Schriftelijk overleg over MRB-plicht immigranten

Er is veel discussie over de MRB-plicht van immigranten. Veel immigranten betalen geen motorrijtuigenbelasting. De VVD vraagt hier al langer aandacht voor. Op verzoek van de VVD is staatssecretaris Wiebes nagegaan wat voor rol gemeenten daarbij kunnen spelen als immigranten zich daar inschrijven. De VVD heeft nog vragen over de argumentatie waarom dat niet zou kunnen, zoals de staatssecretaris concludeert op basis van een reactie van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken.

 De leden van de VVD-fractie hebben kennis genomen van de brief over de voorlichting aan immigranten over de MRB-plicht en WOB-verzoek importcijfers voertuigen parallelimport 2016. En hebben daarover nog een aantal vragen en opmerkingen.

Voorlichting aan immigranten over de MRB-plicht

De leden van de VVD-fractie zijn teleurgesteld over de reactie van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB). De argumentatie voor het niet willen uitvoeren van de taak is wel erg mager.

De NNVB geeft aan dat er geen enkele capaciteitsruimte meer voor extra taken is. Waar blijkt dat uit? Waar is dat op gebaseerd? Wat verstaat de NVVB onder een passende compensatie? En waarom is er dan wel ruimte voor extra taken?

Een probleem is dat gemeentemedewerkers niet geëquipeerd zouden zijn om vragen te beantwoorden. Dit probleem is toch eenvoudig met een A4-tje met informatie vanuit de Belastingdienst op te lossen?

Waarom concludeert de staatssecretaris op basis van die (magere) argumentatie en onderbouwing dat het niet tot het gewenste effect zal leiden?

De leden van de VVD-fractie lezen dat de NVVB aangeeft dat het de Belastingdienst vrij staat om met individuele gemeenten tot samenwerking te komen. Welke mogelijkheden ziet de staatssecretaris de daartoe? De Belastingdienst heeft al contact met enkele gemeenten. Hoe gaat de staatssecretaris daar mee verder?

Is de staatssecretaris bereid om ook nog een keer het gesprek aan te gaan met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en ook de minister van Binnenlandse Zaken daarbij te betrekken? Zo nee, waarom niet?

WOB-verzoek importcijfers voertuigen parallelimport 2016

Kan de staatssecretaris een reactie geven op de cijfers? Welke conclusies trekt de staatssecretaris uit deze cijfers? Ook voor het beleid? Hoeveel procent is de parallelimport? Wat vindt de staatssecretaris daarvan?

Wat zijn de gevolgen van deze parallelimport? Het totale BPM-bedrag is ruim € 302 miljoen. Wat zegt dit cijfer precies?

Wat is de ontwikkeling van deze cijfers over de afgelopen jaren geweest?

Welke beleidsmaatregelen zijn er de afgelopen jaren genomen met betrekking tot de parallelimport? Tot welke effecten heeft dit geleid c.q. wat zijn de gevolgen daarvan geweest?

Wat is de reden dat er voor een motorrijtuig met buitenlands kenteken voor de korting op de bruto BPM gekozen mag worden uit een koerslijst, een taxatierapport of forfaitaire tabel?

Er zijn eerder ook meerdere WOB-verzoeken gedaan met de gegevens voor de parallelimport. Waarom worden de cijfers niet gewoon jaarlijks opgenomen in bestaande publicaties?