom is het niet eenvoudig op te lossen.

Horizontaal toezicht

De nieuwe directeur van de Belastingdienst heeft, zo blijkt uit de media in een “100-dagenbrief” zijn persoonlijke actielijst opgesteld. Daaruit zou blijken dat het “horizontaal toezicht”, waarbij de Belastingdienst de aangiften van vertrouwde bedrijven minder controleert, moet worden gemoderniseerd. De VVD wil graag een reactie van de staatssecretaris.

Personeel en continuïteit

Belangrijk voor de VVD is dat de continuïteit van de inning én dienstverlening bij de Belastingdienst gewaarborgd is, ook de kwaliteit van de dienstverlening. Het is goed dat er nu een wervingsplan ligt voor de Belastingdienst om de grote uitstroom vanwege de te royale vertrekregeling op te vangen. Met name het werven van IT-personeel is een knelpunt. De VVD wil weten welke extra inzet hierop wordt gepleegd, want dit is cruciaal voor het welslagen van de Investeringsagenda.

Eerder heeft de VVD al aangegeven dat ze niet een draaideur-constructie wil voor medewerkers die met de vertrekregeling de Belastingdienst verlaten. Uit de 19e halfjaarsrapportage Belastingdienst blijkt dat een medewerker (conform de regels) een stimuleringspremie nu niet hoeft terug te betalen. De VVD heeft aangegeven dit toch niet wenselijk te vinden.

Financieel overzicht

Een goed en begrijpelijk overzicht van de financiële aspecten en kosten van alles wat er nodig is bij de Belastingdienst is cruciaal. Door het schuiven van gelden is dat overzicht er nu niet. De VVD wil dat de staatssecretaris ervoor zorgt dat het wel inzichtelijk blijft. De staatssecretaris heeft toegezegd hier bij de Voorjaarsnota en herijking Investeringsagenda voor te zorgen.

Uit de 1e suppletoire begroting blijkt dat voor de externe inhuur bij de Belastingdienst in 2017 € 82,9 miljoen méér gaat worden uitgegeven (begroting was € 131,7 miljoen). De VVD heeft hierover uitleg van de staatssecretaris gevraagd.

Bijtelling hypotheekrente-aftrek

Onlangs werd duidelijk dat in bepaalde situaties het kan voorkomen dat je geld moet betalen voor de hypotheekrente-aftrek. Dit is volgens de VVD niet logisch en ook niet goed uit te leggen. De VVD wil van de staatssecretaris graag weten welke oplossingen daarvoor zouden zijn.