Vragen over proportionaliteit regelgeving verzekeraars

De afgelopen tijd vroeg VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries regelmatig aandacht voor proportionaliteit van regelgeving. Daardoor kunnen specialistische, kleinere verzekeraars blijven bestaan en blijft er ook maatwerk mogelijk. Het Platform Onderlinge Verzekeraars van het Verbond van Verzekeraars heeft aanbevelingen gedaan om de regelgeving proportioneler te maken en die aan Aukje de Vries overhandigd. De VVD wil graag van de minister van Financiën weten wat hij hier mee gaat doen en stelde de volgende vragen.

Foto: Ivar Pel

Lees hier de antwoorden.

Vraag 1
Bent u bekend met de eenmalige uitgave “Onderling Verzekerd!” van het Platform Onderlinge Verzekeraars, dat onderdeel uitmaakt van het Verbond van Verzekeraars?

Vraag 2
Kunt u uitgebreid reageren op de top 10 aanbevelingen van het Platform Onderlinge Verzekeraars in deze uitgave en aangeven wat de mogelijkheden zijn om de aanbevelingen uit te voeren?

Vraag 3
Bent u bereid om opvolging te geven aan de aanbevelingen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4
Bent u het met de VVD eens dat er in Nederland ook ruimte moet zijn en blijven voor kleinere (onderlinge) verzekeraars, zodat er maatwerk geleverd kan worden en ook specialistische verzekeraars kunnen blijven bestaan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat de minister daarvoor zorgen?

Vraag 5
Bent u het met de VVD eens dat de proportionaliteit van de regelgeving een belangrijk uitgangspunt is voor het beleid? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe wordt hieraan dan nu tegemoet gekomen?

Vraag 6
Welke mogelijkheden ziet de Minister om in de Nederlandse regelgeving voor verzekeraars meer proportionaliteit aan te brengen?

Vraag 7
Wat zijn de verschillen in regelgeving voor kleine en middelgrote (onderlinge) verzekeraars tussen Nederland en de ons omringende landen, zoals Verenigd Koninkrijk, Duitsland, België, Frankrijk?

Vraag 8
Hoe is de regelgeving voor onderlinge verzekeraars in Duitsland geregeld? En waar verschilt dit van de Nederlandse regelgeving?

Vraag 9
Bent u bereid om met het Platform Onderlinge Verzekeraars en het Platform Kleine en Middelgrote Verzekeraars in overleg te gaan over de proportionaliteit van de regelgeving en het toezicht? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u de uitkomsten daarvan terugkoppelen aan de Tweede Kamer voor eind 2017?