Aanpak btw-fraude van telecommunicatiediensten

De VVD wil dat btw-fraude hard wordt aangepakt. Conventionele fraudebestrijdingsmiddelen blijken niet altijd afdoende als het gaat om de btw-fraude bij telecomdiensten. De VVD heeft over de dor de staatssecretaris nog een aantal vragen, onder andere over andere mogelijkheden om het aan te pakken, over de gevolgen voor de sector.

De leden van de VVD-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van de Aanpak btw-(carrousel)fraude met telecommunicatiediensten. Eerder heeft de VVD al aangegeven dat btw-carrouselfraude hard moet worden aangepakt. Over de brief heeft de VVD nog enkele vragen en opmerkingen.

In de brief wordt aangegeven dat zeer recent btw-(carrousel)fraude geconstateerd is bij telecommunicatiediensten, waarbij in Nederland een verlies van btw-inkomsten wordt geleden. Wat is de inschatting van de omvang van het verlies van btw-inkomsten in Nederland? Wanneer is de fraude geconstateerd?

De leden van de VVD-fractie willen graag een uitgebreidere toelichting waarom de conventionele fraudebestrijdingsmiddelen niet afdoende zijn gebleken. Welke andere mogelijkheden om de btw-fraude te bestrijden zijn nog meer mogelijk, onderzocht of afgewogen? Hoe lost de verleggingsregeling de fraude op? Wat valt onder telecommunicatiediensten? Om welke telecommunicatiediensten gaat het? Om welk type bedrijven gaat het? Welke andere landen, naast het Verenigd Koninkrijk, hebben eerder al een verleggingsregeling voor dit type diensten mogelijk gemaakt? En wanneer hebben ze dat gedaan?

In een BNC-fiche over de wijziging van de btw-richtlijn voor tijdelijke toepassing van een algehele verleggingsregeling heeft de regering aan gegeven dat er een risico is op verschuiving naar nadere vormen van btw-fraude. De leden van de VVD-fractie willen weten wat het risico is van verschuiving naar andere vormen van btw-fraude door de nu voorgestelde verleggingsregeling. Hoe wordt dit ook gemonitord?

De leden van de VVD-fractie vinden het goed dat er overleg heeft plaats gevonden met het bedrijfsleven over de precieze vormgeving van de verleggingsregeling. Wat zijn de gevolgen voor het bedrijfsleven? Met welke administratieve lasten, invoeringskosten, etc. krijgt het bedrijfsleven te maken door het instellen van de verleggingsregeling?

Vooruitlopend op de aanpassing van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 om te komen tot een verplichte verlegging van verschuldigde btw op het verrichten van telecommunicatiediensten, is een beleidsbesluit gepubliceerd. Wanneer is dat gepubliceerd? En wanneer komt het uitvoeringsbesluit?

Op de website van De Telegraaf stond 8 juni 2017 een artikel “megafraude met belminuten”, de FIOD heeft op 21 adressen invallen gedaan. http://www.telegraaf.nl/binnenland/28326450/__Megafraude_met_belminuten__.html

In hoeverre is dit of deze vorm van fraude de concrete aanleiding voor de verleggingsregeling telecomdiensten? Wat is de inschatting van de omvang van het verlies van btw-inkomsten in dit specifieke geval? Waarom werd geen van de fraudeverdachten aangehouden?

Eerder is door de staatssecretaris aangegeven dat er op dit moment 8 btw-carrouselonderzoeken lopen bij de FIOD. In hoeverre zijn er op basis daarvan nog meer maatregelen, zoals de verleggingsregeling voor telecommunicatiediensten, te verwachten?