Schriftelijke vragen: werken modelcontracten energiemarkt wel?

In een onderzoek naar modelcontracten op de energiemarkt is de conclusie getrokken dat deze contracten eerder verwarrend zouden werken dan leiden tot eenvoudige vergelijkingen. Juist dat laatst was het doel om het voor consumenten makkelijker te maken een keuze te maken tussen energieleveranciers. Aukje de Vries en André Bosman hebben vragen gesteld aan de minister van Economische Zaken of de modelcontracten voor de energiemarkt wel werken en wat er beter kan.

Lees hier de antwoorden

Vraag 1
Is de minister bekend met het rapport “De verwarring voorbij, een verkennend onderzoek naar de positie van het modelcontract in de huidige energiemarkt” van Energieleveranciers.nl? Wat vindt de minister van dit rapport?

Vraag 2
Het doel van het modelcontract was om het voor consumenten eenvoudig te maken energieleveranciers met elkaar te vergelijken, herkent de minister het signaal dat het eerder verwarrend werkt en/of een wassen neus is? Zo ja, welke signalen heeft het ministerie daarover en wat gaat de Minister doen om het te verbeteren? Zo nee, welke signalen heeft het ministerie dan over het modelcontract?

Vraag 3
Moet een energieleverancier consumenten daadwerkelijk de mogelijkheid aanbieden om een modelcontract (gemakkelijk) af te kunnen sluiten? Zo ja, hoe moet het dan actief aangeboden worden en ook in de praktijk bereikbaar zijn? Zo nee, waarom niet en welk nut heeft een modelcontract dan?

Vraag 4
Herkent de Minister het signaal dat er soms een verschil is tussen het gepresenteerde modelcontract en het daadwerkelijk afsluitbare contract? Wat vindt de Minister daarvan?

Vraag 5
Wat vindt de Minister er van dat 4 van de 26 energieleveranciers geen modelcontract aanbieden? Wat gaat de Minister daaraan doen?

Vraag 6
Wat vindt de Minister van de aanbevelingen in het verkennend onderzoek?

Vraag 7
Wanneer is de werking en de uitvoering van het modelcontract voor energieleveranciers geëvalueerd? Als dit de afgelopen paar jaar niet is gebeurd, is de Minister dan bereid om dit te (laten) doen?

Vraag 8
Wat doet de Autoriteit Consument en Markt (ACM) als het gaat om dit modelcontract, dan wel wat heeft de ACM daar de afgelopen tijd aan gedaan? En is de Minister bereid om een ander te delen en te bespreken met de ACM?