Schriftelijk overleg btw voor beleggen bij pensioenfondsen

In het schriftelijk overleg over het opleggen van btw voor beleggen bij pensioenfondsen en bij beheersdiensten heeft Aukje de Vries aandacht gevraagd voor het Europese gelijk speelveld. Het kan niet zo zijn dat vergelijkbare pensioenfondsen in andere EU-landen aan een ander, gunstiger btw-regime onderhevig zijn.

Inbreng schriftelijk overleg van het lid Aukje de Vries (VVD) bij de brief 'opleggen van btw voor beleggen bij pensioenfondsen en bij beheersdiensten'.

De VVD vindt het teleurstellend dat de Europese Commissie aangeeft niet te beschikken over een overzicht van de wijze waarop de bepalingen in de btw-richtlijn systematisch door de lidstaten worden toegepast. Terwijl de Europese Commissie daar natuurlijk wel over gaat. Hoe geeft de Europese Commissie dan invulling aan het waarborgen van een gelijk speelveld van btw heffing op beheersdiensten van pensioenfondsen in de lidstaten?

De Europese Commissie heeft toegezegd het onderwerp  te zullen agenderen op de eerstvolgende vergadering van het btw-comité. Wat houdt dat precies in? Wat gaat er dan precies besproken worden en welke acties volgen hier uit of kunnen hier uit volgen? Wat is de inzet van de Europese Commissie voor deze vergadering? Wat is de inzet van het Kabinet voor deze vergadering?

De leden van de VVD-fractie lezen dat er geen concreet geval of specifiek pensioenfonds is aangedragen door de bedrijfs- en branchevertegenwoordigers waaruit een ongelijke behandeling van de lidstaten blijkt. Het Kabinet geeft aan dat dit wel een diffuus beeld geeft en het toch aanleiding geeft voor nadere bespreking van dit onderwerp in Europees verband. Waarop is dat dan gebaseerd? Door welke informatie komt dat? Dan wel door de informatie uit welke landen?

Waarom wordt niet geconstateerd dat het gezamenlijk beeld is dat andere lidstaten beheerdiensten aan pensioenfondsen vrijstellen van btw? Waarom is het al dan niet delen van risico’s is in dit kader relevant voor het risicodragerschap en dus voor het wel of niet vrijstellen van btw?

Ondanks de pogingen om een beeld te krijgen, is het nog niet gelukt om in beeld te brengen op welke wijze elke lidstaat omgaat met de btw voor beleggen bij pensioenfondsen. Waarom is dat uiteindelijk toch (nog) niet gelukt? Welke andere mogelijkheden ziet het Kabinet om dit overzicht toch te krijgen? Heeft het Kabinet ook overwogen om alle lidstaten zelf aan te schrijven of dit straks alsnog te gaan doen, dan wel een analyse te (laten) maken van de wet- en regelgeving op dit punt in de verschillende EU-landen? Zo nee, waarom niet?

De VVD vindt het belangrijk dat er wel inzicht komt hoe de EU-lidstaten omgaan met de btw voor beleggen bij pensioenfondsen. De Pensioenfederatie heeft inmiddels wel een landenoverzicht opgesteld, waaruit blijkt dat in diverse landen zowel DC- als DB-regelingen zijn vrijgesteld van btw. Kan het Kabinet een reactie geven op dat landenoverzicht? Zo nee, waarom niet?

Klopt het dat sommige lidstaten pensioenfondsen per definitie ontzien, ongeacht het type regeling?

De Pensioenfederatie ziet een verschil tussen de weergave van het standpunt vanuit de Europese Commissie in de brief van het Kabinet en wat de Europese Commissie in haar brief schrijft. Hoe ziet het Kabinet dat? Klopt het dat een individueel DC als enige vrijgesteld is van BTW of dat het (vooral) afhankelijk is van wie het risico draagt? Kan het Kabinet hier nadere uitleg over geven?

Duidelijk is dat het risicodragerschap van cruciaal belang is voor de btw-vrijstelling. Hoe ontwikkelt het risicodragerschap zich in Nederland? Voor welk deel wordt de hoogte van de uitbetaalde pensioenen bepaald door de behaalde beleggingsresultaten? Klopt het dat de Europese Commissie veronderstelt dat de meeste DB-regelingen in Nederland niet worden bepaald voor behaalde beleggingsresultaten? Wat gaat de staatssecretaris eraan doen om het beeld te corrigeren, als dit niet juist is?

De leden van de VVD-fractie zien graag een reactie op het artikel ‘Nederland staat in EU alleen met btw voor pensioenfondsen’ (PensioenPro.nl, 6 september, 2017), waarin staat dat Nederland praktisch alleen staat als land dat btw heft op beheer van pensioenregelingen die niet puur db zijn.

Welke consequenties zijn er voor de pensioenfondsen wanneer zij btw moeten gaan afdragen? Wat is de inschatting wat zij hiervan gaan merken, bijvoorbeeld op het punt van de stijging van beheerskosten?